Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii"— Zapis prezentacji:

1 Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii
Warszawa, Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

2 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE
Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Wstęp (1) Jakie są dziś warunki inwestowania w Polsce? Ranking Banku Światowego dla 183 krajów (2010 r.)

3 Wstęp (2) Kraina wzruszeń Wojciech Surmacz 10 lipca 2010
Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Wstęp (2) Kraina wzruszeń Wojciech Surmacz 10 lipca 2010

4 Plan wykładów – bariery na rynku OZE
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Plan wykładów – bariery na rynku OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Na etapie przygotowania inwestycji W czasie budowy Na etapie eksploatacyjnym Bariery administracyjno-prawne Bariery ekonomiczne Bariery organizacyjne Sposoby eliminacji

5 Decyzja lokalizacyjna brak lokalnych planów z OZE
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Decyzja lokalizacyjna brak lokalnych planów z OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Brak planów zagospodarowania przestrzennego w gminach Niewielki obszar miast objęty jest mpzp (kilkanaście- kilkadziesiąt %) Jeszcze mniejszy obszar pozamiejski objęty jest mpzp (do kilku %) Żadko kiedy mpzp uwzględnia źródła OZE

6 Rekomendacja dla braku planów
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Rekomendacja dla braku planów Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO (ad-hoc) Uchwalenie planu dla konkretnej inwestycji w przypadku braku planu lub wnioskowanie o wydanie warunków zabudowy (jeśli możliwe) Zmiana planu w przypadku jego obowiązywania Wnioskowanie o wydanie decyzji celu publicznego dla budowy przyłącza elektroenergetycznego, ciepłowniczego, ale..

7 Decyzja lokalizacyjna – cel publiczny
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Decyzja lokalizacyjna – cel publiczny Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Cel publiczny ustawa (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. ar. 6. pkt. 2 budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;

8 Decyzja lokalizacyjna cd
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Decyzja lokalizacyjna cd Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Brak aktualnej analizy potencjału hydroenergetycznego polskich rzek dla rozwoju małej energetyki wodnej (brak mapy istniejących stopni piętrzących i ich potencjału) Rekomendacja: Określenie zasad wykorzystania dla energetyki wodnej istniejących stopni piętrzących zarządzanych przez Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przy których obecnie nie ma elektrowni wodnych. udostępnienia inwestorom z sektora energetycznego budowli piętrzących administrowanych przez gospodarkę wodną i nadających się do zagospodarowania energetycznego; Brak odrębnej ustawy dotyczącej inwestycji liniowych

9 Decyzja lokalizacyjna cd
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Decyzja lokalizacyjna cd Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Rekomendacja (w dłuższej perspektywie) Uznanie budowy OZE oraz dystrybucję energii elektrycznej z OZE za inwestycję celu publicznego Wprowadzenie ustawowego obligo dla opracowywania planów zaopatrzenia gmin w energię z uwzględnieniem OZE Wprowadzenie ustawowego obligo dla uwzględniania w uchwalanych mpzp “nieograniczonego” lokalizowania inwestycji OZE

10 Budowle na działkach rolnych
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Budowle na działkach rolnych Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Grunty rolne podlegają ochronie wynikającej z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty Rolne podlegają ograniczeniu przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne Ustawa mówi, że na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednakże musi to być poprzedzone uzyskaniem zgody (odpowiedniej)

11 Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Art. 11 ustawy 1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem. 2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 1, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. 4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

12 Budowa na działkach rolnych
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Budowa na działkach rolnych Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej nie jest wymagane w stosunku do użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, a co za tym idzie, w tych przypadkach nie mogą zostać naliczone należności i opłaty roczne. przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie mają zastosowania do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne, położonych w granicach administracyjnych miast. Nie oznacza to jednak, że grunty te wg prawa utraciły charakter rolny, lecz to, że ich właściciele nie będą zmuszeni do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Poza tym w dalszym ciągu za taki grunt będzie płacony podatek rolny, a nie od nieruchomości, co nastąpi dopiero w przypadku zabudowania gruntu.

