Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka prowadzenia badań ankietowych na przykładzie projektu HEGESCO dr Joanna Żyra, Monika Domańska PK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka prowadzenia badań ankietowych na przykładzie projektu HEGESCO dr Joanna Żyra, Monika Domańska PK."— Zapis prezentacji:

1 Metodyka prowadzenia badań ankietowych na przykładzie projektu HEGESCO dr Joanna Żyra, Monika Domańska PK

2 HEGESCO Higher Education as a Generator of Strategic Competences of Strategic Competences Wyższe wykształcenie jako generator strategicznych kompetencji Program ERASMUS Life Long Learning,

3 Partnerzy  Uniwersytet w Ljubljanie (56 tys. studentów) Wydział Nauk Społecznych. Organizacja koordynująca.  ROA Research Centre for Education and Labour Market, instytut badawczy Wydziału Ekonomii i Administracji Biznesowej Uniwersytet w Maastricht.  TARKI Instytut Badań Społecznych, Budapeszt 20 lat doświadczenia w empirycznych naukach społecznych, współpracuje z CBOS w W-wie  Politechnika Krakowska Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii doświadczenie w zakresie badania losów absolwentów, program „Pierwsze kroki na rynku pracy”.  Vytautas Magnus Uniwersytet w Kownie Wydział Nauk Społecznych,  Hacetteppe University, Ankara Wydział Pedagogiczny.

4 Cel projektu 1. Określenie w jakim stopniu absolwenci europejskich uczelni spełniają wymagania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy 2. Określenie obszaru zmian w edukacji wyższej by absolwent lepiej radził sobie na rynku pracy

5 Cele badawcze 1. Jakie kompetencje są wymagane od absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy i dla aktywnego obywatelstwa 2. W jakim stopniu absolwenci z wyższym wykształceniem opanowali oczekiwane kompetencje 3. Jakie strategie edukacji wyższej sprzyjają dostarczaniu tych kompetencji

6 Problemy badawcze  jak absolwenci i pracodawcy radzą sobie z rozbieżnościami pomiędzy kompetencjami wymaganymi a pozyskanymi w procesie edukacji,  jak na rozbieżności reagują instytucje szkolnictwa wyższego,  w jakim stopniu charakterystyka absolwentów, charakterystyka instytucji szkolnictwa wyższego, pracodawców, szerszy kontekst strukturalny, kulturowy, instytucjonalny wpływają na przejście absolwentów na rynek pracy i późniejszy rozwój kariery.

7 Podejście badawcze  Charakterystyki kariery zawodowej na rynku pracy  Charakterystyki zawodu  Charakterystyki firmy zatrudniającej absolwenta  Umiejętności  Ocena programu edukacyjnego  Informacje socjograficzne Wielkoskalowe badanie ankietowe populacji absolwentów pod kątem :

8 Badanie absolwentów  Próba wykorzystywana w badaniu ogranicza się do absolwentów studiów wyższych z rocznika 2003  Losowanie absolwentów opiera się na podstawie danych zaczerpniętych ze źródeł Głównego Urzędu Statystycznego.

9 Schemat losowania  regiony  typy ukończonych uczelni Absolwenci podzieleni są na warstwy, których wyznacznikiem są:

10 Schemat losowania Schemat losowania 1. wylosowano uczelnię 2. kolejno losowaniu poddano absolwentów Dla niektórych typów szkół (szkoły o małym udziale w populacji) zastosowano dobór dwustopniowy

11 Tabela 1 Rozkład absolwentów w poszczególnych regionach wraz z procentowym udziałem w całości próby. RegionWojewództwa Liczba absolwentów Procent w próbie 1Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie4221721,0% 2Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie5831429,1% 3 Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie 4409122,0% 4 Kujawsko - Pomorskie, Lubuskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 5611228,0% Łącznie200734100%

