Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci 2004 -2012
„POLSKA DLA DZIECI” Rada Ministrów -12 marca 2004 Konferencja szkoleniowa 20 kwietnia 2004

2 Interes Dziecka Dostępność pomocy Wyrównywanie szans rozwojowych
Przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i marginalizacji Podstawowe wskaźniki konstruowania działań na rzecz dzieci

3 Główne obszary działań na rzecz dzieci 2004-2012
1.PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 2.ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI EDUKACJI 3.POMOC I WSPARCIE DLA RODZINY 4.OCHRONA PRZED MOLESTOWANIEM, WYKORZYSTYWANIEM I PRZEMOCĄ

4 Promowanie zdrowego trybu życia - priorytet I
1.Rozwijanie społecznej świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia w ujęciu holistycznym. Zadania : - Opracowania programów edukacyjnych i informatycznych dla rodziców, Stworzenie punktów konsultacyjnych w poradniach zdrowia, Stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Upowszechnienie w mediach zachowań prozdrowotnych Włączenie do programów kształcenia nauczycieli problematyki z zakresu promocji zdrowia Wprowadzenie informacji o wszystkich metodach planowania rodziny do programów nauczania dotyczących edukacji w zakresie życia seksualnego człowieka Większość dzieci i rodziców zna i stosuje zasady zdrowego stylu bycia i wie , gdzie szukać pomocy w przypadku problemów zdrowotnych

5 Promowanie zdrowego trybu życia - priorytet II
Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec zagrożeń i chorób cywilizacyjnych ( uzależnienia , HIV/AIDS, nerwice, choroby układu krążenia, oddechowego, nowotworowe, wypadkowość)- zadania: przygotowanie pakietu edukacyjnego do prowadzenia zajęć skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli, opracowanie alternatywnych programów profilaktycznych, Zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności opieki zdrowotnej- Większość dzieci i rodziców wie , gdzie uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacjach problemów rodzinnych , zna przyczyny i skutki używania środków -psychoaktywnych, unika zachowań ryzykownych

6 Zapewnienie jakości edukacji - priorytety
1.Wprowadzenie instytucjonalnej i obligatoryjnej platformy współdziałania (R+N+U) odzwierciedlającej interesy grup 2.Upowszechnienie szkoły publicznej ( rozumianej jako dobro publiczne) reagującej na postulaty lokalne, zorientowanej na doradztwo zawodowe , zmiany na rynku pracy, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3.Upowszechnienie szkoły otwartej ze szczególnym uwzględnieniem szkoły wiejskiej, edukacji mniejszości narodowych, edukacji Romów, uchodźców , dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 4.Uzupełnienie bazy (kształcenie na odległość)

7 Pomoc i wsparcie dla rodziny
Opracowanie programów promujących prawa dziecka- dla dorosłych i dla dzieci Wprowadzanie programów profilaktycznych Opracowanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych Zwiększenie dostępności rodziców , opiekunów do instytucji świadczących pomoc rodzinie.( aktualizacja i spis instytucji oferujących pomoc rodzinie) Zmniejszenie liczby sytuacji kryzysowych

8 Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą
Podnoszenie świadomości społecznej i prawnej powszechność reagowania na akty przemocy wobec dzieci wiedza o instytucjach udzielających pomocy dzieciom, uczestnictwo pracowników pracujących z dziećmi w szkoleniach poruszających zagadnienia przemocy, upowszechnianie ulotek i wydawnictw , wiedzy o placówkach udzielających pomocy . Stworzenie systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych i patologicznych Opracowanie systemu rejestrowania przypadków naruszeń praw dziecka Stworzenie lokalnych programów współpracy instytucji i organizacji Stworzenie lokalnych programów rekrutacji wolontariuszy Przeprowadzenie lokalnego rozpoznania problemu Stworzenie systemu opieki i leczenia ofiar i sprawców

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google