13 Koszty wyłączenia z produkcji rolnej
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Koszty wyłączenia z produkcji rolnej Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

14 Tereny rolne - rekomendacja
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Tereny rolne - rekomendacja Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Lokalizowanie OZE na: działce inwestycyjnej na użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego

15 Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Aby pozyskiwać certyfikaty zielone oraz w zasadzie mieć możliwość zbytu produkowanej (nadwyżkowo do własnych potrzeb) energii elektrycznej należy przyłączyć jednostkę wytwórczą do sieci elektroenergetycznej. W polskich przepisach nie ma: gwarancji przyłączenia przyłączenia z priorytetem w porównaniu do źródeł konwencjonalnych

16 Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Obecnie w Polsce w zakresie integracji OZE z siecią elektroenergetyczną wyróżniamy 3 zasadnicze problemy: słaby stan infrastruktury i brak planów i realizacji rozwoju sieci zablokowany dostępu do sieci (duża liczba aplikujących w porównaniu do możliwości systemu elektroenergetycznego) niejednoznaczne pobieranie opłat przez operatora za przyłączenie (art. 7 ustawy Prawo energetyczne)

17 Przyłącze energetyczne – co dołączamy do wniosku?
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przyłącze energetyczne – co dołączamy do wniosku? Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Nowelizacja ustawa Prawo energetyczne z dnia 8 stycznia 2010 wprowadziła zmiany dla podmiotów ubiegających się o wydanie warunków przyłączenia: kaucja zaliczaną na poczet opłaty za przyłączenie (art. 7 ust 8a znowelizowanej ustawy) wynosząca 30 PLN/kW planistyczny dokument uwzględniający lokalizację na danej działce jednostki wytwórczej (dotyczy wszystkich przyłączanych nowych jednostek do sieci). Kaucja jest przeznaczona na poczet opłaty przyłączeniowej.

18 Niejasne przepisy dla zwrotu kaucji
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Niejasne przepisy dla zwrotu kaucji Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO W przypadku, kiedy nastąpi odmowa przyłączenia z braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia następuje zwrot zaliczki. Ustawa nie przewiduje zwrotu zaliczki w przypadku kiedy inwestor otrzyma warunki przyłączenia ale nie zdecyduje się na podpisanie umowy przyłączeniowej podając za przyczynę odmowy np. zbyt wysoką wartość opłaty przyłączeniowej

19 Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – przyłącze energetyczne Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Ustawa nie przewiduje także zwrotu kaucji w przypadku kiedy inwestor otrzyma warunki przyłączenia ale nie będzie mógł zrealizować inwestycji z uwagi na niepowodzenie przy pozyskaniu innych zezwoleń administracyjno-prawnych wymaganych przy realizacji projektu OZE (np. brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę). Zwrot kaucji w takich przypadkach może nastąpić na drodze sądowej. Kaucja jest na poczet przyłączenia. OSP/OSD nie może „wzbogacić się” w tytułu kaucji, jeśli do przyłączenia nie dojdzie.

20 Koszt opłaty przyłączeniowej
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Koszt opłaty przyłączeniowej Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Propozycje opłat za przyłączenie farm wiatrowych w przeliczeniu na 1 MW zainstalowany (wg URE) wydanych przez OSD/OSP mieszczą się w przedziale ok. (dane przed nowelą ustawy Pe): – PLN na 1 MW

21 Pozytywna informacja w zakresie opłaty przyłącz.
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Pozytywna informacja w zakresie opłaty przyłącz. Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Opłata za przyłączenie – orzecznictwo "Obowiązek ponoszenia przez Operatora systemu kosztów rozbudowy sieci, chociażby rozbudowa ta wiązała się z przyłączeniami źródeł wytwórczych, wynika wprost z przepisów prawa". "(…) należy stwierdzić, że opłata za przyłączenie odnawialnego źródła energii powinna być ustalana na podstawie rzeczywistych nakładów na budowę przyłącza, bez uwzględniania nakładów na rozbudowę sieci przedsiębiorstwa energetycznego niezbędnej do przyłączenia.” Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lutego 2010 r.

