Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Fundusz Współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Fundusz Współpracy"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Fundusz Współpracy
VI WEBINARIUM temat: Analiza sprawozdań finansowych data: 21 maja 2013 r. Andrzej Zbroja

2 Cel webinarium Zapoznanie uczestników z zakresem i narzędziami analizy finansowej opartej o informacje zawarte w bilansie oraz rachunku zysków i strat ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji otrzymanych wyników w kontekście oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

3 Zakres analizy bilansu Przykład analizy bilansu
PLAN PREZENTACJI Zakres analizy bilansu Przykład analizy bilansu Zakres analizy rachunku zysków i strat Przykład analizy rachunku zysków i strat

4 Zakres analizy bilansu
1 Zakres analizy bilansu

5 Zakres analizy bilansu
Analiza wstępna bilansu - analiza pionowa, - analiza pozioma Analiza wskaźnikowa bilansu - analiza pokrycia majątku kapitałami, - analiza płynności finansowej, - analiza zadłużenia, - analiza aktywności gospodarczej

6 Analiza wstępna bilansu
Analiza pionowa obejmuje analizę struktury bilansu - polega na badaniu udziału poszczególnych pozycji bilansu w sumie bilansowej oraz wzajemnego stosunku poszczególnych pozycji bilansu z punktu widzenia potencjału majątkowego i kapitałowego podmiotu.

7 Analiza wstępna bilansu
Analiza pozioma obejmuje analizę zmian składników bilansu w analizowanym okresie - polega na badaniu dynamiki zmian sumy bilansowej oraz dynamiki zmian poszczególnych pozycji bilansu.

8 Analiza wskaźnikowa bilansu
Analiza pokrycia majątku kapitałami obejmuje analizę struktury majątkowo-kapitałowej - polega na badaniu stopnia sfinansowania składników majątkowych przez własne i obce źródła finansowe.

9 Analiza wskaźnikowa bilansu
Analiza płynności finansowej obejmuje analizę zdolności podmiotu do pokrycia swoich zobowiązań - polega na badaniu w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania podmiotu.

10 Analiza wskaźnikowa bilansu
Analiza zadłużenia obejmuje analizę poziomu zadłużenia poziomu - polega na badaniu w jakim stopniu zobowiązania krótko i długoterminowe są źródłem finansowania działalności podmiotu.

11 Analiza wskaźnikowa bilansu
Analiza aktywności gospodarczej obejmuje analizę wykorzystania posiadanych zasobów majątkowych - polega na badaniu intensywności wykorzystania majątku, a tym samym sprawności działania podmiotu.

12 Przykład analizy bilansu
2 Przykład analizy bilansu

13 Przykład analizy bilansu
Analizowane Podmioty Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą (PES1) Organizacja pożytku publicznego, prowadząca działalność gospodarczą (PES2)

14 Przykład analizy bilansu
Analiza pionowa i pozioma aktywów (PES1)

15 Przykład analizy bilansu
Analiza pionowa i pozioma pasywów (PES1)

16 Przykład analizy bilansu
Analiza pokrycia majątku kapitałami (PES1)

17 Przykład analizy bilansu
Analiza płynności finansowej (PES1)

18 Przykład analizy bilansu
Analiza zadłużenia (PES1)

19 Przykład analizy bilansu
Analiza aktywności gospodarczej (PES1)

20 Przykład analizy bilansu
Analiza aktywności gospodarczej (PES1)

21 Przykład analizy bilansu
Analiza pionowa i pozioma aktywów (PES2)

22 Przykład analizy bilansu
Analiza pionowa i pozioma pasywów (PES2)

23 Przykład analizy bilansu
Analiza pokrycia majątku kapitałami (PES2)

24 Przykład analizy bilansu
Analiza płynności finansowej (PES2)

25 Przykład analizy bilansu
Analiza zadłużenia (PES2)

26 Przykład analizy bilansu
Analiza aktywności gospodarczej (PES2)

27 Przykład analizy bilansu
Analiza aktywności gospodarczej (PES2)

28 Zakres analizy rachunku zysków i strat
3 Zakres analizy rachunku zysków i strat

29 Zakres analizy rachunku zysków i strat
Analiza wstępna rachunku zysków i strat - analiza pionowa, - analiza pozioma Analiza wskaźnikowa rachunku zysków i strat - analiza rentowności sprzedaży, - analiza rentowności kapitałów

30 Analiza wstępna RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Analiza pionowa obejmuje analizę struktury rachunku zysków i strat - polega na badaniu struktury kosztów i przychodów oraz określenie największego wpływu tych pozycji na poziom wyniku finansowego podmiotu, a także na wskazanie źródła nadwyżki bądź deficytu finansowego.

31 Analiza wstępna RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Analiza pozioma obejmuje analizę dynamiki zmian poszczególnych wielkości rachunku zysków i strat - polega na badaniu tempo zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych elementów przychodów lub kosztów, a także wyniku finansowego.

32 Analiza wskaźnikowa RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Analiza rentowności sprzedaży obejmuje analizę zyskowności na różnych poziomach wyniku finansowego - polega na badaniu relacji pomiędzy daną kategorią wyniku finansowego a odpowiadającą mu kategorii przychodów ze sprzedaży.

33 Analiza wskaźnikowa RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Analiza rentowności kapitałów obejmuje analizę zyskowności zaangażowanego kapitału - polega na badaniu relacji pomiędzy wynikiem finansowym a poziomem kapitału własnego i kapitału ogółem oraz badaniu efektu dźwigni finansowej w przypadku finansowania zewnętrznego działalności jednostki .

34 Przykład analizy rachunku zysków i strat
4 Przykład analizy rachunku zysków i strat

35 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat – przychody (PES1)

36 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat – koszty (PES1)

37 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat – wynik finansowy (PES1)

38 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza rentowności sprzedaży (PES1)

39 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza rentowności kapitałów (PES1)

40 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat – przychody (PES2)

41 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat – koszty (PES2)

42 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat – wynik finansowy (PES2)

43 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza rentowności sprzedaży (PES2)

44 Przykład analizy rachunku zysków i strat
Analiza rentowności kapitałów (PES2)

45


Pobierz ppt "Fundacja Fundusz Współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google