Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu."— Zapis prezentacji:

1 Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

2 Wykluczenie społeczne
polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej

3 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy nieposiadające własnych dochodów Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, które poddają się procesowi leczenia lub ukończyli go w ciągu roku od momentu badania Osoby bezdomne Osoby, które w ciągu roku od badania opuściły zakłady karne Uchodźcy z problemami z integracją ze społeczeństwem

4 cd. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Młodzież w wieku 15-24, która: wychowuje się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych nie uczy się, nie pracuje i nie jest zarejestrowana jako bezrobotna uczy się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawia trudności wychowawcze i ma poważne kłopoty w nauce pochodzi z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzących w kolizje z prawem

5 Przyczyny kłopotów w nauce i trudności wychowawczych
Trudności w przyswajaniu wiedzy (obniżony poziom intelektualny) Nawarstwiające się zaległości i brak pomocy w odpowiednim czasie Sukcesywne obniżanie poczucia własnej wartości, w czym często utwierdzają młodego człowieka min. nauczyciele i rodzice

6 Trudności i zaległości powodują często uciekanie od szkoły – wagary

7 Wykluczenie dotyczy rodzin
Niewydolnych wychowawczo Niezaradnych życiowo W których rodzice: - nie są pozytywnym wzorcem postaw i zachowań - są „przewlekle” bezrobotni - mają problem alkoholowy W których brak jest: - jasno określonych reguł - konsekwencji - zainteresowania dzieckiem

8 Przeciwdziałanie marginalizacji
Wielostronne Zorganizowane Długotrwałe

9 Ochotnicze Hufce Pracy
Powołane zostały do: kształcenia przyuczania do pracy wychowywania młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz innymi zjawiskami patologicznymi

10 Dlaczego OHP jest alternatywą?

11 Ponieważ dostosowuje wymagania do możliwości młodzieży

12 Likwidacja zaniedbań pedagogicznych i fobii szkolnej, a tym samym działanie przeciw wykluczeniu nie polega na przymuszaniu do nauki, która sprawia duże problemy Dajemy młodzieży możliwość połączenia nauki i pracy Dostosowujemy kształcenie do możliwości Dajemy poczuć się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa Uczymy wiary we własne możliwości

13 Praca wychowawcza poznanie potrzeb zainteresowań poziomu wiedzy
stopnia demoralizacji rozbudzenie zainteresowań włączenie do aktywnego działania w społeczeństwie i na rzecz społeczeństwa pokazanie, że można żyć inaczej niż dotychczas

14 Grupa rówieśnicza Ma siłę Chce decydować Podejmować działania
= Klub Aktywnych

15 Aktywizacja młodzieży

16 Przywódca - Idol Oddziaływanie Cechy Jest naśladowany Słuchany
Z jego zdaniem liczą się inni Cechy Siła Wpływ na innych Umiejętność jednoczenia

17 Metody pracy Tradycyjna Alternatywna Aktywizacja – powierzenie zadania
Izolacja jednostki z „zasługami” Alternatywna Aktywizacja – powierzenie zadania Utwierdzenie w przekonaniu, że nikt nie wykona tego lepiej od Niego Czuwanie nad prawidłowością przebiegu

18 Oferta Punkt Interwencji Kryzysowej Punkt Konsultacyjno – Doradczy
Porady i wsparcie psychologów i wychowawców Pomoc w rozwiązywaniu problemów Kierowanie do placówek i instytucji specjalistycznych

19 Przeciwdziałanie bezrobociu
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży Młodzieżowe Biura Pracy Kluby Pracy Mobilne Centra Informacji Zawodowej

20 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Koordynują realizację działań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczonych usług edukacyjnych na poziomie lokalnym. Ich działalność ma przede wszystkim charakter profilaktyczny wobec zagrożeń, jakie niosą za sobą zjawiska bezrobocia oraz zubożenia społeczeństwa i wynikające z nich negatywne skutki

21 Młodzieżowe Biura Pracy
Bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa i udostępniania ofert pracy dla osób pomiędzy 16 a 35 rokiem życia Oferta dla osób uczących się jak i bezrobotnych Organizacja Targów i Giełd Pracy oraz Forów, na które zapraszani są pracodawcy i młodzież oraz specjaliści z danej dziedziny

22 Kluby Pracy zajęcia grupowe porady indywidualne
zajęcia z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy kursy aktywizacji zawodowej planowanie rozwoju zawodowego

23 Mobilne Centra Informacji Zawodowej
umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy zajęcia grupowe porady indywidualne informacje zawodowe

24 Wymiana Polsko – Niemiecka
nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z sąsiedniego kraju poznawania obyczajów i kultury zdobywania i wymiany doświadczeń zawodowych (praktyki i starze zawodowe) uczestniczenia w seminariach młodzieżowych udziału w międzynarodowych obozach pracy młodzieży (workcamp)

25 Projekt „Twoja wiedza – Twój sukces”
Głównym celem: - aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się Wsparcie w ramach projektu: - treningi psychologiczne i terapeutyczne - warsztaty edukacyjne - warsztaty z zakresu przedsiębiorczości - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - kursy obsługi komputera - kursy języków obcych - szkolenia zawodowe

26 Przeciwdziałanie wykluczeniu
odnajdywanie tego, co pozytywne i mocne w jednostce dostarczanie jednostce różnorodnych ofert, z których może wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – alternatywne formy i metody pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google