Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia projektu Twoja wiedza – Twój sukces – edycja II Edukacja kluczem do przyszłości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia projektu Twoja wiedza – Twój sukces – edycja II Edukacja kluczem do przyszłości."— Zapis prezentacji:

1 Założenia projektu Twoja wiedza – Twój sukces – edycja II Edukacja kluczem do przyszłości

2 Twoja wiedza-Twój sukces edycja IIEdukacja Kluczem do przyszłości Projekt oparty jest na doświadczeniach zdobytych w trakcie realizacji pierwszej edycji projektu Twoja wiedza – Twój Sukces, współfinansowanego ze środków EFS Działanie 1.5, schemat B, który był wdrażany w całej Polsce i objął swymi działaniami 5000 młodzieży

3 Ochotnicze Hufce Pracy Pierwsza edycja projektu realizowana była od maja do grudnia 2004 r. w 80 jednostkach OHP na terenie całego kraju We wszystkich zajęciach młodzież uczestniczyła nieodpłatnie /w ramach zajęć zapewnione miała również m.in. wyżywienie, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia/

4 REALIZOWANE DZIAŁANIA z młodzieżą w ramach projektu Grupa I i II – zajęcia integracyjne i ogólnorozwojowe /zaj. z psychologiem grupowe i indywidualne,zaj. z poradnictwa zawodowego, zaj. przedsiębiorczości, warsztaty z obsługi komputera, kurs jęz. angielskiego

5 REALIZOWANE DZIAŁANIA z młodzieżą w ramach projektu Grupa II – dodatkowo realizowała kursy zawodowe Wszystkie zajęcia prowadzili wykwalifikowani specjaliści

6 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Projekt realizowany był w 4 jednostkach PWK OHP w Białymstoku /tj. ŚHP: Białystok, Suwałki i Łomża oraz w OSiW w Wasilkowie/ Uczestniczyło w nim ogółem 200 osób: grupa I- uczestnicy nowoprzybyli do OHP – 120 os. grupa II – absolwenci OHP – 80 os.

7 Projekt będzie monitorowany do czerwca 2005r. na terenie całego województwa Do tej pory 12% uczestników z grupy II /absolwentów OHP/ podjęło zatrudnienie

8 Aktualnie wdrażana jest II EDYCJA PROJEKTU pod hasłem Edukacja Kluczem do przyszłości Termin realizacji: marzec 2005r. – styczeń 2006r.

9 Cele II edycji projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.

10 Cele projektu : Celem szczegółowym jest wsparcie młodzieży w takich obszarach edukacji nieformalnej i wychowania jak: udzielanie młodzieży wszelkiego rodzaju usług z zakresu poradnictwa, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia poprzez udostępnienie usług doradczych i z zakresu informacji zawodowej,

11 Cele projektu : przeszkolenie młodzieży w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości, nauka języków obcych, obsługi komputera,

12 Cele projektu : nauka metod aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się w obszarze rynku pracy, nauka i wpojenie właściwych postaw zachowań u pracodawcy, w społeczeństwie, w grupie

13 Beneficjenci ostateczni projektu to młodzież w wieku 15-24 lat, pochodząca z rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, dotkniętych ubóstwem i długotrwałym bezrobociem, nieucząca się i niepracująca. Identyfikacja jej jest możliwa dzięki długoletniemu doświadczeniu OHP w działaniach opiekuńczo - wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz tych grup. Beneficjenci

14 Projekt jest adresowany ogółem do 6200 uczestników w tym: Młodzieży w wieku 16-18 lat, uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, zaniedbującej obowiązki szkolne, zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, pochodzącej z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, której ograniczenia materialne i środowiskowe uniemożliwiają zdobycie umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników ( I grupa -1600 osób ), Młodzieży gimnazjalnej w wieku 15-17 lat, która wypadła z powszechnego systemu edukacji i nie realizuje obowiązku szkolnego; w celu uzupełnienia wykształcenia ogólnego i zdobycia kwalifikacji zostanie objęta opieką OHP w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu (II grupa - 2600 osób ), Młodzieży w wieku 18-24 lata, nie uczącej się i nie pracującej (III grupa - 2000 osób).

15 Uczestnicy edycji 2005 na Podlasiu Młodzież w wieku 15-24 lat z województwa podlaskiego zagrożona wykluczeniem społecznym Ogółem 260 osób

16 Podział na grupy Grupa I – 40 osób Młodzież w wieku 16 – 18 lat Grupa II – 140 osób Młodzież w wieku 15 – 17 lat Grupa III – 80 osób Młodzież w wieku 18 – 24 lata

17 Wdrażanie projektu na Podlasiu Wdrażanie projektu odbywać się będzie w 5 wybranych jednostkach PWK OHP w Białymstoku tj: CEiPM /Białystok, Łomża, Suwałki/ Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie Hufiec Pracy w Augustowie Jednostki te posiadają stosowną bazę lokalową z zapleczem socjalnym oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną Rekrutację młodzieży do poszczególnych grup aktualnie prowadzą kierownicy jednostek wdrażających projekt

