Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

2 Budżet PROW 2007 – 2013 Razem: 17,2 mld euro, w tym UE – 13,2 mld euro, budżet państwa 4 mld euro

3 Oś 1. (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 1.Szkolenia zawodowe; 2.Ułatwianie startu młodym rolnikom; 3.Renty strukturalne; 4.Korzystanie z usług doradczych; 5.Modernizacja gospodarstw rolnych; 6.Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; 7.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury; 8.Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych; 9.Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności; 10.Działania informacyjne i promocyjne; 11.Grupy producentów rolnych.

4 Oś 2. (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i tereny wiejskie 1.Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW); 2.Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe); 3.Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne; 4.Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

5 Oś 3. (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich 1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 3.Odnowa i rozwój wsi; 4.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Oś 4. LEADER 1. Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

6 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk

7 Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: 1.gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, 2.tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3.wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy, 4.modernizacji lub budowy targowisk, 5.budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

8 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Przed zmianąPo zmianie Cel działania Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki (…). Cel działania Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki (…). Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk). Zakres działania Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy; budowy infrastruktury szerokopasmowego Interentu. Zakres działania Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy; budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu; budowy lub modernizacji targowisk.

9 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Przed zmianąPo zmianie Definicja beneficjenta Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. W przypadku inwestycji związanych z Internetem szerokopasmowym beneficjentem może być gmina lub związek międzygminny. Definicja beneficjenta Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. W przypadku inwestycji związanych z Internetem szerokopasmowym, budową lub modernizacją targowisk beneficjentem może być gmina lub związek międzygminny. Kryteria dostępu (str. 300) Pomoc może być przyznana na: projekt realizowany w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys., projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Kryteria dostępu (str. 300) Pomoc może być przyznana na: projekt realizowany w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys., a w przypadku projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk – w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu, projekt o charakterze niekomercyjnym, projekt dotyczący budowy lub modernizacji targowiska zgodny z wytycznymi krajowymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska.

10 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Przed zmianąPo zmianie Forma i wysokość pomocy (Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 4 000 000 zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 200 000 zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3 000 000 zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Na projekty w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu limit jest zgodny z zasadą de minimis. Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny. Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji … (…). Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (…), pochodzi ze środków własnych. Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 4 000 000 zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 200 000 zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3 000 000 zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; 1 000 000 zł (256 160,6 euro) – na projekty w zakresie budowy lub modernizacji targowisk. Na projekty w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu limit jest zgodny z zasadą de minimis. Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny. Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji … (…). Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy lub modernizacji targowisk (…), pochodzi ze środków własnych.

11 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Rozporządzenie przed zmianamiRozporządzenie po zmianach § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", zwanej dalej pomocą", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zwanego dalej Programem", w tym: Dodano pkt 5 w brzmieniu: 5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy. § 2. Pomoc jest przyznawana: Dodano pkt 4 w brzmieniu: 4) gminie albo związkowi międzygminnemu - w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. § 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację: W ust. 1 dodano pkt 5 w brzmieniu: 5) realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. Dodano ust. 3 w brzmieniu: 3. Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

12 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Rozporządzenie przed zmianamiRozporządzenie po zmianach § 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów: 1) budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli z wyłączeniem obiektów małej architektury; Pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych; Dodano pkt 4 w brzmieniu: 4) 1 000 000 zł w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, z zastrzeżeniem ust. 4a. Dodano ust. 4a w brzmieniu: 4a. W przypadku gdy operacja dotycząca budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 4 pkt 4. W § 6 dodano ust. 4 w brzmieniu: 4. Właściwy organ samorządu województwa może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że w terminie, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa. § 13. 1. W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty. W ust. 2 dodano pkt 8 w brzmieniu: 8) jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego 2 punkty. Po ust. 2 dodano ust. 2a w brzmieniu: 2a. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 (bezrobocie i dochód podatkowy), nie mają zastosowania do oceny operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

13 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Rozporządzenie przed zmianamiRozporządzenie po zmianach § 22. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ samorządu województwa może wyrazić zgodę na: 1) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz jego jednostki organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy oraz przejmie zobowiązania dotychczasowego beneficjenta; Pkt 1 otrzymał brzmienie: 1) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz: a) jego jednostki organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy, b) spółki, w której udziały lub akcje mają wyłącznie gminy, c) związku międzygminnego które przejmą zobowiązania dotychczasowego beneficjenta; Dodano załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

