Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS rok akademicki 2013/2014 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS rok akademicki 2013/2014 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU."— Zapis prezentacji:

1 opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS rok akademicki 2013/2014 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ORAZ WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU ZŁOŻONEGO TYLKO W CELU OCENY OSIĄGNIĘĆ STUDENTA, W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE NA DRUGIM KIERUNKU (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UMCS)

2 dziekanatkomisjastudent WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów UMCS Wypełnia, sprawdza i potwierdza: 2013/2014 wydział, na którym student studiuje data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego (członka WSKS) i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące statusu studenta - skreślenie, powtarzanie roku, itp. numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu studenta należy wpisać obywatelstwo studenta; szczególnie jest to istotne gdy wniosek składa student-obcokrajowiec należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego studenta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) ZAŁĄCZNIK NR 1 str.1 zaznaczyć gdy student ubiega się o stypendium rektora pracownik ( członek WSKS), w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta studenta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zawsze należy podawać zaznaczyć gdy student nie ubiega się o stypendium, tylko o ocenę jego osiągnięć celem zwolnienia z opłaty za studia stacjonarne na 2 kierunku studiów (na 2 stopniu studiów taki wniosek składa się tylko na 2 roku) wpisać rok akademicki, za który uzyskano średnią ocen oraz średnią ocen studenta wyliczoną w formacie: 0,000 USKS przyznaje punkty za średnią wg załącznika nr 3 zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie zaznaczyć wg skali ocen stosowanej do wyliczanej średniej przyjmujący wniosek, w przypadku stwierdzenia wniosku studenta- obcokrajowca, zamieszcza w adnotacjach sposób podjęcia / odbywania studiów przez tego studenta opłata za 2 kierunek studiów nie obowiązuje tych studentów, którzy podjęli studia na 1 kierunku przed 1.10.2011 r.; ww. nie muszą składać niniejszego wniosku; należy zawsze obok kratki dopisać ręcznie, po wydruku wniosku, dokładną datę podjęcia studiów na 1 kierunku studiów

3 WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 1 str.2 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: studentkomisja na komputerze wypełnić odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać należy wpisać rok akademicki (2012/2013), w którym student uzyskał swoje osiągnięcia lub wyniki i przedstawia je w niniejszym wniosku należy zaznaczyć, które z osiągnięć, czy artystyczne, czy naukowe czy wysokie wyniki sportowe student uznaje za priorytetowe (najważniejsze) i które przedstawia poniżej w tabeli niniejszego wniosku do oceny USKS w postępowaniu o przyznanie stypendium rektora (załączyć trzeba odpowiednie dokumenty określone w zał. nr 3, potwierdzające powyższe osiągnięcia lub wyniki, należy je kolejno ponumerować – zgodnie z nr osiągnięcia w tabeli) w przypadku, gdy tabela na formularzu wniosku zawiera za mało wierszy by pomieścić zgłaszane przez studenta osiągnięcia lub wyniki, należy na komputerze otworzyć ponownie formularz wniosku, wypełnić wyłącznie stronę 2 wniosku (z tabelą), wydrukować tylko stronę z samą tabelą, czytelnie dopisać „ręcznie” w nagłówku własne imię, nazwisko i 7-cyfrowy numer ID Almistor i dołączyć do niniejszego wniosku (nr ID Almistor- na ostatniej stronie w swoim indeksie) wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu odpowiednie rubryki wpisując w pola: zasięg (kolumna 1) i kategorię osiągnięć (2); na podstawie załączonego dokumentu: dokładne określenie osiągnięcia (3) oraz numer, który student przypisał dokumentowi potwierdzającemu osiągniecie – zgodny z nr osiągnięcia (4) USKS przyznaje punkty za osiągnięcia wg załącznika nr 3