18 Projekt obejmuje działania ujęte w dwóch blokach: Twoja wiedza – Twój sukces – edycja II Edukacja Kluczem do przyszłości KSZTAŁCENIE WYCHOWANIE

19 Kształcenie Blok ten obejmie działania uzupełniające w stosunku do zinstytucjonalizowanego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego Celem działań przewidzianych w bloku kształcenia jest: zainteresowanie młodych ludzi podjęciem nauki w konkretnych szkołach bądź w formach kształcenia pozaszkolnego w celu uzyskania wykształcenia ogólnego lub zdobycia zawodu (również drugiego zawodu), dostosowania kwalifikacji do wymagań rynku pracy w ostatecznym efekcie podjęcie nauki lub pracy.

20 Kształcenie W ramach tego bloku przewidziane są następujące moduły Moduł lingwistyczny Młodzież uczestniczy w kursach językowych – 1 semestr. Celem działań w tym module jest nabycie przez młodzież podstaw języka obcego i zachęcenie do kontynuowania nauki po zakończeniu projektu. Moduł informatyczny W module tym przewiduje się zorganizowanie kursów komputerowych, których poziom uzależniony będzie od grupy adresatów. Moduł rynku pracy W ramach tego modułu przewiduje się edukację w zakresie poruszania się po rynku pracy, zasad nim rządzących, pisania CV i listu tworzenia Indywidualnego Planu Działania ABC przedsiębiorczości Moduł zawodowy Uczestnicy projektu mogą podnieść poziom kompetencji zawodowych poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i kursach organizowanych instytucje szkolące.

21 Wychowanie W ramach tego bloku uczestnicy projektu zostaną objęci opieką wychowawczą i terapeutyczną. Blok ten zostanie zrealizowany poprzez działania w ramach następujących modułów: Moduł integracyjny Działania zmierzające do nabycia przez uczestników projektu umiejętności budowania właściwych relacji międzyludzkich, brania odpowiedzialności za własne decyzje i kształtowanie swojego losu. Moduł psychoterapeutyczny Uczestnicy projektu pochodzą ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość uzyskania fachowej pomocy psychologicznej. Będzie ona realizowana w formie indywidualnej i grupowej Moduł edukacyjno - społeczny W ramach tego modułu planuje się blok zajęć, warsztatów i wykładów z zakresu propagowania nauki oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

22 Moduł integracyjny W ramach modułu planuje się następujące działania zajęcia integracyjne trening interpersonalny trening asertywności warsztaty z zakresu komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów warsztaty z zakresu twórczego rozwiązywania problemów

23 Moduł psychoterapeutyczny Zajęcia psychologiczne realizowane w formie grupowej w odniesieniu do tematów: jak radzić sobie ze stresem jak radzić sobie z uzależnieniem jak radzić sobie z negatywną presją otoczenia inne (w zależności od diagnozy i potrzeb grupy indywidualnej– psycholog będzie pełnił dyżury w wyznaczonych porach tak aby młodzież będzie mogła korzystać z konsultacji i pomocy indywidualnej w rozwiązywaniu swoich problemów

24 Rezultaty projektu Zakładanymi rezultatami projektu są: wyrównanie zaległości edukacyjnych, uzyskanie promocji do następnej klasy oraz zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych przydatnych na lokalnym rynku pracy przez 70% uczestników I grupy,

25 Rezultaty projektu przyjęcie do OHP co najmniej 80% uczestników z grupy II – w trakcie projektu lub po jego zakończeniu, a tym samym również powrót do systemu edukacyjnego 80% uczestników II grupy

26 Rezultaty projektu zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 70% uczestników z grupy III projektu ( 1400 osób ) podjęcie zatrudnienia ( lub działalności gospodarczej ) przez 25% uczestników projektu łącznie z grupy III projektu ( 500 osób ).

27 Podwyższenie poziomu samooceny i zaufania we własne siły. Nabycie umiejętności komunikacyjnych. Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie. Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy w celu skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Usamodzielnienie uczestników projektu w środowisku. Pozytywne postawy młodzieży wobec edukacji Dodatkowe rezultaty projektu

28 Udział młodzieży w projekcie jest bezpłatny!

29 Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.podlaska.ohp.pl

30 KONTAKT DO NAS KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI: TEL. 65-16-187 E-mail: ceipbstok@poczta.onet.pl

31 Realizacja innych europejskich projektów w PWK OHP Program Młodzież Akcja 1 ( wymiany międzynarodowe) Leonardo Da Vinci – wymiany i staże

32 Planowane projekty na 2005r. Program Młodzież Akcja 2 (Wolontariat Europejski ) Akcja 5 ( wizyty studyjne, działania wspierające) Europejski Fundusz Społeczny SPO RZL Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy SPO RZL Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia projektu Twoja wiedza – Twój sukces – edycja II Edukacja kluczem do przyszłości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google