Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby identyfikacji istotnych elementów wniosku o pomoc z punktu widzenia oceny zgodności planowanej operacji z Lokalną Strategia Rozwoju oraz z punktu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby identyfikacji istotnych elementów wniosku o pomoc z punktu widzenia oceny zgodności planowanej operacji z Lokalną Strategia Rozwoju oraz z punktu."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby identyfikacji istotnych elementów wniosku o pomoc z punktu widzenia oceny zgodności planowanej operacji z Lokalną Strategia Rozwoju oraz z punktu widzenia oceny merytorycznej i wyboru/odrzucenia planowanej operacji do realizacji Metodyka pracy organu decyzyjnego (Rady) Lokalnej Grupy Działania

2 27/03/2014 2 Plan prezentacji 1. Przypomnienie definicji – metodyka i identyfikacja; 2. Jak prowadzić proces identyfikacji…; 3. Ocena zgodności...; 4. Odchylenia – interpretacja...; 5. Jak czytać lokalne kryteria oceny…; 6. Proces oceny merytorycznej; 7. Problemy z ustaleniem liczby punktów; 8. podsumowanie. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

3 27/03/2014 3 Metodyka Metodyka to ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach (sposobach, krokach) realizacji zadań; Metodyka to zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy; Metodyka koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jak to należy robić? Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

4 27/03/2014 4 Metodyka Należy też zauważyć, że: Głównym narzędziem stosowanym w metodyce są regulaminy i procedury; Regulamin mówi kto, co robi, a procedura w jaki sposób aby dojść do celu; Omawiamy tu specyficzny wyimek metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania dotyczący identyfikacji istotnych elementów wniosku o pomoc z punktu widzenia oceny merytorycznej i wyboru/odrzucenia planowanej operacji do realizacji. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

5 27/03/2014 5 Identyfikacja Identyfikacja polega na wyodrębnieniu z całości, która może być złożona, skomplikowana, wieloczłonowa itp. tych pojedynczych elementów, które odpowiadają warunkom wyznaczonym dla określonego procesu identyfikacji; Identyfikacji dokonuje się przez porównanie dokumentów, rzeczy lub zjawisk z wyznaczonym wskaźnikiem; Identyfikacji dokonuje jednoosobowo uprawniony podmiot lecz może zostać przeprowadzona w oparciu o sumę indywidualnych procesów, na zasadzie uzgodnionej procedury np. uśrednienia; Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

6 27/03/2014 6 Proces identyfikacji Proces identyfikacji to zaplanowany cykl działań następujących kolejno po sobie w sposób świadomy i uporządkowany zgodnie z wolą właściciela procesu, w celu wyodrębnienia istotnych elementów z większej całości; Właścicielem procesu jest uprawniony podmiot, w przypadku LGD - wskazany w procedurze oceny zgodności; Procedura opisuje ocenę zgodności ale nie opisuje procesu identyfikacji. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

7 27/03/2014 7 Elementy wniosku Każdy wniosek o przyznanie pomocy posiada w swej strukturze wymogi wskazania informacji pozwalających określić; kim jest wnioskodawca, co zamierza wykonać (jaką operację), jaki cel sformułował do osiągnięcia w wyniku realizacji zaplanowanej operacji, jakie zadania i w jakich etapach oraz przestrzeni czasowej wyznaczył do realizacji, gdzie będzie zlokalizowana operacja, jaki będzie koszt ogólny operacji, w tym koszty kwalifikowalne, o pomoc w jakiej wysokości wnioskuje, z jakich zasobów planuje finansować operację, jakie efekty ekonomiczne przyniesie realizacja operacji (ewentualnie jakie będzie jej oddziaływanie na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne); Każdy wniosek o przyznanie pomocy wymaga dokumentów uzupełniających nazywanych załącznikami. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

8 27/03/2014 8 Ocena zgodności Proces oceny zgodności został zaplanowany przez każdą LGD i opisany w LSR lub załączniku do niej; Jako narzędzie przydatne w prowadzeniu tego procesu, LGD opracowała kartę oceny zgodności operacji z LSR; Karta zawiera wyspecyfikowane wskazania do, których należy przyrównać zidentyfikowane istotne elementy wniosku o przyznanie pomocy, aby ocenić czy planowana operacja jest zgodna, czy nie jest zgodna z LSR; Zasadniczo wystarczającym jest udowodnienie, że operacja odpowiada, wpisuje się, przynajmniej w jeden cel szczegółowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

