Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. II Jak mierzyć warunki studiowania w tym jakość zaplecza bibliotecznego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. II Jak mierzyć warunki studiowania w tym jakość zaplecza bibliotecznego?"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. II Jak mierzyć warunki studiowania w tym jakość zaplecza bibliotecznego?

2

3

4 Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni podane są jako wartości względne odniesione do wyniku najlepszego. Wskaźnik Rankingowy obliczany jest jako suma poszczególnych iloczynów współczynników względnych dla danej uczelni i odpowiednich wag kryteriów. Uzyskany w ten sposób wskaźnik rankingowy odnoszony jest do wartości maksymalnego wskaźnika rankingowego. Wynik poszczególnych wskaźników lub wskaźnik rankingowy można odczytywać jako procent uzysku w stosunku do najlepszej uczelni (np. 74,3 oznacza, że dana uczelnia uzyskał 74,3% wyniku uczelni najlepszej)

5 Warunki studiowania Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6). Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych zgodnych z GUS S12 Dział 10 (nauczyciele akademiccy) i GUS S10 Dział 4 (studenci). Należy podać dane o pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty, bez miejsc po przecinku) w szkole wyższej/instytucie będącej/cym podstawowym miejscem pracy.

6 Warunki studiowania Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: łączna liczba książek drukowanych, procentowy przyrost nabytków w 2010 r., liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych oraz wydatki na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych. Szczegóły – jak odpowiadać na pytania z obszaru bibliotek definiuje specjalna instrukcja do ankiety rankingowej.

7 Warunki studiowania Zbiory elektroniczne – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: liczba elektronicznych książek zinwentaryzowanych, liczba czasopism elektronicznych, liczba wykupionych baz danych oraz wydatki na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych.

8 Warunki studiowania Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem 4 parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów, liczbą stanowisk komputerowych w bibliotece w stosunku do ogólnej liczby studentów oraz stopniem informatyzacji biblioteki. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych.

9 Warunki studiowania Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych – mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych. Pozycja wypełniana zgodnie z GUS S11 Dział 1. Dotyczy tylko i wyłącznie domów studenckich będących własnością uczelni.

10 Warunki studiowania Osiągnięcia sportowe – wyniki klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski na podstawie zestawienia ZG AZS. Kryterium oparte na danych uzyskanych z Zarządu Głównego AZS.

11 Warunki studiowania Powierzchnia na studenta – mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych.

12 Warunki studiowania Własna baza dydaktyczna – mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych.

13 Warunki studiowania Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych – mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych.

14 Warunki studiowania Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych – mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych.

15 Warunki studiowania Problemy na jakie napotykamy w obszarze grupy kryteriów dotyczących warunków studiowania: - bardzo trudny metodologicznie obszar bibliotek, co może prowadzić do różnej interpretacji przez poszczególne uczelnie, - duża część kryteriów z obszaru warunków studiowania jest trudno weryfikowalna poprzez dostęp do danych zewnętrznych (np. sprawozdania GUS dotyczące bibliotek co dwa lata, brak sprawozdawczości w innych obszarach), - problem ze stworzeniem nowych kryteriów w tym obszarze, - rokroczne obniżanie wagi grupy kryteriów, czego można spodziewać się w latach kolejnych,

16 Dziękuję za uwagę Artur Olczak Kierownik Działu Rankingów i Analiz Edukacyjnych Perspektywy a.olczak@perspektywy.pl


Pobierz ppt "Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. II Jak mierzyć warunki studiowania w tym jakość zaplecza bibliotecznego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google