Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„INSTYTUT EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„INSTYTUT EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”"— Zapis prezentacji:

1 „INSTYTUT EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”
TYTUŁ PROJEKTU: „INSTYTUT EDUKACJI OBYWATELSKIEJ” MODUŁ: SAMORZĄD PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Moduł II. Samorządowy Aspekty prawne funkcjonowania JST. Samorządność i III sektor, liderstwo, przywództwo, marketing samorządowy. Rodzaje i style władzy/rządzenia. Udział w życiu publicznym. Protokół dyplomatyczny.

3 Aspekty prawne funkcjonowania JST.
Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".

4 Aspekty prawne funkcjonowania JST.
Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

5 Aspekty prawne funkcjonowania JST.
W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 r.  Natomiast trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego, tj.: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa, obowiązuje od 1 stycznia 1999 r.

6 Aspekty prawne funkcjonowania JST.
Podstawowe akty prawne regulujące działanie ww. samorządów to odpowiednio: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

7 Aspekty prawne funkcjonowania JST. Obecnie (2010) w Polsce jest:
16 województw, 314 powiatów i 65 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.

8 Samorząd to praktyczna realizacja samorządności.
Samorządność to idea, która zakłada, że grupy społeczne same decydują o sobie. Samorząd to praktyczna realizacja samorządności.

9 III sektor. Trzeci sektor to zwrot, którym określa się ogół organizacji pozarządowych. Określenie to wywodzi się z teorii podziału nowoczesnego państwa na trzy główne sektory: państwowy, rynkowy oraz organizacji non - profit, działających pro publico bono, ale jednocześnie niezwiązanych instytucjonalnie z administracją publiczną.

10 Liderstwo, przywództwo.
„Lider etymologiczne po angielsku to przewodnik – ktoś, kto prowadzi innych ludzi, w kierunku, w którym chcą iść, nic nie narzuca. Razem z ludźmi osiąga cel. Ma doświadczenie, wizję, wiedzę.” „…wódz to ktoś, kto ma władzę, może coś nakazać, dyscyplinować, dyrygować zespołem”. Zbigniew Pełczyński

11 Marketing samorządowy.
Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej muszą działać jak specyficzne przedsiębiorstwa – znajdują się bowiem na rynku, biorą udział w procesach gospodarczych, muszą się promować. Marketing samorządowy jest doskonałym narzędziem dla samorządów, by sprawnie zarządzać danym terytorium i podejmować działania adekwatne do potrzeb, również rynkowych potrzeb swoich odbiorców.

12 Rodzaje i style władzy/rządzenia.
Władza- szerokie znaczenie stosunków społecznych polegających na tym, ze jeden podmiot wpływa na zachowanie drugiego podmiotu, to stosunek społeczny polegający na tym, że jedna ze stron może, w sposób trwały, wymuszać na drugiej określone postępowanie, jeden podmiot może decydować o zachowaniu drugiego podmiotu, a podmiot podporządkowany gotowy jest poddać się temu kierownictwu, rodzaj relacji między podmiotami.

13 Rodzaje i style władzy/rządzenia.
Władza może być oparta na: akceptacji przymusie, sile. Władza szeroko legitymowana - gdy jest wsparta na autorytecie, gdy poddany podporządkowuje się dobrowolnie, uznając, że władający jest należycie upoważniony do wydawani nakazów lub zakazów.

14 Rodzaje i style władzy/rządzenia.
Jedna z pierwszych klasyfikacji stylów kierowania wyróżnia style: autokratyczny (nakazowy, narzucany przez kierownictwo), demokratyczny (zorientowany na ludzi), nieingerujący (maksimum swobody w realizacji zadań) . Charakterystyka stylów kierowania wg Lewina-Lipitta-White'a

15 W życiu publicznym uczestniczy każdy człowiek.
Życie publiczne. Życie publiczne to ogół stosunków i relacji, jakie zachodzą pomiędzy obywatelami, organizacjami państwowymi oraz instytucjami. W życiu publicznym uczestniczy każdy człowiek.

16 Życie publiczne. Zagadnienia życia publicznego obejmują całość działań obywateli, ich kulturowe zainteresowania, uczestnictwo i aktywności w strukturach państwowych, organizację czasu wolnego, konflikty społeczne, kulturę polityczną, zgromadzenia i wspólnoty ludzkie. Uczestnictwo w życiu publicznym oznacza wpływ jednostki na sytuację w państwie oraz możliwość działania w rozmaitych organizacjach.

17 Protokół dyplomatyczny.
Protokół dyplomatyczny określa reguły postępowania i zachowania dyplomaty, normy obowiązujące w kontaktach urzędowych z władzami państwa akredytacji, jak również we wzajemnych stosunkach między placówkami dyplomatycznymi innych państw w danej stolicy. Protokół dyplomatyczny reguluje także wzajemne kontakty osób reprezentujących dane państwo, jak również instytucji i urzędów.

18 Dziękuję za uwagę PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Biuro projektu: Fundacja „Atena Noctua” ul. Armii Krajowej 10/1, Chocianów


Pobierz ppt "„INSTYTUT EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google