Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 20 września 2007 r.

2 KOM Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennym - pojęcie obszaru metropolitalnego oraz obowiązek sporządzenia dodatkowego opracowania dla przedmiotowego obszaru Art.39 ust. 6 Dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Art. 2 pkt 9 Ilekroć w ustawie mowa jest o: „obszarze metropolitalnym” – należy przez to rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. W związku z powyższymi zapisami w Planie Województwa zdelimitowano Krakowski Obszar Metropolitalny.

3 KOM Uznaje się utworzenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego za jeden z najważniejszych czynników służący utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu i województwa małopolskiego na arenie krajowej i międzynarodowej, a także mający wpływ na kształtowanie funkcjonowanie jego struktury przestrzennej. KOM jako celowy związek gmin realizował będzie następujące działania: - planowanie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru; - opracowywanie programów rozwojowych i inwestycyjnych służących pozyskiwaniu środków unijnych dla ich realizacji, na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru; - wspomaganie przedsięwzięć publicznych, zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym mających znaczenie dla całego obszaru lub jego części; - wspomaganie gmin dla wyrównywania dysproporcji w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych wspólnot samorządowych; - ograniczanie i minimalizacja ujawniających się konfliktów przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na terenie obszaru poprzez aktywne uczestnictwo w mediacjach pomiędzy stronami konfliktów; - konsultowanie i optymalizacja decyzji lokalizacyjnych uwzględniających kryteria ilościowe i jakościowe projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; - monitorowanie zmian i procesów przestrzennych, społeczno-ekonomicznych i gospodarczych służące usprawnianiu zarządzania na jego obszarze.

4 KRYTERIA DELIMITACJI KOM
KOM DELIMITACJA KRYTERIA DELIMITACJI KOM Funkcjonalne - dojazdy do pracy – kryterium podstawowe – badania ankietowe - migracje ludności na pobyt stały - >1 ‰ Społeczne - Gęstość zaludnienia - >110 os/km2 Gospodarcze - Poziom przedsiębiorczości – 50,5 j. REGON/ mieszkańców Przestrzenne - Gęstość sieci miejskiej - >5/100 km2

5 KOM DELIMITACJA

6 KOM DELIMITACJA KOM obejmuje: 51 gmin 8 powiatów 14 miast
1,4 mln ludności 45% ludności woj. 4 tys. km² pow. 27% pow. woj. METROPOLITALNE FUNKCJE KRAKOWA polityczno-administracyjna duchowa kulturowa edukacyjno - naukowa gospodarczo-finansowa turystyczna

7 STRUKTURA WEWNĘTRZNA POWIĄZAŃ W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM ORAZ SYSTEM OSADNICZY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

8 KOM NA TLE HISTORYCZNYM

9 INWESTYCJE WSPIERAJĄCE FUNKCJE METROPOLITALNE (1)
Parki technologiczne Krakowskie Centrum Komunikacyjne Centrum Administracyjne Krakowa

10 INWESTYCJE WSPIERAJĄCE FUNKCJE METROPOLITALNE (2)
Centrum Kongresowe Hala Widowisko – Sportowa Zagospodarowanie terenów wokół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Centrum JP II „Nie lękajcie się” Opera Krakowska

11 INWESTYCJE WSPIERAJĄCE FUNKCJE METROPOLITALNE (3)
Papieska Akademia Teologiczna III Kampus UJ Kompleks Paderevianum II UJ

12 SCHEMAT INSTYTUCJONALNY MRPO
IP II Oś 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś 3 Turystyka i przemysł kulturowy Oś 4 Infrastruktura dla Rozwoju gospodarczego Oś 5 KOM Oś 6 Spójność wewnątrz- regionalna Oś 7 Infrastruktura ochrony środowiska Oś 8 Współpraca między- regionalna Oś. 1 warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś 2 Gospodarka regionalnej szansy beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent beneficjent

13 OBSZAR KOM W MRPO

14 MRPO AKTUALNY PLAN FINANSOWY
PRIORYTETY ROZKŁAD NA PRIORYTETY WKŁAD WSPÓLNOTOWY (mln euro) I. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 11,8 % 163 II. Gospodarka regionalnej szansy 13,2 % 161 III. Turystyka i przemysł kulturowy 7,8% 101 IV. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego 30,3% 390 V. Krakowski Obszar Metropolitalny 13,3% 172 VI. Spójność wewnątrzregionalna 12,1% 156 VII. Infrastruktura ochrony środowiska 7,2% 93 VIII. Współpraca międzyregionalna 0,8% 10 IX. Pomoc techniczna 3,4% 44 Priotytety 1-9 100,0% 1 290

15 PLAN FINANSOWY KOM W MRPO
Priorytety / Działania / Schematy Rozkład % na priorytety / działania Środki UE (Euro) % dofinansowa-nia Wartość projektu (zł) maksymalna minimalna Priorytet 5 Krakowski Obszar Metropolitalny 5.1 KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 85% (*) 5.2 Umocnienie europejskiej popozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych 20 000 000 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Schemat A - Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 83,33% 25  70% (*) Schemat B - Infrastruktura okołolotniskowa 16,67% * 50 % przy korzystaniu z pomocy publicznej

16 AKTUALNA LISTA PROJEKTÓW IPI W KOM
Priorytet 5 Krakowski Obszar Metropolitalny Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych Centrum Kongresowe 20 mln euro Hala widowiskowo – sportowa 8 mln euro Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA 7 mln euro Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej 8,5 mln euro Rozwój krakowskiego centrum badań i technologii medycznych 15 mln euro Budowa lotniczego parku kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej medycyny ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej 25,66 mln euro Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 6,72 mln euro POZOSTAŁA KWOTA DO ROZDYSPONOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 5 mln euro Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie

17 KOM- pozostałe projekty w MRPO
Priorytet 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy (IPI) Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Budowa Biblioteki papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – dokończenie 6,8 mln euro Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu 18 mln euro Katedra Instytutu Centrum Informatyki AGH 13,25 mln euro Priorytet 3 Turystyka i przemysł kulturowy (IPI) Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej 3 mln euro Priorytet 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie 4.2 Zwiększenie transportu zbiorowego w obsłudze regionu Zakup nowego taboru kolejowego służącego pasażerskim przewozom regionalnym, także na obszarze KOM (w tym szynobusy) 15 mln euro

18 INWESTYCJE WSPIERAJĄCE KOM – PROJEKTY IPI
Muzeum Armii Krajowej Małopolski Ogród Sztuki

19 PROJEKT UMIESZCZONY NA IPI
Umieszczenie projektu w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym oznacza: warunkową deklarację realizacji projektu, zarezerwowanie przez Instytucję Zarządzającą środków finansowych w ogólnej alokacji dla danego Priorytetu MRPO, zwolnienie z konieczności udziału w procedurze konkursowej, zobowiązanie do podpisania umowy wstępnej – tzw. pre-umowy Umowa wstępna (pre-umowa): pisemne zobowiązanie Beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu kluczowego do realizacji, Plan Opracowania Projektu – kluczowy instrument monitorowania prac nad projektem, zawiera m.in.: * Kartę Projektu * Harmonogram opracowania kluczowych elementów projektu (tzw. kamienie milowe)

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google