9 27/03/2014 9 Ocena zgodności Zakładając, że wnioskodawca właściwie określił cel operacji, to znaczy, że zakres pomocy opisuje takie działania, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia zakładanych rezultatów i spełnienia opisanego celu, przeprowadzenie oceny zgodności przebiegnie bez problemów; Oznacza to, że wystarczającym będzie porównanie celu opisanego we wniosku o przyznanie pomocy z celami szczegółowymi zapisanymi w LSR i cel zostanie uznanie, że są tożsame lub zbieżne w takiej skali, aby uznać ich zgodność, zatem ocenić, że operacja jest zgodna z LSR. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

10 27/03/2014 10Odchylenia W trakcie identyfikacji celu operacji i porównania jego istoty z istotą kierunku rozwoju przedsięwzięcia planowanego w ramach wsparcia, może się okazać, że właściciel procesu oceny zgodności, zidentyfikuje brak związku pomiędzy opisem operacji a zapisanym celem, czyli odchylenia, które mogą: wskazywać, że cel operacji został opisany w taki sposób, że nie wykazuje tożsamości, zbieżności (nie wpisuje się) z żadnym celem szczegółowym zapisanym w LSR ale opis zaplanowanych działań, w ramach operacji odpowiada wskazanym oczekiwaniom w celach szczegółowych i wyraźnie wskazuje na tożsamość merytoryczną i/lub rzeczową z przedsięwzięciami przypisanymi do celów szczegółowych w LSR; Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

11 27/03/2014 11Odchylenia Odchylenia, mogą: wskazywać, że cel operacji został opisany w taki sposób, że wykazuje tożsamości, zbieżności (wpisuje się) z przynajmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR ale opis zaplanowanych działań, w ramach operacji nie odpowiada wskazanym oczekiwaniom w celach szczegółowych i wyraźnie wskazuje na brak tożsamość merytorycznej i/lub rzeczowej z przedsięwzięciami przypisanymi do celów szczegółowych w LSR; Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

12 27/03/2014 12 Odchylenia - interpretacja Odchylenia mogą zostać zinterpretowane tylko i wyłącznie w ramach dopuszczonych w procedurze oceny zgodności: Jeżeli procedura nie wyznacza takich ram, należy uchwałą organu decyzyjnego (innej władzy w LGD) określić w jakich przypadkach oceniający może prowadzić proces oceny i interpretacji odchyleń; Z punktu widzenia interesów LGD, która powinna reprezentować poglądy lokalnych społeczności obszarów objętych działaniem LGD, ważne jest wspieranie takich operacji, które prowadzą do osiągania celów LSR i spełnienia wizji obszaru. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

13 27/03/2014 13 Odchylenia - interpretacja Rekomenduję przyjęcie wariantu, który wyraźnie wskazuje, że zapisany cel we wniosku o udzielenie pomocy na realizację operacji został błędnie (nieadekwatnie do opisu operacji) sformułowany; Z punktu widzenia strategii LGD zawartej w LSR w odniesieniu do procesów rozwojowych obszaru objętego – opis planowanej operacji jest istotniejszy niż zapis celu; Jeżeli jednak w procedurze oceny zgodności zapisano wyraźnie, że dokonuje się oceny przez porównanie celu operacji z celami LSR to odchylenia nie mogą być przedmiotem kompromisu. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

14 27/03/2014 14 Proces identyfikacji W przypadku oceny operacji według Lokalnych kryteriów oceny należy: Dobrze zapoznać się z obowiązującymi Lokalnymi kryteriami oceny, w zależności czy: obejmują wszystkie rodzaje operacji, czy każdy rodzaj operacji będzie oceniany według oddzielnego zestawu lokalnych kryteriów, czy operacje z zakresu działań: Różnicowanie... i Mikroprzedsiębiorstwa… będą oceniane według jednego zestawu lokalnych kryteriów, a Odnowa… i Małe projekty według innego wspólnego zestawu: to należy się przygotować do przeprowadzenia identyfikacji tych elementów, które będą stanowić podstawę porównania i oceny. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

15 27/03/2014 15 Jak czytać… Jak czytać Lokalne kryteria oceny? Należy pamiętać, że Lokalne kryteria oceny były tym elementem weryfikacji wniosku o wybór podmiotu (LGD) do realizacji LSR, które mogły decydować o odrzuceniu wniosku, czyli każde kryterium musiało być: albo mierzalne, albo adekwatne, a najlepiej aby było mierzalne i adekwatne. Te wymogi i obawa przed odrzuceniem wniosku spowodowały, że lokalne kryteria nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom władz LGD, są zwyczajnie trochę zdeformowane; Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

