Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Ewaluacja - definicja Ewaluacja To systematyczna i obiektywna ocena programu, jego założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych w jego ramach działań. Powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

3 Ewaluacja Cele ewaluacji Ustalenie skuteczności interwencji Oszacowanie oddziaływania interwencji w odniesieniu do celów Identyfikacja efektów nieplanowanych Analiza wpływu programu na szczególne problemy strukturalne

4 Ewaluacja Podstaw a prawn a Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z póź. zm.) Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia oceny bieżącej Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów na lata 2007-2013 System ewaluacji NSRO 2007-2013 Plan ewaluacji NSRO 2007-2013

5 Ewaluacja Ewaluacja komponentu regionalnego PO KL Głównych uczestników procesu ewaluacji Zakres i podział odpowiedzialności Najważniejsze zadania służące wzmocnieniu potencjału ewaluacyjnego Wskazuje najważniejsze obszary i kierunki ewaluacji PO KL na lata 2007-2015 Ramy procesu ewaluacji komponentu regionalnego PO KL określa Plan Oceny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjęty przez Komitet Monitorujący PO KL uchwałą z dnia 26 października 2007 roku. Określa on m.in.:

6 Ewaluacja Proces ewaluacji PO KL w województwie dolnośląskim IP 2 IZ 2. Przekazanie raportu z ewaluacji Działania 6. Przekazanie raportu z ewaluacji Priorytetu / Działań 4. Prezentacja wyników ewaluacji Priorytetu / Działań 5. Przyjęcie wyników Komitet Monitorujący (Podkomitet Monitorujący dla IP regionalnych) 8. Prezentacja wyników ewaluacji Programu 9. Przyjęcie wyników 3. Prowadzenie ewaluacji Priorytetu / Działań 7. Prowadzenie ewaluacji Programu Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL Konsultacje 10. Przekazanie raportu z ewaluacji Programu KJO Konsultacj e IPRGSE 1. Prowadzenie ewaluacji Działania

7 Ewaluacja Rola Podkomitetu Monitorującego PO KL w procesie ewaluacji Rola Podkomitetu Monitorującego PO KL w procesie ewaluacji Nadzoruje proces ewaluacji Priorytetów Opiniuje okresowy Plan Działań Ewaluacyjnych Analizuje rezultaty realizowanych badań oraz wskazuje obszary, które powinny zostać poddane ocenie Przyjmuje wyniki (wnioski i rekomendacje) ewaluacji Podejmuje decyzję o sposobie wykorzystania wyników oraz monitoruje realizację wdrażania rekomendacji

8 Ewaluacja Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych na lata 2007 – 2008 województwa dolnośląskiego Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych na lata 2007 – 2008 województwa dolnośląskiego Nazwa badania Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku Opis zakresu badania Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych Sposób realizacji ewaluacja zewnętrzna Termin realizacji IV kwartał 2008 Koszt całkowity 100 000,00 PLN

9 Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Wsparcia IP przy formułowaniu Planu Działań Ewaluacyjnych Proponowania i opiniowania zakresu poszczególnych badań ewaluacyjnych Monitorowania postępu zleconych badań i wdrażania rekomendacji Opiniowania informacji sporządzanych przez IP dla Instytucji Zarządzającej i Podkomitetu Monitorującego Została powołana Zarządzeniem Marszałka nr 124/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w celu:

10 Skład RGSE Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Przedstawiciele: DWUP (IW(IP2)), Podkomitetu Monitorującego, IZ RPO, Regionalnych Ośrodków EFS z województwa dolnośląskiego, DOPS Przedstawiciele następujących Wydziałów UMWD: Rozwoju Gospodarczego, Edukacji i Nauki, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ds. Osób Niepełnosprawnych, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Polityki Regionalnej, Zamówień Publicznych i Umów Zaproszeni eksperci i partnerzy społeczni W takim składzie RGSE będzie zwoływana w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

11 Dziękuję za uwagę Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego SEKRETARIAT TEL/FAXINTERNET Tel. (0-71) 776-96-00;sekretariat.efs@dolnyslask.pl fax (0-71) 776-96-02www.efs.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google