Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne współdziałania samorządów i szkół na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży.

2 EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Art. 3 Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców Opracowała Martyna Majewska

3 Opracowała Martyna Majewska
Konstytucja RP Art.163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Artykuł 164 1 .Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. 3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Opracowała Martyna Majewska

4 „(…) u podstaw życia społecznego leży założenie, że mamy wobec siebie wzajemne zobowiązanie - pracuję, ponieważ pracują też inni Jeżeli odstąpię od tego zobowiązania to złamię podstawową zasadę życia w społeczności i wyrządzę szkodę nie tylko całej grupie, ale wszystkim jej członkom z osobna.” Herbert Marcuse „Rozum i rewolucja”

5 Opracowała Martyna Majewska
Samorząd Gminny Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku Art. 7 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:   8)  edukacji publicznej,   9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej (…) 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi . Opracowała Martyna Majewska

6 Opracowała Martyna Majewska
Samorząd powiatu Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:   1)  edukacji publicznej,(…)   22) współpracy z organizacjami pozarządowymi. Opracowała Martyna Majewska

7 Finansowanie działań samorządu lokalnego
Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego Art. 3. 1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:   1)  dochody własne;   2)  subwencja ogólna;   3)  dotacje celowe z budżetu państwa. 3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:   1)  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;   2)  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;   3)  inne środki określone w odrębnych przepisach. Opracowała Martyna Majewska

8 Finansowanie działań samorządu lokalnego cd
Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego Art. 8. 1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na:   1)  zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; (…)    4)  finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; (…) 3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Opracowała Martyna Majewska

9 Finansowanie działań samorządu lokalnego cd
Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego Art. 42. jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych   2)  z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych;   3)  związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej;   4)  związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego Opracowała Martyna Majewska

10 Finansowanie działań samorządu lokalnego cd
Informacje o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są jawne i powinny być podawane do publicznej wiadomości zgodnie z treścią Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 Uprawniony jest każdy zainteresowany informacją publiczną Zobowiązane do udzielenia informacji są jednostki samorządu terytorialnego Opracowała Martyna Majewska

11 Dlaczego współpraca jest korzystna dla wszystkich?
Ponieważ NGO oraz samorząd mają te same cele: Działanie na rzecz istniejącej wspólnoty, Wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, Aktywizacja środowiska lokalnego. Ponieważ wspólnie mogą więcej: Łatwiej realizują wspólne projekty, Łatwiej pozyskują partnerów, Łatwiej pozyskują środki na ich realizację. Opracowała Martyna Majewska

12 Współpraca z instytucjami sytemu oświaty
Ustawa o systemie oświaty Art. 2a 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1. Opracowała Martyna Majewska

13 Opracowała Martyna Majewska
Współpraca z bibliotekami i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną Ustawa o bibliotekach: Art. 18. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 2. Bibliotekami publicznymi są, zorganizowane w formie instytucji kultury, Biblioteka Narodowa, wojewódzkie biblioteki publiczne i gminne (komunalne) biblioteki publiczne. Opracowała Martyna Majewska

14 Opracowała Martyna Majewska
Współpraca z bibliotekami i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną – cd Ustawa o bibliotekach: Art.22. 1. Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna. 2. Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej. 3. Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych określają odrębne przepisy Opracowała Martyna Majewska

15 Opracowała Martyna Majewska
Współpraca z bibliotekami i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną – cd Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: Art. 9. 1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. 2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Opracowała Martyna Majewska

16 Opracowała Martyna Majewska
Potencjalni partnerzy projektu na rzecz dzieci i młodzieży Opracowała Martyna Majewska

17 Dziękuję za uwagę Proszę o pytania


Pobierz ppt "EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google