14 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk § 26. W przypadku działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" objętego Programem, ze względu na istotę tego działania: 2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta. Uchylono pkt 2; Dodano § 26a w brzmieniu: § 26a. 1. W razie przekształcenia beneficjenta lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, następcy prawnemu beneficjenta, zwanemu dalej następcą, może być przyznana pomoc, jeżeli: 1) zostały spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2) na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji. 2. Wniosek następcy o przyznanie pomocy, zwany dalej wnioskiem następcy, składa się we właściwym urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego. 4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. 6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ust. 2 oraz § 11 ust. 13 stosuje się odpowiednio.

15 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Lp.Nazwa województwaTerminy naborów Liczba złożonych wniosków 1dolnośląskie12.09-31.10.201120 2kujawsko – pomorskieII kwartał 2012- 3lubelskieI kwartał 2012- 4lubuskie19.09-17.11.20117 5łódzkiegrudzień 2011- 6małopolskie I kwartał 2012 (marzec - kwiecień) - 7mazowieckie29.09 – 23.11. 201136 8opolskieI kwartał 2012- 9podkarpackie25.10 – 20.12. 2011 Na dzień 2 grudnia br. nie wpłynął żaden wniosek 10podlaskie26.09 - 18.11. 20118 11pomorskieI kwartał 2012- 12śląskiegrudzień 2011- 13świętokrzyskieI kwartał 2012- 14warmińsko - mazurskieI kwartał 2012- 15wielkopolskiegrudzień 2011- 16zachodniopomorskieI kwartał 2012-

16 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk

17 Najczęściej zadawane pytania: Co należy rozumieć przez określenie powierzchnia handlowa? Powierzchnia handlowa rozumiana jest jako powierzchnia sprzedaży zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno – użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której dobywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

18 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Na terenie targowiska planowanym do modernizacji po roku 2012 występują obecnie stoiska zadaszone. Czy warunek powierzchni zadaszonej (min. 50%) będzie liczony w stosunku do całego targowiska, czy tylko do powierzchni modernizowanej w latach 2011-2012? Warunek dotyczący zadaszenia określonej wielkości powierzchni handlowej targowiska dotyczy całego targowiska, czyli powierzchni objętej planowaną operacją oraz powierzchni istniejącego targowiska w przypadku operacji polegającej na remoncie tego targowiska.

19 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Czy kosztem kwalifikowalnym będą koszty poniesione przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy? Koszty mogą stanowić koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.

20 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie modernizacji lub budowy targowisk W jakim trybie: całotygodniowo, czy w wyznaczone dni tygodnia będą mogły być czynne nowoutworzone lub zmodernizowane w ramach Programu targowiska miejskie? MRiRW nie określa trybu funkcjonowania targowiska. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk gminnych. W treści regulaminu targowiska gminnego, stanowiącego najczęściej załącznik do uchwały, powinny znaleźć się przepisy określające m.in. godziny i dni funkcjonowania targowiska.

21 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Jaki zakres działalności, zgodnie z założeniami, zmodernizowane targowiska powinny obejmować? Przewiduje się, że połowa powierzchni targowiska wybudowanego lub zmodernizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) musi być przeznaczona do sprzedaży artykułów rolno - spożywczych. Pozostała powierzchnia może być wykorzystana jako miejsce handlu np. rękodziełem czy artykułami gospodarstwa domowego.

22 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

23 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu

24 1.Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze partnera prywatnego, który przy wykorzystaniu wybranej przez siebie techniki zobowiązuje się do podłączenia pewnej liczby mieszkańców danego obszaru do szerokopasmowego Internetu, który zbuduje ze środków PROW 2007- 2013. 2.Zakup i zainstalowanie chętnym użytkownikom końcowym – urządzeń zapewniających satelitarny dostęp do Internetu – ostatnia mila Beneficjent w otwartej procedurze dokonuje zakupu i montażu urządzeń zapewniających satelitarny dostęp do Internetu (przyłączenia konkretnego użytkownika do sieci).

25 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Zapis w PROW z propozycją zmiany: (w części: zakres działania) W zakresie infrastruktury szerokopasmowego Internetu wspierane będzie również tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (tzw. PIAP) oraz realizacja telekomunikacyjnych sieci dostępowych.