12 Tabela 2 Rozkład absolwentów według typów ukończonych szkół Typ szkołyLiczba absolwentówProcent w próbie Uniwersytety8051340,11% Wyższe Szkoły Techniczne3693318,40% Wyższe Szkoły Niepubliczne3351816,70% Wyższe Szkoły Pedagogiczne146597,30% Wyższe Szkoły Ekonomiczne144457,20% Wyższe Szkoły Rolnicze83954,18% Akademie Medyczne44442,21% Akademie Wychowania fizycznego41482,07% Wyższe Szkoły Artystyczne16560,82% Uczelnie Służb Państwowych9890,49% Wyższe Szkoły Morskie9810,49% Wyższe Szkoły Teologiczne530,03% Łącznie200734100,00%

13 Tabela 3 Założenia losowania Typ szkołyZałożenia losowania Uniwersytety, Wyższe Szkoły Techniczne, Wyższe Szkoły Pedagogiczne oraz Wyższe Szkoły Ekonomiczne Wszystkie szkoły biorą udział w losowaniu Wyższe Szkoły NiepubliczneTylko jedna szkoła w regionie. Wyjątek Region 2 gdzie wylosowano dwie szkoły PozostałeTylko jedna szkoła na region

14 Podejście badawcze  Wywiady ustrukturyzowane z władzami uczelni dotyczące założonej i realizowanej strategii Badanie jakościowe edukacji wyższej   Wywiady ustrukturyzowane z kierownikami działów HR, kierownikami liniowymi największych pracodawców w kraju Badanie pracodawców

15 Pytanie 1: Jakie kompetencje są najbardziej poszukiwane w Państwa organizacji/firmie? Pytania pomocnicze: Jak te kompetencje są rozpatrywane z punktu widzenia globalnej konkurencyjności, zmian technologicznych, bilansowania ceny z jakością, reorganizacji itp. Czy wobec zmian rynkowych pojawiają się nowe kompetencje a inne stają się przestarzałe?

16 Badanie pracodawców Pytanie 2: Czy w firmie istnieje systemowy proces przygotowania nowych pracowników do ich pracy? Jeżeli tak, proszę go opisać. Pytanie 3: Jak rozpoznaje się i waliduje szkolenie nieformalne pracowników lub kompetencje nabyte podczas pracy. Proszę opisać. Pytanie 4: Czy w firmie prowadzona jest ocena kompetencji? Kto jest zaangażowany w system oceny?

17 Badanie pracodawców Pytanie 5: Jak pracodawcy oceniają poziom kompetencji absolwentów czy zaobserwowano niedosyt, nadmiar, równowagę? Pytania pomocnicze: Jak można opisać wpływ niedoboru, nadmiaru czy równowagi kompetencji na poziom satysfakcji pracownika z pracy, nauczanie, innowacyjność, wykorzystanie technologii? Czy kompetencje można wykształcić na studiach czy raczej w trakcie pracy? Jak ważny przy ocenie jest przedmiot studiów, uczelnia, końcowe oceny? Jakie inne czynniki różnicują absolwentów?

18 Badanie pracodawców  Jakie są główne cele współpracy?  Czy współpraca jest wystarczająca, czy można ulepszyć te relacje?  Czy firma w jakikolwiek sposób czuje się uczestnikiem reformy bolońskiej (konsultacje, spotkania w ministerstwie, spotkania przy opracowywaniu nowych programów studiów)?  Jak pracodawca informuje szkoły wyższe o wymaganych kompetencjach ?  Czy uczelnie konsultują z pracodawcami zmiany programów nauczania? Pytanie 6: Czy i jak firma współpracuje z uczelniami? Pytania pomocnicze:

19 Badania pracodawców Pytanie 7: Jak powinny się zmienić instytucje szkolnictwa wyższego, aby lepiej kształcić kompetencje potrzebne pracodawcom?

20 www.hegesco.org www.hegesco.org tel: 012 628 24 80 e-mail: f-4@pk.edu.pl www.hegesco.org Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Metodyka prowadzenia badań ankietowych na przykładzie projektu HEGESCO dr Joanna Żyra, Monika Domańska PK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google