Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata /5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata /5"— Zapis prezentacji:

1 Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013/5
dr Piotr Łysoń, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW

2 Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – lata Jeden program rozwoju obszarów wiejskich (dawny II filar WPR oraz część polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i rolnictwa) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawna Orientacja + Gwarancja) Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja) 11

3 Podział środków finansowych UE na poszczególne państwa członkowskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata

4 Rozwój obszarów wiejskich Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich SPO Restrukturyzacja…

5 Uproszczenie DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH W UE
Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata Uproszczenie Do roku 2006: Obecnie (od 2007 r.): 2 Źródła finansowania (fundusze) 2 Systemy finansowania, zarządzania i kontroli 2 Systemy programowania 1 fundusz 1 system finansowania zarządzania i kontroli 1 System programowania DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH W UE

6 Dokumenty na poziomie krajowym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – dokument strategiczny; wdrażany w krajach UE poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – dokument programowy; określa zasady udzielania pomocy oraz kryteria dla beneficjentów. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakładka PROW 2007 – 2013).

7 Polskie podstawy prawne
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy w ramach poszczególnych działań PROW

8 OSIE PRIORYTETOWE PROW NA LATA 2007-2013
Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Oś 4: Leader.

9 Czy PROW 2007-2013 jest wystarczającym instrumentem rozwoju obszarów wiejskich?

10 Polityka rozwoju obszarów wiejskich
powinna obejmować dwa filary: Instrumenty PROW ; Instrumenty realizacji celu horyzontalnego nr 6 NSRO (Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich) w programach operacyjnych polityki spójności.

11 Cele horyzontalne Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

12 Schemat powiązań pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW
Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poprawa Konkurencyj- ności Poprawa stanu środowiska i krajobrazu Poprawa jakości życia i dywersyfikacja ekonomiczna OW Zatrudnie- nie Kapitał ludzki, szkolenia Inwestycje Środowisko ONW Zalesienia Różnicowanie gospodarki Infrastruktura Podstawowe usługi Powiązania miasto/wieś Podejście LEADER OBSZARY WIEJSKIE

13 Strategie i programy związane z rozwojem obszarów wiejskich w okresie 2007 - 2015
Rozwój obszarów wiejskich Inne programy Strategia Rozwoju Kraju na lata Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategia Rozwoju Rybołówstwa Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2025 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju RPO POKL POIiŚ PORPW POIG PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (w mld euro)
Środki UE dla Polski w ramach polityki spójności, WPR (rozwój obszarów wiejskich) oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (w mld euro) w tym ok. 5 mld euro na obszary wiejskie

15 Podział środków UE wg NSRO (mln euro)
16 RPO (EFRR) PORPW (EFRR) POIiŚ (EFRR+FS) POIG (EFRR) POKL (EFS) POPT (EFRR) POEWT (EFRR) Razem ( w tym rezerwa 1.331)

16 Czynniki kształtujące obszary wiejskie
Dostępność informacji i nowoczesnego komunikowania się Ludność i dziedzictwo kulturowe Środowisko i zasoby naturalne Dostępność centrów rozwoju i głównych szlaków komunikacyjnych Przedsiębiorczość i atrakcyjność inwestycyjna Jakość i dostępność usług publicznych Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Stan infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi) Szanse edukacyjne

17 Pracujący*) wg głównych sektorów (w %)
*) w wieku 15 lat i więcej

18 Odsetek gospodarstw wiejskich mających dostęp do internetu

19 Tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich
wsparcie samozatrudnienia i mikroprzedsiębiorstw zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej OW i pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów poprawa powiązań największe centra rozwoju - obszary wiejskie; zwiększenie wahadłowej mobilności przestrzennej mieszkańców OW wsparcie edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego, w tym i ustawicznego mieszkańców OW

20 Dostępność centrów rozwoju dla mieszkańców obszarów wiejskich

21 Koordynacja programów, priorytetów i projektów (czasowa, przestrzenna i technologiczna)
trzeba odejść od dominacji podejścia sektorowego; należy zadbać o skoordynowanie różnych inwestycji na tym samym obszarze (z poszczególnych priorytetów i programów); konieczne jest bilansowanie przestrzenne wsparcia w programach krajowych.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata /5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google