26 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Uzasadnienie realizacji inwestycji polegających na przyłączeniu użytkownika końcowego: - szybkie i kosztowo efektywne zapewnienie dostępu do Internetu na obszarach dotychczas wykluczonych, - precyzyjnie odpowiedz na zapotrzebowanie, - w porównaniu z budową sieci na obszarach słabo zaludnionych Internet satelitarny jest bezwzględnie najtańszy. Możliwość tworzenia dostępu do Internetu drogą satelitarną jest zgodne z zasadą neutralności technologicznej. W PROW dostęp satelitarny jest jedną z możliwości inwestycji w zakresie Internetu, w związku z tym zasada neutralności zostaje zachowana.

27 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Miejsce realizacji : Projekty w ramach PROW będą realizowane na obszarach białych w miejscowościach należących do: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

28 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Rozporządzenie przed zmianamiRozporządzenie po zmianach Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego pochodzi ze środków własnych.

29 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Zgonie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w ramach działania za koszty kwalifikowalne uznaje się roboty budowlane, urządzenia techniczne i elementy bezpośrednio związane z infrastrukturą szerokopasmowego Internetu. Koszty te można podzielić na trzy typy operacji, które nie wykluczają się wzajemnie, są to: 1. Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np. stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii); 2. Unowocześnienie istniejącej infrastruktury szerokopasmowej; (np. większa niezawodność, szybkość, jakość, zasięg, lepsza jakość usług itp.); 3. Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (roboty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak przewody i inne elementy sieci np. ciemne światłowody itp.) również w synergii z infrastrukturą innego typu (sieci energetyczne, transportowe, wodne, kanalizacyjne).

30 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet szerokopasmowy. Przyjmuje się dokonanie podziału środków w działaniach Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet szerokopasmowy pomiędzy województwa w oparciu o: 1. powierzchnię obszarów wiejskich województw w km 2, 2. liczbę gmin, 3. liczbę ludności na obszarach wiejskich.

31 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Podział środków na województwa Lp. WojewództwoPodział KM % Środki EFRROW na NW=Internet (euro) 1 Dolnośląskie 6,12%3 617 624 2 Kujawsko – pomorskie 5,75%3 398 911 3 Lubelskie 8,22%4 858 965 4 Lubuskie 3,58%2 116 192 5 Łódzkie 6,35%3 753 580 6 Małopolskie 7,76%4 587 052 7 Mazowieckie 12,16%7 187 958 8 Opolskie 3,12%1 844 279 9 Podkarpackie 6,77%4 001 849 10 Podlaskie 4,92%2 908 286 11 Pomorskie 5,22%3 085 620 12 Śląskie 5,01%2 961 486 13 Świętokrzyskie 4,28%2 529 973 14 Warmińsko – mazurskie 5,54%3 274 777 15 Wielkopolskie 9,88%5 840 216 16 Zachodniopomorskie 5,32%3 144 732 Kwota na działanie 100,00% 59 111 500

32 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Podział środków na województwa

33 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Kryteria wyboru projektów dla działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu budowy szerokopasmowego Internetu 1. Gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego której planowana jest realizacja operacji w stosunku do średniej w województwie jest: mniejsza od średniej w województwie -2 punkty większa łub równa średniej w województwie -0 punktów 2.Operacja jest komplementarna z przedsięwzięciami zrealizowanymi lub realizowanymi z zakresu społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej -2 punkty

34 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu 3. Operacja pozwoli na zapewnienie gwarantowanej przepływności szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie: co najmniej 6 Mbit/s (prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego - tzw. download) i co najmniej 3 Mbit/s (prędkość wysyłania danych od użytkownika końcowego - tzw. upload) 2 punkty 4. Dzięki operacji umożliwiony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu: mniej niż 50% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym -1 punkt od 50% do 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym -2 punkty więcej niż 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym -3 punkty

35 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu 5. Kryterium regionalne: jest spełnione - 2 punkty jest spełnione w części -1 punkt nie jest spełnione -0 punktów 6. wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji - 1 punkt

36 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Obecny etap prac dotyczy: - wprowadzenia zmian w Programie ( w przypadku akceptacji realizacji projektów w ramach ostatniej mili, -wyznaczenia obszarów białych, - opracowania kryteriów selekcji operacji w ramach działania.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google