Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ KALENDARIUM, NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I ICH SKUTKI Wykonanie: Artur Plak Judyta Podlasińska Katarzyna Sawicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ KALENDARIUM, NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I ICH SKUTKI Wykonanie: Artur Plak Judyta Podlasińska Katarzyna Sawicka."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ KALENDARIUM, NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I ICH SKUTKI Wykonanie: Artur Plak Judyta Podlasińska Katarzyna Sawicka

2 Polska starała się o członkostwo we wspólnocie aż 16 lat - negocjacje w sprawie Układu Europejskiego podjął pierwszy po wojnie niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego, oficjalnie zaś zakończył rząd Leszka Millera. Przystępując do Unii Europejskiej Polska zyskała przede wszystkim znaczne wzmocnienie swej pozycji politycznej i gospodarczej oraz możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie wspólnotowych polityk. DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 3 października 1996 r. mocą Uchwały Rady Ministrów z 26 stycznia 1991 r. rozpoczął działalność Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, zajmujący się koordynacją wobec wszystkich resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską Miało to ba celu dostosowanie Polski do standardów europejskich oraz koordynowanie działań administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy zagranicznej. W styczniu 1997 r. przyjęto Narodową Strategię Integracji (NSI), przyjętą przez Sejm w maju 1997 r Strategia Formułowała konkretne zadania stojące na drodze do pełnego członkostwa w UE oraz sekwencję czasową ich realizacji. Znaczenie NSI polegało przede wszystkim na przyspieszeniu i ukierunkowaniu prac instytucji rządowych i pomoc w podniesieniu w społeczeństwie świadomości możliwych konsekwencji członkostwa Polski w UE DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

4 Działania dostosowawcze do członkostwa realizowane były w ramach opracowanego przez rząd i przyjętego 23 czerwca 1998 r. Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE Partnerstwo dla członkostwa oraz Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE wiązały bezpośrednio realizację ustalonych przez Komisję Europejską priorytetów dostosowawczych ze świadczoną przez UE pomocą finansową ze środków celowych skierowanych do tzw. programów dostosowawczych – PHARE, SAPARD i ISPA Na podstawie rekomendacji zawartych w opiniach Komisji Europejskiej z 16 lipca 1997 r. Rada Europejska obradująca w Luksemburgu od 12 do 13 grudnia 1997 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z 5 państwami Europy Środkowo-Wschodniej (Polski) 30 marca 1998 r Formalny proces rozszerzenia UE zainaugurowany podczas posiedzenia Rady do Spraw ogólnych Polska zadeklarowała wówczas datę 31 grudnia 2002 jaką datę gotowości do członkostwa w Unii Europejskiej DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

5 31 marca 1998 r. Negocjacje w formie badania zgodności prawa państw kandydujących z prawem UE 10 listopada 1998 r. Po zakończeniu badania, faktyczne negocjacje podjęte zostały na wniosek państw kandydujących równocześnie, chociaż oddzielnie z każdym z kandydatów Od 16 kwietnia 1999 r. zaczęły odbywać się regularne spotkania dyrektorów politycznych i korespondentów europejskich krajów stowarzyszonych i państw członkowskich UE w ramach dialogu politycznego. Dla potrzeb negocjacji powołano 37 podzespołów zadaniowych, które odpowiadały za opracowanie stanowisk w poszczególnych obszarach Głównymi negocjatorami Zespołu Negocjacyjnego (PZN) byli:  Jan Jerzy Kułakowski  Jan Truszczyński DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

6 NEGOCJACJE POLSKI Z UE DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Mechanizm negocjacji polegał na wypracowaniu wspólnego stanowiska Przewodniczącego PZN i Komisarza UE ds. Rozszerzenia Unii i przekazanie go do akceptacji Komisji Europejskiej, która przygotowywała projekt zweryfikowanego stanowiska wspólnego UE. Projekt po przyjęciu przez Radę Europejską stanowił wspólne stanowisko wszystkich 15 krajów członkowskich. Celem negocjacji było przygotowanie traktatu akcesyjnego, który był przyjęty na ostatnim spotkaniu Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej

7 październik 1990 r. podjęto decyzję o połączeniu stolic państw stowarzyszonych z Sekretariatem Rady UE za pomocą specjalnie przygotowanej sieci łączności elektronicznej. Do 2000 r. Polska zdążyła zakończyć rozmowy w 25 spośród 30 obszarów negocjacyjnych. W przypadku 9 z nich uzgodniono okresy przejściowe. Pozostałe 5 obszarów rozpatrywano w latach 2001-2002. Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002 r. podczas szczytu UE w Kopenhadze. 16 kwietnia 2003 został podpisany Traktat akcesyjny w Atenach Kolejnym etapem była ratyfikacja go przez wszystkie kraje członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi obowiązującymi w każdym z tych państw Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003. Według oficjalnych wyników PKW do urn poszło 58,85% uprawnionych do głosowania (tj. 17 586 215 osób) spośród 29 868 474 uprawnionych, 77,45% z nich (tj. 13 516 612) odpowiedziało tak na postawione pytanie. 22,55% z nich (tj. 3 936 012) odpowiedziało nie. Oddano również 126 194 głosy nieważne. DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

8 PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej w wraz z 9 innymi krajami Europy. Przystępując do Unii Europejskiej Polska zyskała przede wszystkim znaczne wzmocnienie swej pozycji politycznej i gospodarczej oraz możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie wspólnotowych polityk. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz proces dostosowawczy przed akcesją stworzył jednak szereg wyzwań, przed którymi stał nasz kraj. Najważniejsze z nich to: Konsekwentne i terminowe dostosowanie polskiego prawa do wymogów panujących w Unii Europejskiej; Zagwarantowanie takich środków publicznych, które umożliwiłyby wchłonięcie pomocy strukturalnej (własny wkład finansowy); DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

9 PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Zwiększenie krajowych nakładów finansowych na najkosztowniejsze dziedziny życia społeczno-gospodarczego, objęte procesem dostosowawczym, w szczególności na ochronę środowiska i transport; Poprawa konkurencyjności i elastyczności działania polskich przedsiębiorstw, aby mogły podjąć rywalizację na Jednolitym Rynku, a w szczególności intensyfikacja wsparcia instytucjonalnego dla małych i średnich firm; Przyspieszenie modernizacji sektora rolno-spożywczego, w tym rozwijanie nowoczesnych form przedsiębiorczości na terenach wiejskich; Przyspieszenie rozwoju mniej zamożnych regionów, jak również rozwój nowych sfer przemysłu i usług w regionach o charakterze monokulturowym; Dostosowanie polskiej granicy wschodniej do roli granicy Unii Europejskiej,z zachowaniem intensyfikacji wymiany handlowej. DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

10 PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polska, oprócz kilku deklaracji dotyczących spraw gospodarczych, zapewniła sobie włączenie do traktatu deklaracji w sprawie moralności publicznej. Zgodnie z nią: „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozumie, że nic w postanowieniu Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i postanowieniach traktatów zmieniających lub uzupełniających te traktaty nie stanowi dla państwa polskiego przeszkody w regulowaniu kwestii o znaczeniu moralnym, jak również tych odnoszących się do życia ludzkiego.” Oznacza to, że sfera moralności publicznej będzie regulowana przez polskie prawo zgodnie z wolą obywateli Rzeczypospolitej DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ KALENDARIUM, NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I ICH SKUTKI Wykonanie: Artur Plak Judyta Podlasińska Katarzyna Sawicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google