16 27/03/2014 16 Jak czytać… Jak czytać Lokalne kryteria oceny? Lokalne kryteria oceny są dokumentem o charakterze dyrektywnym, to znaczy, że należy przestrzegać zapisanych w tym dokumencie wskazań, co do limitów, przyznawania punktów, za określone elementy opisane we wniosku o udzielenie pomocy na realizację operacji; Jeżeli lokalne kryteria zostały poprawnie sformułowane, to nie powinno być problemów z przeprowadzeniem oceny; Wszystkie wyspecyfikowane elementy opisane w kryteriach powinny być do zidentyfikowania we wniosku o przyznanie pomocy lub w załącznikach do wniosku; Ustawodawca nie ograniczył możliwości uzyskania innych niż zawarte we wniosku informacji, które mogłyby być pomocne do przeprowadzenia oceny; Wnioskodawca powinien być zainteresowany przekazaniem innych niż zawarte we wniosku informacji, bowiem nie przekazując tych informacji pozbawia się uzyskania punktów w ocenie za te elementy operacji, których wniosek i załączniki nie obejmują; Wnioskodawca może odmówić przekazania dodatkowych informacji, co nie może spowodować wykluczenia wniosku z procedury oceny. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

17 27/03/2014 17 Ocena merytoryczna Proces oceny merytorycznej został uregulowany w regulaminie pracy (funkcjonowania) organu decyzyjnego (Rady), opisany przez każdą LGD w LSR lub załączniku do niej; Obok Lokalnych kryteriów oceny, LGD opracowało narzędzia w postaci kart oceny punktowej; Karta zawiera opis elementów planowanej operacji, które będą przedmiotem oceny, wraz z określeniem skali możliwych do przyznania punktów: Limit możliwych do przyznania punktów, może być wskazany jako: kategoryczny: tylko tyle i nie mniej, nie więcej jeżeli są spełnione w stopniu wystarczającym wskazania kryterium, w ramach skali od, do jeżeli wskazania kryterium są spełnione w różnym stopniu, przy czym mogą występować pośrednie progi limitu, bez wskazania dolnej, z określeniem górnej granicy limitu do wysokości, której można przyznać punktu kierując się uznaniowością w ocenie spełnienia przez wskazany element warunków określonych w kryterium. Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

18 27/03/2014 18 Problem z… Problem z ustaleniem liczby punktów: Oceniający może nie mieć żadnych wątpliwości dokonując oceny; Oceniający może mieć wątpliwości co do: trafności interpretacji zapisów we wniosku i załącznikach w kontekście dyrektywy kryterium, własnych kompetencji, aby obiektywnie i sprawiedliwie wyznaczyć liczbę punktów, właściwego zrozumienia dyrektywy kryterium, silnego pierwiastka subiektywizmu wobec autora wniosku, inne wątpliwości, jakie? Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

19 27/03/2014 19 Rozwiązanie problemu Oceniający, to członek organu decyzyjnego (Rady), zatem osoba obdarzona zaufaniem i uprawnieniami, z pełnym prawem korzystania z własnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a także osoba, która postępuje z godnie z własną osobowością, postawą społeczno-moralną; Oznacza to, że ma prawo do decydowania jaką wyznacza ocenę, ważne by przestrzegał prawa, regulaminu i wskazań kryteriów: Jeżeli ma dylematy, to powinien się kierować, w przypadku: trafności interpretacji… własnych kompetencji… właściwego zrozumienia… subiektywizmu… Przekonaniem, że podejmuje decyzje w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i zrozumienie zasad, w zgodzie z własnym sumieniem. Przekonaniem, że jest obiektywny, lub się wyłączyć Metodyka pracy organu decyzyjnego LGD – identyfikacja Przyjazne Mazowsze

20 27/03/2014 20 Podsumowanie Zawsze, gdy mamy do czynienia z oceną merytoryczną występują elementy subiektywne; Nie należy się tym specjalnie przejmować, o tym należy wiedzieć, w postępowaniu kierować się przede wszystkim ogólnym kontekstem, w jakim usytuowana jest procedura oceny; Ocena ma służyć wybraniu operacji, które będą jak najlepiej przyczyniać się do osiągania celów LSR; Jeżeli mamy wątpliwości to powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem - cokolwiek to pojęcie oznacza.

21 Dziękuję bardzo za uwagę Leszek Leśniak CDR O/Kraków


Pobierz ppt "Sposoby identyfikacji istotnych elementów wniosku o pomoc z punktu widzenia oceny zgodności planowanej operacji z Lokalną Strategia Rozwoju oraz z punktu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google