Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim

2 Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji tzw. zadań delegowanych, pełni rolę podmiotu wdrażającego dla następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 1.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1) – kod działania 125. 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321. 3.Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323. 4.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413. 5.Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania 4.21. 6.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 4.3. w Osi 4) – kod działania 4.31.

3 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, limity środków przyznanych dla wnioskodawców z województwa podkarpackiego w ramach poszczególnych działań przedstawiają się następująco: 1.działanie 313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi – 66 104 179 PLN, 2.działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 164 979 065 PLN, 3.działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa: scalanie gruntów – 71 168 102 PLN, scalanie gruntów – 71 168 102 PLN, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 62 415 358 PLN. gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 62 415 358 PLN.

4 Oś 4 LEADER W dniu 30 września 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Termin składania wniosków: 17.11.2008 r. – 13.01.2009 r. W ramach naboru wpłynęło 31 wniosków dotyczących wyboru LGD do realizacji LSR. Wnioski te są zostały poddane weryfikacji. W dniu 5 maja Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR. W dniu 21 maja zostały podpisane stosowne umowy pomiędzy Samorządem Województwa a poszczególnymi Lokalnymi Grupami Działania na kwotę 210 mln zł

5 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413 W ramach tego działania ogłaszane będą nabory wniosków do realizacji poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Nabory te będą ogłaszane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Samorządem Województwa, a daną Lokalną Grupą Działania. Pierwsze nabory wniosków planowane były przez LGD w IV kwartale bieżącego roku.

6 Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania 4.21 W ramach tego działania, po podpisaniu umowy o której mowa wyżej, Lokalne Grupy Działania będą mogły realizować operacje polegające na realizacji projektów współpracy, które są zgodne z Lokalną Strategia Rozwoju

7 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 4.3. w Osi 4) – kod działania 4.31 Wraz z wnioskami na wybór LGD do realizacji LSR zostało złożonych 31 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Osi IV LEADER Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Obecnie trwa weryfikacja tych wniosków.

8 Zasięg terytorialny Lokalnych Grup Działania

9 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 W dniu 14 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił kryterium regionalne oraz termin naboru wniosków dla działania 313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Termin składania wniosków: 02.02.2009 r. – 01.04.2009 r. Wpłynęło 236 wniosków w ramach działania, jednak 2 z nich zostały wycofane jeszcze w trakcie naboru. W sumie zostało złożonych 234 wnioski na łączną kwotę pomocy 83 940 838,00 zł.

10 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na wnioskodawców przedstawia się następująco: Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na wnioskodawców przedstawia się następująco: gminy – 136 wniosków na ogólną kwotę 110 899 490,65 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 58 460 670,00 zł, gminy – 136 wniosków na ogólną kwotę 110 899 490,65 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 58 460 670,00 zł, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – 48 wniosków na ogólną kwotę 17 009 360,26 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 11 233 453,00 zł, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – 48 wniosków na ogólną kwotę 17 009 360,26 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 11 233 453,00 zł, instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – 46 wniosków na ogólną kwotę 24 997 761,31 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 13 076 747,00 zł, instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – 46 wniosków na ogólną kwotę 24 997 761,31 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 13 076 747,00 zł, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi - 4 wnioski na ogólną kwotę 1 534 152,06 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1 169 968,00 zł. organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi - 4 wnioski na ogólną kwotę 1 534 152,06 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1 169 968,00 zł.

11 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na wnioskodawców przedstawia się następująco: Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na wnioskodawców przedstawia się następująco:

12 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na wnioskodawców i wnioskowaną kwotę pomocy Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na wnioskodawców i wnioskowaną kwotę pomocy

13 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323

14 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków: liczba wniosków ogółem – 234 po weryfikacji wstępnej – 162 po pierwszym uzupełnieniu – 73 po drugim uzupełnieniu – 4 gotowe do oceny końcowej – 2

15 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Wnioskowane dofinansowanie – 83 882 442 zł w tym wnioskowane dofinansowanie jst i jednostek kultury – 71 659 705 zł pomniejszone o 22 % – 55 894 570 zł Wnioskowane dofinansowanie z uwzględnieniem zmniejszenia o 22 % – 68 117 307 zł Pomniejszone o prognozowane oszczędności przetargowe (20%) – 54 493 846 zł Obowiązujący limit środków – 66 104 179 zł

16 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 W dniu 15 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął stosownymi uchwałami kryterium regionalne oceny operacji oraz termin i miejsce składania wniosków dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie: 1.operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, 2.operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, 3.operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Termin składania wniosków: 04.05.2009 r. – 01.07.2009 r. Do chwili obecnej złożono 3 wnioski.

17 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1) – kod działania 125 Trwa proces przygotowawczy do uruchomienia tego działania. Przewidywany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy to drugi kwartał bieżącego roku.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google