Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwiera horyzonty na pracę… Krok po kroku jak stać się bezrobotnym Prawa i obowiązki bezrobotnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwiera horyzonty na pracę… Krok po kroku jak stać się bezrobotnym Prawa i obowiązki bezrobotnego."— Zapis prezentacji:

1 Otwiera horyzonty na pracę… Krok po kroku jak stać się bezrobotnym Prawa i obowiązki bezrobotnego.

2 W celu dokonania rejestracji należy udać się do Powiatowego Urzędu Pracy, do którego się należy. W dniu rejestracji osoba zgłaszająca się przedkłada: Dokumenty konieczne do uzyskania statusu bezrobotnego Dokumenty konieczne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i ustalenia jego wysokości.

3 … statusu bezrobotnego to: 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 2. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia 3. Świadectwa pracy 4. Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdzające okres wykonywania innej pracy zarobkowej 5. Decyzja wystawiona przez ZUS orzekające o utracie prawa albo odmowie przyznania prawa do: Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty szkoleniowej Renty socjalnej Świadczenia rehabilitacyjnego Renty rodzinnej

4 … statusu bezrobotnego to: 6. Zaświadczenie wystawione przez ZUS potwierdzające okres pobierania: Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty szkoleniowej Świadczenia rehabilitacyjnego wraz z podstawą jego naliczania Zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, wraz z podstawą jego naliczania

5 …statusu bezrobotnego to: 7. Zaświadczenie wystawione przez Urząd Gminy potwierdzające wielkość posiadanej lub dzierżawionej nieruchomości rolnej, 8. Decyzja wystawiona przez KRUS orzekająca o podleganiu albo nie podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym, 9. Decyzja wystawiona przez Urząd miasta albo Urząd Gminy potwierdzająca wyrejestrowanie w ewidencji pozarolniczej działalności, 10. Decyzja wystawiona przez MOPS lub GOPS o utracie prawa albo o odmowie przyznania prawa do zasiłku stałego,

6 …statusu bezrobotnego to: 11. Decyzja wystawiona przez Urząd Miasta albo Urząd Gminy orzekająca o utracie prawa albo o odmowie przyznania prawa do: Świadczenia pielęgnacyjnego Dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 12. Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, 13. Dokument wystawiony przez ZUS albo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, potwierdzający stopień niepełnosprawności. 14. Decyzja o nadaniu numeru NIP z Urzędu Skarbowego

7 Osoba bezrobotna ma prawo do: Korzystania z pośrednictwa pracy Korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej Korzystania z usług EURES Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Ubiegania się o: Sfinansowanie studiów podyplomowych Przyznanie stypendium w przypadku podjęcia dalszej nauki Dodatek aktywizacyjny w przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

8 Każdy bezrobotny ma prawo w przypadku braku ofert pracy do: Skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych Skierowania na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe Skierowania do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych Ubiegania się o dotację na rozpoczęcie pozarolniczej działalności Otrzymania, o ile jest do tego uprawniona zasiłku dla bezrobotnych Odwołania się od wydanych decyzji administracyjnych Uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów rynku pracy oraz statusu osoby bezrobotnej Zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego

9 zgłaszać się do Urzędu Pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia (art. 33 ust. 3 ustawy) powiadomić Urząd Pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej czy działalności gospodarczej (art. 74 ustawy) przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, podjęcia prac interwencyjnych czy robót publicznych bezrobotny bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń pomocy społecznej może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych ( art.73 A ustawy) poddania się badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy

10 powiadomić Urząd Pracy jeżeli w czasie pobierania zasiłku będzie przebywała w okresie krótszym niż 30 dni za granicą lub pozostawała w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia – zasiłek za ten okres nie przysługuje (art.75 ust. 3 ustawy) składać lub przesłać w każdym miesiącu pisemne oświadczenie o dochodach(art. 75ust. 6 ustawy) – bezrobotni z prawem do zasiłku oraz w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów – bezrobotni bez prawa do zasiłku zawiadomić Urząd Pracy, w którym jest zarejestrowana w terminie 7 dni o wszystkich zmianach (§ 4 ust. 4 rozporządzenia) oraz o zmianie miejsca zameldowania i stawić się w nowym Urzędzie w ciągu 14 dni od dnia zameldowania (art. 73 ust. 2a ustawy) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o kwocie otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art. 76 ustawy)

11


Pobierz ppt "Otwiera horyzonty na pracę… Krok po kroku jak stać się bezrobotnym Prawa i obowiązki bezrobotnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google