Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Odnowa i rozwój wsi Mariusz Bednarz Grudzień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Odnowa i rozwój wsi Mariusz Bednarz Grudzień 2007."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Odnowa i rozwój wsi Mariusz Bednarz Grudzień 2007

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Cel działania Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Beneficjent Pomoc może zostać przyznana: 1) gminie; 2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; 3) kościołowi lub innemu związkowi wyznaniowemu; 4) organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.

4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana jeżeli: 1. Projekt jest realizowany w miejscowości należącej do: Gminy wiejskiej; Gminy wiejsko – miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi 2. Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości, 3. Projekt nie ma charakteru komercyjnego, 4. W przypadku gdy projekt będzie realizowany na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez 7 lat po realizacji projektu, 5. Organizacja pozarządowa działa w obszarz zbieżnym z celami działania odnowa i rozzwój wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, 6. Projekt składany przez instytucję kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi 7. harmonogram przewiduje: a) złożenie maksymalnie dwóch wniosków o płatność w okresie realizacji projektu, b) zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność końcową okresie 3 lat od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż w czerwcu 2015 r., c) wypłatę nie mniej niż 25% kwoty pomocy w ramach płatności końcowej.

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Forma i wysokość pomocy: Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu (nie więcej niż 75% kk.) Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. Zł. W okresie realizacji programu. Wielkość pomocy na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych: po dniu, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu. Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy – kategorie projektów Pomoc przyznaje się na realizację projektów dotyczących: 1. Budowy, przebudowy, remontu, lub wyposażenia obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3. budowy, remontu lub przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno- kulturalnych; 4. zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym zabytkowych, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 6. Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi W ramach działania w zakres kosztów kwalifikowalnych wchodzić mogą koszty: Specyfikacja według rodzaju projektów: 1) budowy, przebudowy lub remontu oraz wyposażanie obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne (świetlice, domy kultury itp.) oraz infrastruktury towarzyszącej; 2) budowy, przebudowy lub remontu placów zabaw, obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i innych obiektów i miejsc sportu i rekreacji, służących do użytku publicznego; 3) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów;

11 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi 4) kształtowania centrów wsi (obszaru przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego itp.; 5) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; 6) budowy przebudowy lub remontu elementów małej infrastruktury turystycznej; 7) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji, poprawy estetyki miejscowości; 8) rewitalizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 9) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu i/lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne;

12 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi 10) budowy, przebudowy lub remontu oraz wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, usług, kultury i sztuki (pawilony i punkty wystawowe, sale ekspozycyjne, witryny itp.); 11) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków; 12) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – tylko w zakresie koniecznym dla realizacji kosztów projektu wym. w pkt. 1-11 ;

13 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Specyfikacja według kategorii (rodzaju) kosztu: 1) zakup usług budowlanych służących realizacji projektu, 2) zakup materiałów budowlanych służących realizacji projektu, 3)zakup innych materiałów i usług bezpośrednio związanych z realizacją projektu (materiały wykończeniowe, usługi montażowe i wykończeniowe, usługi porządkowe, transportowe itp.), 4) zakup wyposażenia dla obiektów wchodzących w zakres projektu (maszyny i urządzenia, komputery, eksponaty, meble, inne elementy wyposażenia służące realizacji celów projektu o trwałości użytkowej co najmniej 7 lat), 5) zakup materiału roślinnego służącego realizacji projektu;

14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Ponadto do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, jeżeli są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone powyżej, w szczególności: 1) refinansowania odsetek; 2) opłatyty ubezpieczeniowej; 3) podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi W jednym naborze jeden beneficjent może złożyć 1 wniosek.

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Kryteria oceny wniosków: 1) dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie: a) średniej krajowej i poniżej - 2 punkty, b) powyżej średniej krajowej - 0 punktów; 2) bezrobocie w powiecie gdzie znajduje się gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: a) równe lub wyższe od średniej w województwie - 2 punkty, b) niższe od średniej w województwie - 0 punktów; 3) kryterium regionalne - 2 punkty; 4) wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji– 1 punkt.

18 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Zarząd województwa określa kryterium regionalne i podaje je do publicznej wiadomości wraz z informacją o miejscu i terminie składania wniosków na swojej stronie internetowej oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków.

19 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Do realizacji mogą być przyjęte projekty, które uzyskały co najmniej 3 punkty. Projekty uszeregowane na liście w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów zatwierdza zarząd województwa. W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane są projekty, które uzyskały największą liczbę punktów.

20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi O kolejności projektów decydują: 1) liczba uzyskanych punktów; 2) w przypadku projektów z taką samą liczbą punktów – niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca; 3) w przypadku wniosków o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca – kolejność zarejestrowania poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Wymagane elementy Planu Odnowy Miejscowości ( Załącznik do wniosku): 1) plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności: a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, b) inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, d) opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu; 2) uchwałę: a) zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla, lub rady miasta w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości, w której będzie realizowana operacja, b) rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania regionalne Odnowa i rozwój wsi Mariusz Bednarz Grudzień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google