22 Rekomendacja zmian w Pe dla zwrotu kaucji
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Rekomendacja zmian w Pe dla zwrotu kaucji Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Konieczność Wprowadzenia do ustawy Prawo energetyczne poprawki: w art. 7 dodaje się ust. 8m w brzmieniu: „8m. W terminie 14 dni od daty otrzymania warunków przyłączenia, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może zawiadomić przedsiębiorstwo energetyczne na piśmie, że rezygnuje z uprawnienia do żądania zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W takim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie zwraca zaliczkę w kwocie pomniejszonej o koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e.”

23 Ryzyko przygotowywania projektu przed przyłączem
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Ryzyko przygotowywania projektu przed przyłączem Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Do Wniosku o wydanie warunków przyłączenia dostarcza się obok zaliczki: mpzp z instalacją OZE warunki zabudowy z instalacją OZE Procedura pozyskania takiego dokumentu wiąże się w wielu przypadkach z potrzebą uzyskania wcześniej decyzji środowiskowej także takiej, która poprzedzona będzie raportem). Potencjalny inwestor ponosi duże ryzyko prowadzenia projektu ubiegając się o warunki przyłączenia w momencie kiedy nie ma dostępu do informacji czy, gdzie i jakie mogą być możliwości przyłączenia do sieci.

24 Ale kolejne zmiany są już szykowane
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Ale kolejne zmiany są już szykowane Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO nowy projekt ustawy zmieniający ustawę Prawo energetyczne przyjęty przez Nadzwyczajną Komisję powołaną do rozpatrzenia projektu ustawy zmiany ustawy Prawo energetyczne w dniu 13 maja 2011 r. :

25 Zmiany w noweli noweli Pe
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Zmiany w noweli noweli Pe Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

26 Brak dostępu do informacji
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Brak dostępu do informacji Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Zgodnie z art. 7 ust. 8l po nowelizacji operatorzy/dystrybutorzy sieci zobowiązani są do publikowania informacji nt. wielkości dostępnych mocy jedynie dla sieci o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. Zapis ten jest martwym przepisem, gdyż większość mocy wytwórczych OZE w Polsce (szacowana przez PIGEO na ok. 90% wszystkich istniejących) przyłączona jest do sieci o napięciu do 110 kV włącznie.

27 Kolejna zmiana przygotowywana w projekcie noweli Pe
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Kolejna zmiana przygotowywana w projekcie noweli Pe Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

28 Rekomendacja dla przyłączy
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Rekomendacja dla przyłączy Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Wprowadzenia gwarantowanego przyłącza (koszt przyłącza tylko do punktu przyłączenia) dla małych jednostek (np. OZE do 1 MW) i priorytetowego dla większych (np. OZE > 1 MW) + Dyskusja, jak „odblokować sieć“

29 Wydawanie warunków przyłączenia – OSD/OSP
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Wydawanie warunków przyłączenia – OSD/OSP Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Czas operatora/dystrybutora na wydanie warunków przyłączenia wynosi: do 150 dni (przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV). Zmiana ta nie jest zrozumiała szczególnie dla jednostek o mocach wytwórczych nie przekraczających 2 MW, dla których zgodnie z tą ustawą (art. 7 ust. 8e) nie wymaga się sporządzenia ekspertyzy wpływu przyłączanej jednostki do sieci na system elektroenergetyczny.

30 Rekomendacja dla okresu na wydanie warunków
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Rekomendacja dla okresu na wydanie warunków Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Skrócenie okresów do 30 dni dla jednostek OZE o mocy przyłączanej do 2 MW

31 Przygotowanie inwestycji – systemy wsparcia
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – systemy wsparcia Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Problematyka systemów wsparcia Inwestycyjnego (dotacja) Operacyjnego (certyfikaty)

32 Obecnie głównym problemem dotacji jest:
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Dotacje inwestycyjne Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Obecnie głównym problemem dotacji jest: brak programów skierowanych dla inwestycji OZE

