Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str – art. 5 ust. 1 Państwa członkowskie analizują procedury i formalności dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności usługowej. W przypadku gdy procedury i formalności poddawane analizie na mocy niniejszego ustępu nie są wystarczająco proste, państwa członkowskie upraszczają je.

2 Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce
1. Zgłaszanie prac geodezyjnych organom Państwa. 2. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych organom Państwa bez odszkodowania oraz zatwierdzanie przez te organy produktów i usług przeznaczonych dla Zleceniodawców. Procedury te nie istnieją w pozostałych państwach Unii Europejskiej !!!

3 Polska Konstytucja Art. 20 – Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 2 – Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

4 1. Obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych ma swoje źródło
Źródła barier 1. Obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych ma swoje źródło w roku Został on wprowadzony na 3 tygodnie przed wybuchem II Wojny Światowej, w celu przeciwdziałania niemieckiej agenturze i dywersji. Obowiązek ten w czasie słynnej „bitwy o handel” został przez komunistów zaadoptowany do potrzeb gospodarki nakazowo – rozdzielczej, realizującej plan 3 – letni (lata ). W tym okresie sektor państwowy w geodezji był bardzo słaby, bowiem został on utworzony dopiero dla realizacji planu 6 – letniego (lata 1949 – 1955) 2. Obowiązek przekazywania wyników prac geodezyjnych został wprowadzony w 1947 roku. Logika systemu nakazowo - rozdzielczego uzasadniała zgłaszanie prac geodezyjnych, wykonywanie ich według uniwersalnych wymogów technicznych i składowanie wyników pomiarów w jednym miejscu. W systemie tym, bowiem Państwo określało zadania do wykonania w geodezji, wykonywało je i gromadziło ich wyniki.

5 Społeczna gospodarka rynkowa
Termin ten jest doktryną ekonomiczną opozycyjną nie tylko wobec systemu nakazowo – rozdzielczego, ale także wobec interwencjonizmu państwowego. Podstawą tej doktryny jest własność prywatna i rynek maksymalnie wolny i konkurencyjny. Rynek ten nie jest zawłaszczony lub zdominowany przez żadną siłę lub partykularną grupę interesów jak państwo, grupy monopolistyczne czy związki zawodowe. Taki rynek nie jest niczyją własnością. Jest on czynnikiem obiektywnym, służącym całemu społeczeństwu. Jego cechami są: 1. własność prywatna, 2. wolność wyboru w podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych, 3. prawo do kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych, posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych, swobodnego przepływu kapitału, swobodnego kształtowania ceny, swobodnego przepływu siły roboczej itp. 4. brak lub minimalna ingerencja państwa w procesy gospodarcze. Zadaniem państwa jest ochrona ładu gospodarczego po przez tworzenie prawa chroniącego pełną wolność gospodarczą i konkurencję. W tym celu państwo nie zawłaszcza rynku po przez własne bieżące ingerencje. Przy zastosowaniu narzędzi ekonomicznych państwo nie dopuszcza do powstawania głębokiej polaryzacji społeczeństwa, utrzymuje wysokie tempo wzrostu gospodarczego z równoczesnym zachowaniem świadczeń społecznych na wysokim poziomie. Społeczna gospodarka rynkowa realizuje ideę „Tak dużo państwa ile jest niezbędne, tak mało państwa jak to jest możliwe”.

6 Implementacja dyrektywy usługowej do prawa polskiego.
Implementacja dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dokonana została ustawą z dnia 4 marca 2010 r, o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 47 poz. 278. Organ państwa polskiego jakim jest Główny Geodeta Kraju w procesie legislacyjnym nie wykonał obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 wymienionej dyrektywy.

7 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli dane państwo nie dokona implementacji, obywatel ma prawo powoływać się bezpośrednio na dyrektywę wobec wszelkich przepisów prawa krajowego niezgodnych z dyrektywą.

8 Konsekwencje W przypadku dalszego utrzymywania barier w wykonywaniu usług geodezyjnych pojedynczy obywatel każdego państwa Unii Europejskiej może zaskarżyć przepisy polskiego prawa geodezyjnego i kartograficznego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Problem niezgodności polskiego prawa geodezyjnego z prawem Unii Europejskiej był omawiany na Zgromadzeniu Generalnym CLGE na Malcie. Sprawa ta była także przedmiotem wystąpienia w roku 2009, Prezydenta CLGE do Polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych.

9 Rozwiązanie problemu W ramach prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz poprzez aktywne kontakty organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców geodezyjnych, z komisjami sejmowymi, należy dokonać: 1. zniesienia obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 2. zniesienia upoważnienia do ustalania standardów technicznych przez ministra, 3. likwidację uprawnień zawodowych w dotychczasowej formie, 4. zniesienie administracyjnego zatwierdzania rozgraniczeń nieruchomości, 5. zniesienie administracyjnego zatwierdzania podziałów nieruchomości, 6. otworzenie rynku prac scaleniowo-wymiennych dla sektora prywatnego, 7. ustalenie że treść mapy do celów projektowych ustalana jest po przez standardy techniczne, ustalane w trybie przepisów o normalizacji,

10 Rozwiązania szczegółowe
Szczegółowe rozwiązania zawiera społeczny projekt ustawy opracowany przez Federację Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych z dnia r.

11 Gdzie jest tekst projektu ?
aktyprawne/PG_tekst_ostateczny.pdf

12 Jakie organy Państwa otrzymały społeczny projekt ustawy.
1.Społeczny projekt ustawy został przy piśmie Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych z dnia r, przekazany Sekretarzowi Stanu w ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomaszowi Siemoniakowi. 2. W wyniku inicjatywy Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” Federacja Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych przy piśmie z dnia r, przekazała wspomniany wcześniej projekt „Prawa geodezyjnego”. 3. Wszystcy członkowie sejmowej komisji gospodarki w lutym 2010 roku otrzymali materiały zawierały zwierające propozycje deregulacyjne wynikające ze społecznego projektu ustawy prawo geodezyjne.


Pobierz ppt "Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google