Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Edmund Wittbrodt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Edmund Wittbrodt."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Edmund Wittbrodt

2 Projekt „Inżynier Przyszłości” Cel Projektu IP 1.„Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej” (WA, WM, WOiO, CNMiKO) 2.Zmiana sposobu kształcenia na wszystkich wydziałach uczelni zgodnie z filozofią systemu CDIO (Inżynier Przyszłości) Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Edmund Wittbrodt

3 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Zadania Projektu (jakościowe, ilościowe) Inwestycje infrastrukturalne Kształcenie inżynierów przyszłości zgodnie z filozofią CDIO

4 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością CDIO – Conceive- Design-Implement- Operate KRK – Krajowe Ramy Kwalifikacyjne ECTS Label – europejski oceny system jakości edukacji

5 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Strategia EUROPA 2020 rozwój inteligentny rozwój zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu Przewidziano w niej też działania, jakie Europa musi podjąć, w tym budowanie Społeczeństwa Cyfrowego, do czego kluczowe są kompetencje informatyczne. Komunikat Komisji Europejskiej (2006) partnerstwo ze środowiskiem biznesowym kwalifikacje dla rynku pracy interdyscyplinarność i transdyscyplinarność

6 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością

7 Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej Kierownik projektu:Katarzyna Czarnecka koordynatorzy wydziałowi projektu (4 osoby zatrudnione na etacie) Nadzór na realizacją zadania: Marek Tłok – Kanclerz PG dyrektorzy administracyjni wydziałów, na których realizowane są inwestycje

8 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Składa się z 7 zadań: 1.Wydział Architektury – Laboratorium 3D 2.Wydział Architektury – poddasze Gmachu Głównego 3.Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 4.Wydział Mechaniczny – nadbudowa piątej kondygnacji 5.Wydział Mechaniczny – Laboratorium Spawalnictwa oraz Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych 6.Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych 7.Wydział Mechaniczny – elewacja z modernizacją Łącznie roboty budowlane i zakup sprzętu: szacunkowy koszt wykonania robót budowlanych: 43 669 tys. zł. szacunkowa koszt zakupu sprzętu: 14 888 tys. zł.

9 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Dla projektu określone zostały wskaźniki produktu i rezultatu, zgodnie z Katalogiem wskaźników obowiązkowych WSKAŹNIKI PRODUKTU - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 0 (ekwiwalent pełnego czasu pracy); - Liczba projektów – 1 (szt.); - Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) – 6 (szt.); - w tym obiektów nowo wybudowanych – 1 (szt.); - Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu – 1 (szt.); - Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki – 1 (szt.); - Liczba obiektów zapewniających/ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych – 6 (szt.).

10 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WSKAŹNIKI REZULTATU - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 0 (ekwiwalent pełnego czasu pracy) - Dodatkowa liczba miejsc dla studentów na wspartych kierunkach – 63 - w tym: WA (Arch. i urbanistyka – 15), WM (En-ka – 5, IMM – 5, MBM – 10, Mt – 5), WOO (Oceanotechnika – 10, En-ka – 5, Transport – 8) - Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury (os.) – 13 834 - w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury – 13 399 - Liczba studentów wykorzystujących utworzoną, w ramach projektów infrastrukturę ICT – 13 834 - w tym uczestniczących w kursach e-Learning (liczba użytkowników) (os.) – 3 472

11 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Zmiana sposobu kształcenia na wszystkich wydziałach uczelni zgodnie z filozofią CDIO Odpowiedzialni za wdrożenie: Prorektor ds. kształcenia – prof. Marek Dzida Prodziekani ds. kształcenia wydziałów Inżynierowie „Wymyślają-Projektują-Wdrażają-Eksploatują” złożone produkty i systemy we współczesnym otoczeniu technicznym opartym na działaniu zespołowym CDIO – system edukacji podkreślający podstawy działań inżynierskich opisanych w sekwencji działań C-D-I-O: bogaty w projekty studenckie uzupełnione praktykami w przemyśle bogaty w projekty studenckie uzupełnione praktykami w przemyśle charakteryzuje się aktywnym uczeniem się w zespole, tak w sali wykładowej, jaki w warsztatach/laboratoriach oraz precyzyjnym systemem oceny. charakteryzuje się aktywnym uczeniem się w zespole, tak w sali wykładowej, jaki w warsztatach/laboratoriach oraz precyzyjnym systemem oceny.

12 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Prof. Tony Wagner „Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change The World” uważa, że w kreowaniu innowatorów najważniejsze są: Współpraca, praca zespołowa (zamiast indywidualności) Nauczanie problemowo zorientowane i wielodyscyplinowe (zamiast specjalizacji) Uczenie się na doświadczeniu i błędach (zamiast obawiania się ryzyka) Kreowanie (zamiast konsumowania) Wewnętrzna motywacja, zabawa, pasja (zamiast zewnętrznego przymusu)

13 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Z badań dr Ruth Graham „The Challenge of Change Engineering Education for the 21-st Century”, dotyczących wprowadzania innowacji dydaktycznych w uczelniach, wynika: Uczelnie wdrażające skutecznie rewolucyjne innowacje w nauczaniu w 70-80 proc. były do tego zmuszane przez poważne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne – słabą rekrutację, niską skuteczność nauczania, niski stopień „zatrudnialności” absolwentów, a także narzucone zmiany przepisów, restrukturyzację itp. Tylko w 5-10 proc. zmiany były zainicjowane przez kulturę innowacji i zbiorową odpowiedzialność wewnątrz instytucji Najczęściej inicjatorami zmian byli nauczyciele akademiccy pracujący wcześniej w przemyśle Nieskuteczne na dłuższą metę są kosmetyczne zmiany Ważniejszy dla powodzenia zmian jest nieformalny autorytet niż formalna pozycja i uprawnienia kierownika studiów (program leader)

14 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Grupy docelowe Studenci (ilu i jakich? czy tylko wg wskaźników rezultatu? czy np. 10% najlepszych?) Kadra (ile i którzy? może też 10% przekonanych o potrzebie zmian?) Otoczenie gospodarcze (ile i jakie firmy? projekty międzyuczelniane, międzywydziałowe oraz międzykierunkowe?) „Symulator lotów” „Twierdza Wisłoujście” „Elektroniczna kamizelka” Wykorzystanie dobrych i złych doświadczeń (WETI, WA, inne)?