33 Jak realizowane są programy pomocowe na inwestycje w OZE ?
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Jak realizowane są programy pomocowe na inwestycje w OZE ? ŚRODKI UNIJNE POIiŚ Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna: działanie Wysokosprawne wytwarzanie energii działanie Efektywna dystrybucja energii działanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej działanie Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych działanie Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych działanie Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych POIiŚ Priorytet X - Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii: działanie Rozwój systemów przesyłowych działanie Budowa systemów dystrybucji działanie Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii ŚRODKI KRAJOWE zgromadzone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar i opłat zastępczych Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

34 Jak realizowane są programy pomocowe na inwestycje w OZE ?
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Jak realizowane są programy pomocowe na inwestycje w OZE ? Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Działanie 9.4 jest w pełni dedykowane przedsięwzięciom polegającym na realizacji projektów, których celem jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Zgodnie z POIiŚ dostępna alokacja środków w ramach tego działania to 352 mln EUR. Rozdział środków w ramach Działania 9.4 dokonywany jest w oparciu o konkursy zamknięte, w ramach ogłaszanych przez Instytucję Wdrażającą naborów wniosków – konkursów o dofinansowanie. Ocena wniosków jest dwuetapowa – preselekcja (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) oraz końcowa ocena (ocena merytoryczna II stopnia).

35 Przygotowanie inwestycji – dotacje Przyjęte wytyczne
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – dotacje Przyjęte wytyczne Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Przyjęte kryteria oceny wniosków są jednakowe dla wszystkich technologii wytwarzania energii w źródle odnawialnym (wiatr, biogaz, biomasa, woda i in.), przez co system oceny promuje jedynie wybrane technologie OZE, które z uwagi na różny charakter wytwarzania energii nie powinny w oparciu o przyjęte kryteria oceny (np. czas pracy jednostki w ciągu roku, nakład inwestycyjny na MW) konkurować między sobą. Fotowoltaika czy geotermia w elektroenergetyce oraz wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji z biomasy lub biogazu wyłączone są ze wsparcia w ramach tego działania.

36 Przygotowanie inwestycji – dotacje Poziom dotacji
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – dotacje Poziom dotacji Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO W zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa sięga nawet do 70% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie w ramach programu POIiŚ wprowadzono próg maksymalnej dotacji w wysokości do 40 mln PLN dla jednego projektu

37 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE
Przygotowanie inwestycji – dotacje Przebieg oceny 1 konkursu POIiŚ działanie 9.4 Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

38 Przygotowanie inwestycji – dotacje Przebieg oceny 2
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – dotacje Przebieg oceny 2 Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

39 Przygotowanie inwestycji – dotacje Procedura odwoławcza
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – dotacje Procedura odwoławcza Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje biegu konkursu. Oznacza to, że pomimo skutecznego wniesienia protestu albo odwołania, dla wnioskodawcy może zabraknąć środków z puli danego konkursu na dofinansowanie procedowanego projektu.

40 Przygotowanie inwestycji – dotacje rekomendacja dla procedur oceny
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – dotacje rekomendacja dla procedur oceny Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Procedura oceny wniosku powinna zostać ograniczona do oceny posiadania tylko 3 dokumentów: Ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, Ważnych warunków technicznych przyłączenia do sieci lub innego dokumentu potwierdzającego przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej c) Potwierdzenie możliwości sfinansowania inwestycji poprzez m.in. potwierdzenie dostępnych środków na koncie, promesę bankową i umowę kredytową. Alternatywnym i jeszcze prostszym rozwiązaniem byłoby udzielenie wsparcia w formie refundacji środków po oddaniu jednostki wytwórczej do eksploatacji. Wtedy ocena wniosku sprowadzałaby się tylko do jednego dokumentu – pozwolenia na użytkowanie czyli działającego projektu.

41 Przygotowanie inwestycji – dotacje Rekomendacja dla poziomu dotacji
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Przygotowanie inwestycji – dotacje Rekomendacja dla poziomu dotacji Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Przy ograniczonych środkach finansowych programów pomocowych, zasadnym byłby taki mechanizm wsparcia, który umożliwiłby zainstalowanie jak najwięcej nowych, efektywnych mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe dla energii ze źródeł odnawialnych koniecznym wydaje się zmniejszenie poziomu dotacji do ok. 20% dla źródeł wiatrowych, do ok. 35% dla biogazowni rolniczych oraz odpowiednio dla pozostałych technologii. Ważne, aby ustalona z góry dotacja nie była przyznawana na podstawie limitu na jeden projekt - jak to jest aktualnie, a raczej na 1 MW zainstalowanej mocy i to w zależności od zastosowanej technologii.

