Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej
Utrata wartości aktywów a rezerwy w świetle MSR 36 i MSR kwietnia 2003 r. Warszawa

2 Zasady kluczowe David Cairns www.cairns.co.uk
Sprawozdania finansowe wg IFRS (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) Zasady kluczowe David Cairns IFRS Financial Statements

3 Sprawozdania finansowe wg IFRS
bilans rachunek zysków i strat zestawienie zmian w kapitale własnym rachunek przepływów pieniężnych informacje dodatkowe skonsolidowane (i prawna jednostka gospodarcza) IFRS Financial Statements © 2003 David Cairns

4 Sprawozdania finansowe wg IFRS
Cel dostarczają informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności, przepływach pieniężnych są przydatne dla szerokiego kręgu użytkowników w procesie podejmowania decyzji gospodarczych IFRS Financial Statements © 2003 David Cairns

5 Sprawozdania finansowe wg IFRS
Zasady IFRS przewyższają zasady podatkowe zasady dotyczące podziału zysku regulacje bankowe i ubezpieczeniowe zasady finansowania systemów emerytalnych krajowe GAAP (przyjęte zasady rachunkowości) Przygotowywanie różnych sprawozdań finansowych dla różnych celów? IFRS Financial Statements © 2003 David Cairns

6 Rzetelna prezentacja Sprawozdania finansowe powinny:
rzetelnie przedstawiać sytuację finansową, wyniki działalności i przepływy pieniężne Stosowanie IFRS wraz z prawidłowym ujawnianiem: rzeczywiście zawsze prowadzi do rzetelnej prezentacji Polityka rachunkowości powinna być zgodna z IFRS Fair Presentation © 2003 David Cairns

7 Ujawnianie zgodności z IFRS
Ujawniaj „fakt” zgodności „Sprawozdania finansowe … są przygotowane stosownie i zgodnie z MSR.” Stora Enso (2000) Disclosure of IFRS Compliance © 2003 David Cairns

8 Ujawnianie zgodności z IFRS
Nie ujawniaj zgodności z IFRS, jeżeli nie jest zgodne: ze wszystkimi interpretacjami IFRS/IFRIC (Międzynarodowego Komitetu ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej) ze wszystkimi istniejącymi interpretacjami MSR/SIC (Stałego Komitetu ds. Interpretacji) Następujące stwierdzenia wprowadzają w błąd „zgodne z wymaganiami rachunkowości IFRS” „polityka rachunkowości zgodna z IFRS” Disclosure of IFRS Compliance © 2003 David Cairns

9 Nadrzędność „rzetelnej prezentacji”
Jeżeli zgodność z IFRS „wprowadza w błąd”: odstąp od IFRS niezwykle rzadkie okoliczności Ujawniaj odstąpienie od IFRS dla uzyskania rzetelnej prezentacji rodzaj odstępstwa, włączając zasadę wg IFRS powód, dla którego zasada wg IFRS „wprowadza w błąd” wpływ finansowy odstępstwa od IFRS ‘Fair Presentation’ Override © 2003 David Cairns

10 Struktura wg IASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)
Bilans aktywa zobowiązania kapitał własny Rachunek zysków i strat przychody koszty IASB Framework © 2003 David Cairns

11 Struktura wg IASB Kapitał własny Przychody Koszty
aktywa minus zobowiązania Przychody powiększenie aktywów lub zmniejszenie zobowiązań Koszty zmniejszenie aktywów lub powiększenie zobowiązań IASB Framework © 2003 David Cairns

12 Assets and Liabilities
Aktywa i zobowiązania Składnik aktywów Zasób pozostający pod kontrolą jednostki gospodarczej … jako wynik zdarzeń przeszłych … z którego, według przewidywań, jednostka gospodarcza osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne Zobowiązanie Obecny obowiązek jednostki gospodarczej … wynikający ze zdarzeń przeszłych … którego wypełnienie, jak się oczekuje, spowoduje wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne Assets and Liabilities © 2003 David Cairns

13 Ujmowanie aktywów/zobowiązań
Ujmuj składnik aktywów lub zobowiązanie, gdy: spełnia definicję składnika aktywów lub zobowiązania prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne powiązane ze składnikiem aktywów/zobowiązaniem wpłyną do/wypłyną z jednostki gospodarczej wiarygodnie określony koszt lub wartość wyceny Recognition of Assets/Liabilities © 2003 David Cairns

14 Wycena aktywów/zobowiązań
Ceny wejścia koszt historyczny koszt odtworzenia koszt bieżący Ceny wyjścia wartość możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto wartość bieżąca wartość użytkowa Measurement of Assets/Liabilities © 2003 David Cairns

15 Wartość godziwa aktywów/zobowiązań
Wymiana pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi niezależnymi stronami operacji handlowej cena wejścia dla nabywcy koszt odtworzenia koszt bieżący cena wyjścia dla sprzedawcy wartość możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto Fair Value of Assets/Liabilities © 2003 David Cairns

16 Kontynuacja działalności
Stosuj zasadę kontynuacji działalności, chyba że: jest zamiar likwidacji lub zaniechania działalności gospodarczej Ujawniaj (jeżeli jest to właściwe) niepewności, które nasuwają poważną wątpliwość co do zdolności jednostki gospodarczej do kontynuowania działalności stosuj inną zasadę powód stosowania innej zasady Going Concern © 2003 David Cairns


Pobierz ppt "Program Partnerzy na rzecz stabilności finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google