Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

rachunkowość zajęcia nr 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "rachunkowość zajęcia nr 3"— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość zajęcia nr 3
Robert Dyczkowski

2 Rachunek majątku i kapitału
Bilans (od łacińskiego „bilanx” – waga o dwóch szalach pozostająca w równowadze) Aktywa (majątek) Pasywa (kapitały – własne i obce) Aktywa = Pasywa Struktura aktywów (dużo zależy od branży) Struktura pasywów (dźwignia finansowa) Płynność

3 Ewidencja księgowa pozycji bilansowych
Zasada podwójnego zapisu (przy czym mogą występować zapisy złożone) Konta aktywne Konta pasywne Konta wynikowe Mapowanie sald poszczególnych grup kont na pozycje bilansu (zestawienia z pozycji finansowej)

4 Saldo początkowe (bilans otwarcia)
Mapowania sald kont aktywnych / pasywnych na pozycje bilansu (sprawozdania z pozycji finansowej) Saldo początkowe (bilans otwarcia) Salda debetowe kont aktywów mapują się na pozycje aktywów Salda kredytowe kont pasywów mapują się na pozycje pasywów Saldo końcowe (na dzień bilansowy; najczęściej bilans otwarcia następnego roku obrotowego) Należy pamiętać o kontach korygujących dane pozycje (w zasadzie technicznych; przykładowo konto środków trwałych i umorzenia środków trwałych)

5 Konto aktywne 100 - kasa Debet (Dt) Winien (Wn) Credit (Ct) Ma (Ma)
Wpływ do kasy Wypłata z kasy

6 Spłata raty kapitałowej Uzyskana kwota kredytu
Konto pasywne 131 – kredyt bankowy Debet (Dt) Winien (Wn) Credit (Ct) Ma (Ma) Spłata raty kapitałowej Uzyskana kwota kredytu

7 Mapowania sald kont wynikowych na pozycje rachunku wyników (zestawienia z całkowitych dochodów)
Brak salda początkowego Koszty zapisywane są po stronie debetowej kont wynikowych Przychody zapisywane są po stronie kredytowej kont wynikowych Należy pamiętać o potencjalnych korektach Brak salda końcowego (na koniec wystepują techniczne przeksięgowania na konto wyniku finansowego) Wynik finansowy = Przychody – koszty Konto wyniku finansowego jest kontem pasywnym! (wynik netto jednostki jest elementem pasywów – konkretnie kapitałów własnych) – bez tego rozjachałoby się równanie bilansowe

8 Konto wynikowe 4xx, 5xx, 7xx Debet (Dt) Winien (Wn) Credit (Ct)
Ma (Ma) Koszty Przychody

9 Ewidencja – zadania + co się dzieje z wartością aktywów / pasywów
Wpłata 100 PLN z kasy na rachunek bankowy Spłata raty kredytu (1000 PLN) z rachunku bankowego Wpłata pożyczki od udziałowca do kasy w wysokości 5000 PLN Faktura za koszty energii elektrycznej (jeszcze nieopłacona) w wys. 100 PLN Opłacenie z rachunku bankowego części zobowiązania w wys. 50 PLN Zakup materiałów (Nieopłacona faktura + potwierdzenie przyjęcia do magazynu) za 2500 PLN Co by było gdyby nie było potwierdzenia przyjęcia do magazynu? Faktura przychodowa za pewną usługę (jeszcze nieopłacona) w wys. 120 PLN Opłacenie ww. faktury w pełnej wysokości Emisja obligacji celem pozyskania finansowania (obligacje wyemitowane i opłacone) w wys. 1 mln PLN

10 Aktywa - klasyfikacja Aktywa trwałe Aktywa obrotowe
W zależności od rodzaju spółki pewne zasoby majątkowe mogą być raz aktywami trwałymi, a innym razem aktywami obrotowymi Aktywa operacyjne Aktywa inwestycyjne W zależności od przeznaczenia pewne zasoby majątkowe mogą być raz aktywami operacyjnymi, a innym razem aktywami inwestycyjnymi

11 Bilans - aktywa postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR)
A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12 Bilans - pasywa postać ogólna (źródło – Wikipedia / za UoR)
A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe

13 Praca domowa Przejrzeć bilans (zestawienie pozycji finansowej) w analizowanym sprawozdaniu Przejrzeć noty dotyczące poszczególnych pozycji Zastanowić się czy spółka posiada aktywa inwestycyjne Zastanowić się nad strukturą pasywów (wielkość dźwigni finansowej) Na początku następnych zajęć kartkówka (ewidencja prostych operacji gospodarczych + klasyfikacja elementów aktywów i pasywów)


Pobierz ppt "rachunkowość zajęcia nr 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google