Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

2 Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary
Gmina Szaflary Zamieszkuje osób, z tego: 23% w wieku przedprodukcyjnym 63% w wieku produkcyjnym, 14% w wieku poprodukcyjnym. średni wiek mieszkańca wynosi 35,4 lat Powiat nowotarski Zamieszkuje osoby, z tego: 22% w wieku przedprodukcyjnym 63% w wieku produkcyjnym, 15% w wieku poprodukcyjnym. średni wiek mieszkańca wynosi 36,2 lat Dane GUS na dzień

3 Stopa bezrobocia –

4 Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu

5 Bezrobotni w gminie Szaflary na tle powiatu

6 Bezrobotni w gminie Szaflary w latach 2008 – 2012

7 Bezrobotni według wykształcenia
powiat gmina

8 Najczęściej występujące zawody wśród bezrobotnych
powiat gmina Sprzedawca Robotnik budowlany Kucharz małej gastronomii Flisak - retman Krawiec Robotnik gospodarczy Stolarz Sprzedawca Robotnik budowlany Kucharz małej gastronomii Kelner Krawiec Magazynier Fryzjer

9 Bezrobotni według wieku
powiat gmina

10 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
powiat gmina

11 Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu i gminy
Dane GUS na dzień

12 Podmioty gospodarcze w gminie według rodzaju prowadzonej działalności
Dane GUS na dzień

13 Liczba ofert pracy zgłoszona w 2012 roku
Powiat – ofert pracy Gmina – ofert pracy

14 Oferty pracy zgłoszone w 2012 roku w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych
na jedną ofertę pracy w powiecie przypadało ,5 osoby na jedną ofertę pracy w gminie przypadały ,8 osoby

15 Wyłączeni i aktywizacja zawodowa bezrobotnych
Z ogółem wyłączonych: 44% podjęło pracę 11% zostało zaktywizowanych 41% podjęło pracę 8% zostało zaktywizowanych

16 Udział osób bezrobotnych w programach rynku pracy

17 Środki przyznane na aktywizację zawodową w 2013 roku
Fundusz Pracy ,7 tys. zł. z tego: szkolenia ,0 tys. zł. (12 osób) prace interwencyjne ,0 tys. zł. (46 osób) staż ,7 tys. zł (323 osoby) jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp ,0 tys. zł (23 osoby) refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ,0 tys. zł. (11 osób) prace społecznie użyteczne ,0 tys. zł. (70 osób) studia podyplomowe ,0 tys. zł. (5 osób) stypendia za okres nauki ,0 tys. zł. (2 osoby) refundacja składki KRUS ,0 tys. zł. (1 osoba) Projekt systemowy „Aktywność i praca” współfinansowany z EFS ,0 tys. zł. Razem ,7 tys. zł

18 Projekt realizowany w ramach PO KL w 2013 roku
Aktywność i praca Poddziałanie PO KL Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu nowotarskiego zarejestrowanych w PUP Nowy Targ oraz podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy. Realizacja projektu umożliwi osobom bezrobotnym nabyć nowe kwalifikacje zawodowe bądź też uaktualnić już posiadane. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, jak również organizację własnego miejsca pracy poprzez udzielenie im jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rodzaj wsparcia Ilość osób Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 241 Indywidualny plan działania Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 100 Szkolenia 150 Staż 91 Czas realizacji: – Całkowita wartość projektu: ,0 tys. zł.

19 Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy

20 Podstawowe usługi rynku pracy
Pośrednictwo pracy polega na : udzielaniu pomocy: bezrobotnym i poszukującym pracy - w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pracodawcom - w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, współdziałaniu PUP w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia, informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

21 Podstawowe usługi rynku pracy
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu pomocy : bezrobotnym i poszukującym pracy - w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, pracodawcom - w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.

22 Podstawowe usługi rynku pracy
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na: przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez: uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

23 Podstawowe usługi rynku pracy
Organizacja szkoleń polega na: wyborze instytucji szkoleniowe i zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzaniu przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej, kierowaniu osób na szkolenia, monitorowaniu przebiegu szkoleń, prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń. Szkolenia bezrobotnych organizowane są w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

24 Instrumenty rynku pracy
Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy PUP może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie przekraczającej 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej na tym stanowisku na okres co najmniej 24 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

25 Instrumenty rynku pracy
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Osoba bezrobotna może otrzymać jednorazowo środki w wysokości nie wyższej niż kwota 6- krotnego przeciętnego wynagrodzenia, na podjęcie własnej działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. Osoba bezrobotna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy. Celem przyznania środków jest umożliwienie samozatrudnienia osobom bezrobotnym.

26 Instrumenty rynku pracy
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Adresaci: osoby bezrobotne: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, niepełnosprawne. Czas trwania: do 6 miesięcy – refundacja pracodawcy do kwoty zasiłku dla bezrobotnych w każdym miesiącu do 12 miesięcy – refundacja pracodawcy za co drugi miesiąc do wysokości minimalnego wynagrodzenia do 6 miesięcy na co najmniej ½ etatu - refundacja pracodawcy do kwoty ½ minimalnego wynagrodzenia

27 Instrumenty rynku pracy
Prace interwencyjne Bezrobotni: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawni. mogą uczestniczyć w programie: do 12 miesięcy – refundacja pracodawcy do wysokości zasiłku w każdym miesiącu do 18 miesięcy – refundacja pracodawcy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za co drugi miesiąc Bezrobotni powyżej 50 roku życia mogą uczestniczyć w programie: do 24 miesięcy – refundacja pracodawcy co miesiąc do 4 lat - refundacja pracodawcy za co drugi miesiąc Kwota refundacji uzależniona jest od warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego za osoby które: spełniają warunki do nabycia świadczenia przedemerytalnego – 80% minimalnego wynagrodzenia nie spełniają warunków do nabycia świadczenia przedemerytalnego – 50% minimalnego wynagrodzenia

28 Instrumenty rynku pracy
Staż Adresaci: osoby bezrobotne: do 25 roku życia, którym nie upłynęło12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie ukończenia szkoły wyższej i nie ukończyli 27 roku życia Czas trwania: od 3 do 12 miesięcy Bezrobotni: długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawni. Czas trwania: od 3 do 6 miesięcy

29 Instrumenty rynku pracy
Prace społecznie użyteczne Starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

30 Instrumenty rynku pracy
Dodatek aktywizacyjny Adresaci: bezrobotni posiadający prawo do zasiłku, którzy: w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę: dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50% zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową: dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

31 Instrumenty rynku pracy
Stypendium z tytułu dalszej nauki Adresaci: bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjęli dalszą naukę w szkole: ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną, lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Czas wypłaty stypendium: 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.


Pobierz ppt "Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google