Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Autor: Tomasz Karczyński Zajęcia: Podstawy rachunkowości Prowadzący: prof. Dorota Kuchta

2 Podstawy prawne rachunkowości
gyh

3 Cel Sprawozdawczości finansowej
Celem sprawozdawczości finansowej jest „[…] dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych” .* *„Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych” poprzedzające treść poszczególnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (cytowane za Z. Messner „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF”, str. 24, 25) gyh

4 Sprawozdania finansowe
gyh

5 Harmonizacja rachunkowości
Historia 1973r. – Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikował pierwsze Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; 1994r. – W życie weszła Ustawa o rachunkowości, która zapoczątkowała proces dostosowywania polskiego prawa bilansowego do zasad międzynarodowych; 2001r. – Powstała Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która przejęła obowiązki Komitetu; od tego roku Rada ustanawia nowe standardy MSSF; 2005r. – Wprowadzony został obowiązek stosowania MSSF przez określone przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. gyh

6 Harmonizacja rachunkowości
Przesłanki Globalizacja gospodarki i postęp technologiczny Chęć ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie w celu: ułatwienia prowadzenia księgowości w spółkach współpracujących z zagranicą i prowadzących działalność w innych krajach; zapewnienia porównywalności wyników działalności przedsiębiorstw z różnych krajów. gyh

7 Różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości
UoR MSSF Struktura sprawozdania finansowego Jednoznacznie wskazuje, jakie sprawozdania finansowe spółka ma obowiązek sporządzać; przedstawia ich strukturę. Informują, jakie sprawozdania finansowe spółka ma obowiązek sporządzać; nie określają ich struktury; wskazują, jakie pozycje muszą być w nich zawarte. Aktywa trwałe Nie przewiduje wykazywania oddzielnie aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Nakładają obowiązek oddzielnego wykazywania aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Rozliczenia międzyokresowe Przewiduje podział rozliczeń międzyokresowych na długo- i krótkoterminowe. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierają pozycję Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie przewidują oddzielnej pozycji Rozliczenia międzyokresowe; wyodrębnia się pozycję Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa obrotowe Nie przewiduje oddzielnego wykazywania pozycji Aktywa biologiczne oraz Aktywa dotyczące podatku bieżącego. Wyodrębniają pozycje Aktywa biologiczne oraz Aktywa dotyczące podatku bieżącego. Kapitał własny Nie bierze pod uwagę udziałów mniejszości jako składnika kapitałów własnych; uwzględnia pozycję Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Nakładają obowiązek wykazywania udziałów mniejszości jako składnika kapitałów własnych; nie uwzględniają pozycji Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Kapitał obcy Przewiduje podział kapitału obcego na rezerwy, długo- i krótkoterminowe zobowiązania; występuje pozycja Fundusze specjalne oraz Ujemna wartość firmy; brak wyróżnionej pozycji Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego. Dzielą kapitał obcy na zobowiązania długo- i krótkoterminowe, nie uwzględniają pozycji Fundusze specjalne oraz Ujemnej wartości firmy; występuje pozycja Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego. Rachunek zysków i strat Nie wymaga ujawnienia podziału zysku lub straty netto; wyróżnia zyski i straty nadzwyczajne. Określają podział zysku lub straty netto pomiędzy udziałowców jednostki dominującej i mniejszości; brak pozycji zysków i strat nadzwyczajnych. gyh

8 Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej opracowywane są przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR). Pod pojęciem MSSF kryje się szereg regulacji, takich jak: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (od MSSF 1 do MSSF 8) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (od MSR 1 do MSR 41) Interpretacje wydane przez dawny Stały Komitet ds. Interpretacji (od SKI 7 do SKI 32) oraz obecny Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (od KIMSF 1 do KIMSF 18). 

9 Wdrażanie standardów Podstawowe założenia rachunkowości od 1973r. są stopniowo porządkowane, a wymóg ich stosowania rozszerzany na kolejne kraje i jednostki tak, aby umożliwić porównywalność sprawozdań finansowych różnych spółek. W 2003r. wprowadzone zostało Rozporządzenie Komisji (WE) przyjmujące do stosowania określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Kolejne rozporządzenia wprowadziły kilka zmian, takich jak zastąpienie, zniesienie bądź dodanie standardów i interpretacji. W rezultacie większość, choć wciąż nie wszystkie ze standardów i interpretacji, które opracowano, zostały zatwierdzone przez Komisję Wspólnot Europejskich i przyjęte do stosowania.

10 Organy kontrolne Organy sprawujące kontrolę nad funkcjonowaniem MSSF:
Dyrekcja Generalna Unii Europejskiej, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR, ang. IASB), wcześniej Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR, ang. IASC), Międzynarodowa Federacja Księgowych (MFK, ang. IFAC), Konsorcjum XBRL.

11 Obowiązek stosowania MSSF w Polsce
Nowelizacja z 2004r. Ustawy o rachunkowości wprowadziła, począwszy od roku obrotowego 2005, obowiązek stosowania MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych objął Polskie przedsiębiorstwa emitujące papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz banki. Od 2007r. obowiązek ten mają również emitenci jedynie papierów dłużnych dopuszczonych do obrotu publicznego lub obrotu na rynku któregokolwiek z członków Unii Europejskiej.

12 Możliwość stosowania MSSF w Polsce
Nowelizacja dopuszcza możliwość stosowania MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań przez emitentów papierów wartościowych, którzy dopiero starają się o ich dopuszczenie do obrotu publicznego oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca przygotowuje skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF. Ponadto wprowadza możliwość stosowania MSSF przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych, w analogicznych sytuacjach, wymienionych do tej pory.

13 MSSF w Polsce – przypadki szczególne
W przypadku braku w MSSF regulacji dotyczących danego zagadnienia, przedsiębiorstwa stosują zasady zawarte w Ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie

14 Etapy konwersji sprawozdań na MSSF

15 Etapy konwersji sprawozdań na MSSF

16 Źródła Gierusz J., Gościniak K., Zackiewicz B., „MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007 Messner Z. (pod redakcją), „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Radosiński E., „Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej”, Wrocław 2009 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości Ustawa z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 oraz nr 157, poz. 1241)


Pobierz ppt "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google