15 CO JUŻ MAMY? Dobre praktyki: Wydział ETI prowadzi przedmiot o nazwie PROJEKT GRUPOWY na II stopniu studiów - dwa semestry + (często praktyka wakacyjna). 3-5 osobowe grupy wykonują PROJEKT POCHODZĄCY Z PRZEMYSŁU - oprogramowanie, urządzenie elektroniczne itp.

16 Dobre praktyki: na wielu wydziałach w ramach NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH powstają rzeczywiste obiekty techniczne – z perspektywy mojego wydziału najwięcej jest chyba entuzjastów samochodów, ale powstają także urządzenia medyczne (na kierunku IMM) oraz wiele projektów zespołowych na kierunku IM

17 Cechy ochotniczego wprowadzania idei CDIO nosi także aktywność entuzjastów studentów i ich opiekunów zrzeszonych w kołach naukowych International Dutch Open Solarboat Challenge 2011, Holland - WINNERS XXXI International Waterbike Regatta 2010 WINNERS

18 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Rada Projektu Inżynier Przyszłości (Pismo Okólne Rektora PG nr 8/2013, z dn. 28.01.2013) „ Zadaniem Rady jest przygotowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej systemu kształcenia inżyniera przyszłości” 1. Edmund Wittbrodt – koordynator Rady 2. Michał Wasilczuk – zastępca koordynatora, Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Projektu CDIO 2012-2016 3. Barbara Wikieł – przewodnicząca SKdsK 4. Marek Dzida – Prorektor ds. Kształcenia 5. Władysław Koc – Pełnomocnik Rektora ds. KRK, przewodniczący Zespołu ds. KRK 6. Bogdan Wiszniewski – dobre praktyki (WETI) 7. Agnieszko Błażko – dobre praktyki (WA) Beata Majkowska – przewodnicząca Zespołu ds. ECTS Label Marek Tłok – kanclerz, kierownik projektu ds. technicznych Katarzyna Czarnecka – kierownik projektu inwestycyjnego

19 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Działania niezbędne w zakresie: Regulacje prawne (Statut PG, Regulamin studiów na PG, Uchwały Senatu PG, programy kształcenia) Wygospodarowanie przestrzeni czasowej na samostudiowanie, uczenie się problemowo zorientowane, prace własne zespołowe (czy dla wszystkich, czy tylko dla wybranych?) Umożliwienie studiowania przedmiotów poza macierzystym wydziałem i poza macierzystą uczelnią Powiązania z otoczeniem gospodarczym dla rozwiązywania rzeczywistych problemów firm w ramach projektów zespołowych, a także możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby z przemysłu Praca w zespołach projektowych wspieranych doradztwem (przewodnictwem) nauczyciela akademickiego Źródła finansowania „projektów zespołowych”: międzyuczelnianych, uczelnianych, wydziałowych, innych

20 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań Rektor i Senat, a także dziekani i rady wydziałów, SKdsK Prorektor ds. kształcenia, prodziekani ds. kształcenia Zespół ds. CDIO, zespół ds. KRK, zespół ds. ECTS Label

21 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Zespół CDIO- inicjuje i określa cele oraz zadania związane z realizacją koncepcji CDIO na PG, z uwzględnieniem wszystkich wydziałów Zespół KRK- opiniuje i ocenia proponowane regulacje oraz podejmowane działania pod względem zgodności z KRK Zespół ECTS Label- opiniuje i ocenia zgodność proponowanych programów kształcenia z wymaganiami jakościowymi ECTS Label

22 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością SKdsK– realizuje działania związane z kształceniem wg koncepcji CDIO, w tym w szczególności: 1) przygotowuje i/lub opiniuje rozwiązania legislacyjne i organizacyjne związane ze zmianami w procesie kształcenia pod kątem realizacji koncepcji kształcenia „Inżynierów Przeszłości”; 2) jest forum do dyskusji i przekazywania informacji na temat nowych rozwiązań w zakresie kształcenia; 3) „przenosi” zadania na poszczególne wydziały poprzez prodziekanów ds. kształcenia; 4) przedstawia sprawozdania ze stanu realizacji zadań na poszczególnych wydziałach. Prorektor ds. Kształcenia – odpowiada za realizację działań związanych z kształceniem „Inżynierów Przyszłości” na Politechnice Gdańskiej, współpracując z prodziekanami ds. kształcenia poszczególnych wydziałów.

23 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Harmonogram: Grudzień 2013udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i podjęcie stosownych decyzji, określenie niezbędnych zmian w regulacjach uczelnianych i programach kształcenia Czerwiec 2014wprowadzenie zmian w regulacjach przez Senat PG i rady wydziałów Październik 2014początek wdrażania kształcenia Inżynierów Przyszłości na podstawie przyjętych regulacji

24 Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością www.pg.gda.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością Edmund Wittbrodt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google