Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Karolina Lizak Krzysztof Słaby Ewelina Młodowiec

2 Inspekcja transportu drogowego działa na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Według ustawy wspomniana inspekcja jest przeznaczona do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi

3

4 Inspekcja Transportu Drogowego  to wyspecjalizowana formacja umundurowana i uzbrojona. Pomimo prawa użycia broni i środków przymusu nie jest to służba mundurowa, a służba cywilna. Inspektorzy transportu drogowego, poruszają się pojazdami uprzywilejowanymi, posiadają uprawnienia do kierowania ruchem, nakładania mandatów, zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Nie przysługują im jednak przywileje służb mundurowych. W zakresie kontroli przewozów drogowych posiadają uprawnienia analogiczne jak Policja.

5 Inspekcja Transportu Drogowego została utworzona w celu kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi Do kompetencji Inspekcji Transportu drogowego należy również: - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przeciwdziałanie degradacji dróg - oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa - przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym - eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym

6 Mają prawo do kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, Ruchu drogowego w zakresie transportu Przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy Przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt Przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania Rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojzadu mechanicznego

7

8 Pracownicy Inspekcji Drogowej przy wykonywaniu swoich zadań mają uprawnienia do:
Kontroli pojazdów mechanicznych Kontroli dokument ów, w tym kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa oraz zainstalowanych w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego, Kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego, Żądanie od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokument ów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli, Wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą.

9 Inspekcja Transportu Drogowego
Może kontrolować kierowców ciężarówek, autobusów i taksówek, ale także samochodów osobowych i motocykli Powołanie jej było jednym z wymogów akcesyjnych do UE

10

11 Inspektorzy Transportu Drogowego mają również prawo do używania środków przymusu bezpośredniego:
Siłę fizyczną, w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, Indywidualne techniczne i chemiczne środki lub urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób oraz unieruchamiania pojazdów.

12 Inspekcja Transportu Drogowego współpracuje z:
Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz zarządcami dróg.

13

14 Pracownikiem Inspekcji Transportu Drogowego może zostać osoba, która:
ma obywatelstwo polskie, ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne, legitymuje się średnim wykształceniem, ma prawo jazdy co najmniej kategorii B, ukończyła 25 lat oraz ma wymagany stan zdrowia, Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

15


Pobierz ppt "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google