Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet 2006: rozwój e-commerce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet 2006: rozwój e-commerce"— Zapis prezentacji:

1 Internet 2006: rozwój e-commerce
Polityka konsumencka w obszarze handlu elektronicznego w Unii Europejskiej i Polsce – wybrane aspekty Konferencja Internet 2006: rozwój e-commerce i płatności on-line Warszawa, 1 grudnia 2005

2 Kontekst ochrony konsumenta w obszarze e-commerce (I)
Zmiany gospodarcze - jednolity rynek wewnętrzny UE, wspólna waluta - tendencje rozwojowe rynku handlu elektronicznego Zmiany technologiczne

3 Kontekst ochrony konsumenta w obszarze e-commerce (II)
Potencjalne korzyści wynikające dla konsumenta z prawidłowo funkcjonującego rynku handlu elektronicznego Budowa zaufania konsumentów do wykorzystywania metod zakupów on-line

4 Główne filary polityki konsumenckiej w Unii Europejskiej
Zapewnienie jednolicie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w skali całej UE Skuteczne egzekwowanie przepisów prawa konsumenckiego wraz z dążeniem do maksymalnego podniesienia standardów ochrony konsumentów

5 Jednolity poziom ochrony konsumentów w Unii Europejskiej
Usunięcie przeszkód dla rozwoju handlu transgranicznego, w tym zakupów on-line Intensyfikacja działań na rzecz wzrostu zaufania uczestników rynku e-commerce Możliwe metody osiągnięcia celu: szczegółowa legislacja / samoregulacja

6 Skuteczne egzekwowanie przepisów prawa konsumenckiego
Skuteczne egzekwowanie przepisów co najmniej równie ważne, jak ustanowienie odpowiednich reguł prawnych Współpraca organów państw członkowskich UE w zakresie gromadzenia oraz wymiany informacji rozporządzenie 2006/2004/WE

7 Jednolity urząd łącznikowy (w Polsce - UOKiK)
Rozporządzenie 2006/2004/WE w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów Jednolity urząd łącznikowy (w Polsce - UOKiK) Wyznaczenie właściwych organów (Dyrektywa 2000/31/WE – UOKiK) Znaczenie przedmiotowego rozporządzenia dla rynku handlu elektronicznego

8 Cele polityki konsumenckiej w obszarze handlu elektronicznego
Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentowi rynku handlu elektronicznego Promocja dialogu społecznego i samoregulacji wśród uczestników rynku e-commerce Budowa efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich z aktywną polityką informacyjną i edukacyjną

9 Cele polityki konsumenckiej w obszarze handlu elektronicznego
Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentowi rynku handlu elektronicznego Promocja dialogu społecznego i samoregulacji wśród uczestników rynku e-commerce Budowa efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich z aktywną polityką informacyjną i edukacyjną

10 Bezpieczny i przyjazny konsumentowi rynek handlu elektronicznego
Zastosowanie prawa konsumenckiego do nowych technologii informacji i komunikacji Instrumenty polityki konsumenckiej: legislacja i nadzór

11 Działania legislacyjne
Bezpieczny i przyjazny konsumentowi rynek handlu elektronicznego – rola UOKiK Działania legislacyjne Badanie, nadzór i promocja handlu elektronicznego – inicjatywy międzynarodowe Zmiany organizacyjno-funkcjonalne

12 ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network)
Inicjatywy międzynarodowe dotyczące handlu elektronicznego – udział UOKiK ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) Econsumer.gov – współpraca z FTC (Federal Trade Commission) CNSA (Contact Network of Spam Authorities)

13 Zmiany organizacyjno-funkcjonalne
Utworzenie punktów kontaktowych dla usługodawców i usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (wymóg dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym) Inicjatywa Znaku jakości dla handlu elektronicznego (E-commerce Quality Mark)

14 Cele polityki konsumenckiej w obszarze handlu elektronicznego
Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentowi rynku handlu elektronicznego Promocja dialogu społecznego i samoregulacji wśród uczestników rynku e-commerce Budowa efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich z aktywną polityką informacyjną i edukacyjną

15 Wzmocnienie partnerstwa konsumentów i przedsiębiorców
Promocja dialogu społecznego i samoregulacji na rynku handlu elektronicznego Wzmocnienie partnerstwa konsumentów i przedsiębiorców Dążenie przedsiębiorców do zapewnienia właściwej jakości produktów i usług

16 Samoregulacja na rynku handlu elektronicznego
Samoregulacja szansą na zwiększenie zaufania konsumentów do zakupów on-line Korzyści wynikające z samoregulacji dla wszystkich uczestników rynku Kodeksy dobrych praktyk jednym z instrumentów samoregulacji dyrektywa 2000/31/WE o handlu elektronicznym

17 Art. 16 Dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym
Państwa członkowskie UE oraz Komisja wspierają i promują opracowywanie przez stowarzyszenia i organizacje handlowe, zawodowe lub konsumenckie, kodeksów postępowania na poziomie wspólnotowym oraz dobrowolne przekazywanie Komisji projektów kodeksów postępowania na poziomie krajowym lub wspólnotowym mających na celu właściwe wykonanie przepisów przedmiotowej dyrektywy

18 Art. 16 Dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym
Ponadto, państwa członkowskie oraz Komisja zachęcają stowarzyszenia i organizacje reprezentujące konsumentów do uczestnictwa w opracowywaniu oraz wprowadzaniu w życie kodeksów postępowania Realizacji powyższych celów służyć powinno inspirowanie środowisk przedsiębiorców i konsumentów do kreowania sektorowych samoregulacji

19 Inicjatywa znak jakości dla handlu elektronicznego Euro-Label
Euro-Label europejskim symbolem zaufania w handlu elektronicznym Europejski Kodeks Postępowania Euro-Label zbiorem zasad zakupów internetowych

20 Wspieranie e-handlu i zwiększenie sprzedaży on-line
Zadania Euro-Label Zapewnienie konsumentowi informacji i bezpieczeństwa podczas zakupów on-line Identyfikacja e-sklepów poprzez promocję ich prokonsumenckiego wizerunku Wspieranie e-handlu i zwiększenie sprzedaży on-line Ujednolicenie postępowania uczestników rynku wraz z ograniczeniem nieuczciwych praktyk

21 Cele polityki konsumenckiej w obszarze handlu elektronicznego
Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentowi rynku handlu elektronicznego Promocja dialogu społecznego i samoregulacji wśród uczestników rynku e-commerce Budowa efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich z aktywną polityką informacyjną i edukacyjną

22 Europejskie Centrum Konsumenckie przykładem efektywnego systemu informacji i poradnictwa konsumenckiego (I) Zadania ECK: informacja o prawach konsumenckich oraz pomoc prawna i organizacyjna dotycząca sporów transgranicznych Szczególna rola ECK w obszarze handlu elektronicznego wynikająca ze specyfiki zakupów on-line

23 Europejskie Centrum Konsumenckie przykładem efektywnego systemu informacji i poradnictwa konsumenckiego (II) Bariery dla dochodzenia przez konsumentów roszczeń w handlu elektronicznym: trudności językowe, utrudniona możliwość dotarcia do siedziby przedsiębiorcy, nieznajomość przepisów prawa obowiązujących poza granicami Polski, wysokie koszty postępowania

24 Dziękuję za uwagę przygotował: Łukasz Wroński Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK


Pobierz ppt "Internet 2006: rozwój e-commerce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google