Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Publiczne. 2016-05-282 Prof. dr hab. Andrzej Wróbel sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Publiczne. 2016-05-282 Prof. dr hab. Andrzej Wróbel sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń."— Zapis prezentacji:

1 Prawo Publiczne

2 2016-05-282 Prof. dr hab. Andrzej Wróbel sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych kierownik Zespołu Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo” redaktor naukowy programu LEX Navigator Postępowanie Administracyjne autor i współautor ok. 150 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego, m.in. „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I- III. Komentarz” Orzeczenia powołujące się na komentarz autora:  NSA I OSK 348/13  NSA II OSK 1873/13  SN II UK 122/12

3 2016-05-283 Dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jaśkowska sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w swoim dorobku posiada ok. 60 publikacji, w tym 8 monografii takich jak: "Uznanie administracyjne", "Związanie decyzji administracyjnej ustawą", "Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA" oraz - we współautorstwie - "Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz" i "Postępowanie sądowoadministracyjne".

4 2016-05-284 Prof. dr hab. Marek Wierzbowski kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW specjalista prawa gospodarczego, w tym kolejowego partner w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, uprzednio przez wiele lat był partnerem w kancelariach Weil Gotshal&Manges, a następnie Linklaters kierował zespołami prawników obsługującymi liczne transakcje, takie jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO S.A., PKN Orlen S.A., Tauron S.A., liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji, w tym pierwsza emisja euroobligacji polskiego banku (BPH) redaktor naukowy „Prawo budowlane. Komentarz” (WK, 2014)

5 2016-05-285 Prof. dr hab. Leonard Etel od 2012 r. rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wieloletni kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP autor i współautor licznych publikacji naukowych, m.in. „Ordynacja podatkowa. Komentarz” (WK, 2013), „Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz” (WK, 2013), „Podatek od nieruchomości. Komentarz” (WK, 2012), „Regionalne izby obrachunkowe. Komentarz” (WK, 2010) Orzeczenia powołujące się na komentarz autora  NSA II FSK 638/13; NSA II FSK 1360/12; TK P 41/10;

6 2016-05-286 Dr Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jego relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego doradca podatkowy. Wspólnik i członek zarządu EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. jest autorem opinii prawnych sporządzanych na potrzeby Parlamentu Europejskiego autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. książek: ”VAT. Komentarz” (WK 2014), „PIT. Komentarz” (WK 2014), „Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz” (WK, 2011), ”VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji” (WK, 2011) Orzeczenia powołujące się na komentarz autora:  SN III KK 10/13; SN I UK 156/13; SN II BU 29/08

7 2016-05-287 Prof. dr hab. Cezary Kosikowski kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku doctor honoris causa Uniwersytetu w Koszycach zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Państwo i Prawo” redaktor naukowy serii „System Prawa Finansowego” specjalista w dziedzinie prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego autor i współautor licznych publikacji naukowych, m.in. „Ordynacja podatkowa. Komentarz” (WK, 2013), „Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej” (WK, 2014) Orzeczenia powołujące się na komentarz autora:  NSA II FPS 1/14  NSA I FSK 254/11  TK P 41/10

8 2016-05-288 Bogusław Dauter sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Izbie Finansowej członek Państwowej Komisji Wyborczej redaktor naukowy programu Lex Navigator Postępowanie Sądowoadministracyjne były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego autor i współautor szeregu publikacji z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego i podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego, m.in. „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” (WK, 2013), „Kodeks wyborczy. Komentarz” (WK, 2014), „Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym” (WK, 2009) Orzeczenia powołujące się na komentarz autora:  TK Ts 274/12; TK Ts 260/12  NSA II FSK 1321/14

9 2016-05-289 Prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski kierownik w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku sędzia Trybunału Stanu w latach 1996–2001 wchodził w skład zespołu ds. reformy administracji publicznej działającego w Instytucie Spraw Publicznych był członkiem Rady Leglislacyjnej autor i współautor licznych publikacji naukowych, m.in. „Kryzys prawa administracyjnego. Tom I-IV”, „Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz”

10 2016-05-2810 Prof. dr hab. Wojciech Radecki kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach główne kierunki zainteresowań: prawo ochrony przyrody, w tym prawo leśne, łowieckie i rybackie autor ponad 150 książek i dwóch tysięcy artykułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim, m.in. „Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz”, „Ustawa o odpadach. Komentarz”, „Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz”

11 2016-05-2811 Prof. dr hab. Hubert Izdebski dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Collegium Civitas wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk redaktor naczelny czasopisma Samorząd Terytorialny członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego praktyk – partner w „Spółce Prawniczej I & Z” autor licznych publikacji z zakresu prawa publicznego i administracji, m.in. „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz” (WK, 2013), „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz” (WK, 2013), „Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz” (WK, 2013)

12 2016-05-2812 Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalista prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego praktyk – wspólnik w „Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski S.J.” autor, współautor oraz redaktor licznych publikacji, w m.in. „Prawo łowieckie. Komentarz” (WK, 2014), „Prawo wodne. Komentarz” (WK, 2014), „Ustawa o lasach. Komentarz” (WK, 2011), „Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz” (WK, 2008)

13 2016-05-2813 Dr hab. Piotr Przybysz pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od listopada 1993 r. do stycznia 2001 r. zatrudniony jako główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych, m.in. „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, „Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz”

14 2016-05-2814 Stefan Babiarz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego prowadzi liczne wykłady m.in. dla aplikantów, sędziów i doradców podatkowych autor monografii, komentarzy, artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz procedur podatkowych i postępowania sądowoadministracyjnego, m.in. „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, „Ordynacja podatkowa. Komentarz”

15 2016-05-2815 Prof. dr hab. Roman Hauser Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2004 - 2010 pełnił funkcję dyrektora Biura Orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wchodzi w skład licznych komitetów redakcyjnych czołowych periodyków prawnych, takich jak m.in. „Państwo i Prawo", „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", „Kwartalnik Prawa Publicznego", „Monitor Prawniczy", „Casus", „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" autor wielu opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

16 2016-05-2816 Prof. dr hab. Tadeusz Woś kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dorobek naukowy obejmuje ponad sto publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i gospodarki nieruchomościami (monografii, rozpraw, podręczników, artykułów, glos do orzeczeń TK, SN i NSA)


Pobierz ppt "Prawo Publiczne. 2016-05-282 Prof. dr hab. Andrzej Wróbel sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google