Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016 Przygotowanie: Joanna Sobolewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016 Przygotowanie: Joanna Sobolewska."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016 Przygotowanie: Joanna Sobolewska

2 Co po gimnazjum ? Technikum Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 Liceum Ogólnokształcące 3 lata nauki Szkoła Policealna 2 - 3 lata nauki Matura Typ szkoły

4 Technikum 4 lata nauki Szkoła Policealna 1 rok nauki Matura Egzamin kompetencji zawodowych

5 Typ szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata nauki Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 2 lata nauki Technikum Uzupełniające 3 lata nauki Matura Egzamin kompetencji zawodowych

6 O czym trzeba wiedzieć? 1. Kryteria przyjęcia do klasy I 2. Terminy składania dokumentów

7 Kryteria O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje łączna liczba punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 z podziałem na:  Wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.  Oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych - 80 pkt.  Inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - 20 pkt.

8 wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1)języka polskiego; 2)historii i wiedzy o społeczeństwie; 3)matematyki; 4)przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia, fizyka i chemia 5)języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% Uzyskane wyniki procentowe z 1, 2, 3,4 zakresu mnożone są przez przelicznik 0,2 np. matematyka 75% = 75 * 0,2 = 15 pkt. zaś języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08, języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12. Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego

9 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: - za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt. – ocena celująca – 20 pkt – ocena bardzo dobra – 16pkt – ocena dobra – 12 pkt – ocena dostateczna – 8 pkt -ocena dopuszczająca – 2 pkt - za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max. 80 pkt. - za inne osiągnięcia ucznia ze świadectwa ukończenia gimnazjum - za inne osiągnięcia ucznia ze świadectwa ukończenia gimnazjum – 20 pkt. - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5pkt -osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt -szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - 13 pkt.: UWAGA! W przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.

10 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt -tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: -tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt - tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt - tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: -dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt, -dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt, -dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, -tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, -tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, -tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt; Szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - 13 pkt.:

11 Uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: -dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, -dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, -dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt, -tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, -tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt, -tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt; Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: - międzynarodowym – 4 pkt, -krajowym – 3 pkt, -wojewódzkim – 2 pkt, -powiatowym – 1 pkt

12 Ważne terminy Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz ze stosownymi dokumentami od 11 kwietnia do 24 czerwca 2016r. do godz. 15.00. Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godziny 12.00 od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godziny 12.00 do 29 czerwca 2016r.Weryfikacja wniosków przez komisję do 29 czerwca 2016r. 1 lipca 2016r. o godz. 10.00Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 1 lipca 2016r. o godz. 10.00

13 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej od 6 lipca do 14 lipca 2016r. do godz. 15.00. od 6 lipca do 14 lipca 2016r. do godz. 15.00. badania lekarskie kandydatów do szkół typu zawodowego 15 lipca 2016r. o godz. 12.00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Uwaga ! Do klas sportowych obowiązują dodatkowe zasady i terminy rekrutacji.

14 Harmonogram otrzymują rodzice przy wyjściu

15 Jakie i jak należy przygotować dokumenty?

16 Elektroniczny System Rekrutacji dostępny od 4 kwietnia 2016 od godz. 9 00 Uczeń składa komplet dokumentów do szkoły pierwszego wyboru i są to: Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikami Wszystkie druki dokumentów, jak i sposób ich uzupełniania uczniowie przygotują (przećwiczą) w szkole pod kontrolą nauczyciela

17 Elektroniczny druk wniosku kwestionariusza

18

19

20

21

22

23 Do wniosku kandydat dołącza również oświadczenie potwierdzające spełniania wybranych kryteriów, które będą brane pod uwagę w trzecim etapie rekrutacji: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą.zastępczą. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej i zamieszcza się klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

24 Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy, wydawane będą przez szkoły ponadgimnazjalne w terminie od 04 do 05 lipca 2016 do godz. 15 00 Kandydaci zgłaszają się na badania do lekarza medycyny w terminie 06 lipca do 14 lipca 2016 r. do godz. 15 00

25 Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinni posiadać: 1.Skierowanie w oryginale. 2.Dowód tożsamości (legitymacja szkolna). 3.Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada). 4.Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada). 5.Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony. 6.Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań. 7.Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

26 NZOZ,,KAMEN” Poradnia Medycyny Pracy 15-370 Białystok ul. Bema 2 lok. 222 poniedziałek-czwartek 8.00-18.00 piątek - 8.00-16.00 85 745 41 97 85 742 26 68 NZOZ,,Podlaskie Centrum Medyczne” 15-399 Białystok ul. Transportowa 4 poniedziałek - 7.30-13.00 wtorek - piątek 7.30-15.00 85 742 28 08 85 742 28 09 NZOZ,,FASTY” Sp. z o.o. 15-688 Białystok ul. Przędzalniana 8 poniedziałek - 8.00-16.00 wtorek-piątek 8.00-15.00 85 662 92 96 Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Poradnia Medycyny Pracy 15-950 Białystok ul. Białówny 11 I piętro, pok. 120 poniedziałek-piątek 8.00-18.00 85 742 22 64 Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy

27 Informacje o rekrutacji

28 www.bialystok.pl

29 www.kuratorium.bialystok.pl


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016 Przygotowanie: Joanna Sobolewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google