Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsze wykorzystanie Europejskich Ram Odniesienia na rzecz Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym Drogowskazy Jolanta Podłowska MIĘTNE,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsze wykorzystanie Europejskich Ram Odniesienia na rzecz Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym Drogowskazy Jolanta Podłowska MIĘTNE,"— Zapis prezentacji:

1 Najlepsze wykorzystanie Europejskich Ram Odniesienia na rzecz Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym Drogowskazy Jolanta Podłowska MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku

2 EQARF Europejskie Ramy Odniesienia na rzecz Zapewniania Jakości w Dziedzinie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training

3 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia EQARF 1.Stosowanie i dalsze rozwijanie EQARF, kryteriów jakościowych oraz orientacyjnych założeń opisowych i wskaźników odniesienia opisanych w załącznikach 1 i 2, jak również promowanie kultury poprawy jakości na wszystkich szczeblach 2.Opracowanie do 2010 r. krajowego podejścia do wdrażania EQARF, angażującego partnerów społecznych i wszelkie inne zainteresowane strony zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką

4 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia EQARF 3.Aktywne uczestnictwo w Europejskiej Sieci Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym 4.Powołanie krajowego punktu na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym 5.Przeprowadzanie przeglądu procesu wdrażania co 4 lata. Przeglądy krajowe staną się elementem przeglądu europejskiego, który zorganizuje Komisja.

5 Podstawowe dokumenty UE dot. EQARF OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Bruksela 23 października 2008 roku

6 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Traktat Rzymski 1957 rok EKES jest organem doradczym reprezentującym pracodawców, pracowników, konsumentów oraz różne społeczne i gospodarcze grupy interesów. EKES jest: nieodzownym uczestnikiem procesów decyzyjnych UE pomostem miedzy Unią a jej obywatelami

7 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny EKES realizuje trzy podstawowe zadania: doradza Radzie, komisji i Parlamentowi Europejskiemu – na ich wniosek lub z własnej inicjatywy zachęca społeczeństwo obywatelskie do większego zaangażowania w kształtowanie polityki UE wspiera rolę społeczeństwa obywatelskiego w krajach poza Unią i pomaga w tworzeniu w nich struktur doradczych

8 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zdecydowanie popiera EQARF Wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe jest kluczowym aspektem strategii lizbońskiej - celem jest społeczeństwo oparte na wiedzy, integracji i spójności społecznej, a także możliwość mobilności oraz szanse na zatrudnienie.

9 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny EQARF wzmacnia europejski wymiar VET Wdrożenie EQARF: zwiększa mobilność osób uczących się i pracowników, a także przyczynia się do przejrzystości i wzajemnego zaufania w ramach krajowych systemów VET przezwycięża problemy związane z bezrobociem poprzez zmniejszenie rozbieżności między potrzebami rynku pracy a kwalifikacjami pracowników

10 Podstawowe dokumenty UE dot. EQARF Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie przyszłych priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Bruksela 24 stycznia 2009 roku

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Najlepsze wykorzystanie Europejskich Ram Odniesienia na rzecz Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym Drogowskazy Jolanta Podłowska MIĘTNE,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google