4 WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 1 str.3 Wypełnia, sprawdza i potwierdza: studentkomisja zakreślić właściwe kratki, wypełnić pola, a po wypełnieniu wniosek wydrukować dwustronnie, wpisać datę i czytelnie podpisać, złożyć wraz załącznikami w swoim dziekanacie należy wpisać rok akademicki (2012/2013), w którym student uzyskał swoje osiągnięcia artystyczne lub naukowe, lub wysokie wyniki sportowe, których nie wykazał w poprzedniej tabeli jako priorytetowe, a uznaje za dodatkowe osiągnięcia i przedstawia je w niniejszym wniosku zamieszczając w poniższej tabeli, odpowiednio dokumentując zgodnie z załącznikiem nr 3 w przypadku, gdy tabela na formularzu wniosku zawiera za mało wierszy by pomieścić zgłaszane przez studenta osiągnięcia lub wyniki dodatkowe, należy na komputerze otworzyć ponownie formularz wniosku, wypełnić wyłącznie tabelę na stronie 3 wniosku, wydrukować tylko stronę z tą tabelą, czytelnie dopisać „ręcznie” w nagłówku własne imię, nazwisko i 7-cyfrowy numer ID Almistor i dołączyć do niniejszego wniosku (nr ID Almistor- na ostatniej stronie w swoim indeksie) wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu odpowiednie rubryki osiągnięć dodatkowych, wpisując w pola: zasięg (kolumna 1) i kategorię osiągnięć (2); na podstawie załączonego dokumentu: dokładne określenie osiągnięcia (3) oraz numer, który student przypisał dokumentowi potwierdzającemu osiągniecie – zgodny z nr osiągnięcia (4) jako osiągnięcia dodatkowe może być wybrany tylko jeden z tytułów, który nie został wykazany uprzednio USKS przyznaje punkty za osiągnięcia wg załącznika nr 3 składając oświadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić w części III odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki USKS rozpatrując wniosek studenta opiera się prawdziwości i prawidłowości danych zamieszczonych przez studenta w oświadczeniach

5 WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów UMCS ZAŁĄCZNIK NR 1 str.4 USKS rozpatrując niniejszy wniosek studenta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez studenta w części I, II i III wniosku Wypełnia, sprawdza i potwierdza: studentkomisja w przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku WSKS wzywa pisemnie lub telefonicznie studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa wyżej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; w przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów WSKS wzywa pisemnie lub telefonicznie studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowanie się do wezwania o którym mowa wyżej, skutkuje nieprzyznaniem punktów za osiągnięcie do którego nie dołączono wymaganych dokumentów przyznanie studentowi łącznej liczby punktów przez USKS, na podst. załącznika nr 3, w oparciu o uzyskaną średnią ocen oraz załączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia/wyniki i tym samym, wskazanie miejsca na liście rankingowej roku i kierunku studiów, które student zajął uzyskując daną liczbę punktów przyznanie przez USKS stypendium rektora w określonej wysokości, zgodnie z ogłoszonym na rok 2013/2014 Komunikatem Rektora i Samorządu Studentów odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie USKS data przekazania wniosku do USKS przez WSKS i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WSKS student składając oświadczenia, po zapoznaniu się z nimi, wpisuje datę i podpisuje cały wniosek liczba ostatecznie załączonych do wniosku dokumentów przekazanych USKS data podjęcia decyzji przez USKS i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego USKS

6 Wysokość kwoty stypendium Rektora w poszczególnych przedziałach, ustala Rektor bądź działający z jego upoważnienia prorektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studentów UMCS biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na stypendium Rektora oraz liczbę uprawnionych do pobierania tego stypendium Rektora. Decyzja w tej sprawie podlega ogłoszeniu w formie komunikatu.. Stypendium Rektora wypłacane jest co miesiąc. Za terminowe sporządzanie list wypłat i ich przekazywanie do Kwestury odpowiadają poszczególne dziekanaty. Za realizację wypłat na podstawie przekazanych list odpowiada Kwestura. Stypendium Rektora wypłacane jest nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do końca miesiąca. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium Rektora może zostać dokonana w terminie późniejszym z uwzględnieniem należnej kwoty stypendium Rektora za miesiące za które już przysługuje. Koniec prezentacji Wnioski o przyznanie stypendium Rektora student składa do właściwej WSKS (w swoim dziekanacie) w terminie od 18 do 25 października.


Pobierz ppt "Opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS rok akademicki 2013/2014 WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google