42 System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO System wsparcia dla OZE przyjęty w Polsce w wyniku potrzeby wdrożenia Dyrektywy 2001/77/WE ustalony jest przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi – rozporządzeniami. Dotyczy energii elektrycznej Nie ma gwarancji, że system wsparcia funkcjonował będzie przez odpowiedni okres czasu od momentu oddania jednostki do użytku; np. przez okres kredytowania inwestycji (przykładowo 15 lat). Akt wykonawczy ustalił funkcjonowanie certyfikatów zielonych jedynie do roku 2017 włącznie. Inwestorzy zainteresowani projektami OZE dzisiaj nie mogą w biznesplanach inwestycji określić przychodów po roku Warto podkreślić, że okres przygotowania projektu inwestycyjnego w Polsce trwa średnio 3-5 lat. Brak możliwości określenia przychodów w oparciu o zielone certyfikaty po roku 2017 stanowi kluczową barierę w rozwoju źródeł odnawialnych w Polsce.

43 Krótki okres funkcjonowania certyfikatów
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Krótki okres funkcjonowania certyfikatów Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO 2005 – 2017* *Zostanie wydłużony jeśli dokonana zostanie nowelizacja Rozporządzenia OZE zielony 2011 – 2017* brązowy 2010 – 2012 Tylko zmiana ustawy Prawo energetyczne może wydłużyć ich funkcjonowanie żółty 2010 – 2012 czerwony 2010 – 2018 Chyba że nowa ustawa o OZE ustali inaczej! fioletowy

44 Nieprzewidywana cena dla certyfikatów z kogeneracji
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Nieprzewidywana cena dla certyfikatów z kogeneracji Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Cena certyfikatów silnie uzależniona jest od jednostkowych opłat zastępczych, które wnoszone mogą być przez zobligowanych zamiast przedkładania certyfikatów. opłaty zastępcze: wartość ustalona (coroczna inflacja) wartość corocznie ustalana w oparciu o określone kryteria ze wskazanego przedziału ceny energii elektrycznej 15 – 110 % Ozj Ozg Ozm 30 – 120 % Ozk 15 – 40 %

45 System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO System jednakowo wspiera wszystkie technologie, bez względu na źródło, zainstalowaną moc czy efektywność konwersji energii. Dlatego takie źródła jak duża energetyka biomasowa (szczególnie w oparciu o wspólne spalanie biomasy i paliw kopalnych) oraz duża energetyka wodna generują praktycznie największy wolumen „zielonej” energii elektrycznej (ok. 85%).

46 System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE System wsparcia operacyjnego – zielone certyfikaty Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Wg. URE; *) wraz z PV

47 Opóźnienia w przyjmowaniu aktów prawnych
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Opóźnienia w przyjmowaniu aktów prawnych Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Krajowy Plan Działania ponad 5 m-cy Wdrażanie Dyrektywy 2009/28/WE przez ustawę OZE + rozporządzenia wykonawcze ponad 5 m-cy i dalej brak Rozporządzenie dot. zielonych certyfikatów w aspekcie noweli ustawy Pe z Rozporządzenie dot. kogeneracyjnych certyfikatów w aspekcie noweli ustawy Pe z Rozporządzenie dot. wtłaczania biogazu do sieci gazowej dystrybucyjnej w aspekcie jak wyżej ponad 5-m-cy i dalej brak Brak realizacji przyjętych dokumentów strategicznych

48 pigeo@pigeo.pl www.pigeo.org.pl
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Dziękuję za uwagę Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Michał Ćwil Polska Izba Gospoadarcza Energii Odnawialnej PIGEO ul. Gotarda 9, Warszawa Tel   , Fax  


Pobierz ppt "Temat wykładu: Bariery w rozwoju odnawialnych źródeł energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google