Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarz ą dzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarz ą dzania Finansami Zarządzanie finansami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarz ą dzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarz ą dzania Finansami Zarządzanie finansami."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarz ą dzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarz ą dzania Finansami Zarządzanie finansami

2 Wprowadzenie Gospodarka rynkowa w sferze realnej działa w sposób, który czyni z zarz ą dzania finansami królow ą nauk o zarz ą dzaniu i finansach

3 Profil absolwenta Zarz ą dzaj ą cy finansami posiada ć umiej ę tno ść Analizy powi ą za ń przedsi ę biorstwa ze sfer ą wytwarzania dóbr/usług a rynkiem kapitałowym Planowania i prognozowania działa ń przedsi ę biorstwa Oceny atrakcyjno ś ci mo ż liwo ś ci inwestycyjnych Dobrania najlepszego sposobu finansowania przedsi ę biorstwa Koordynacji i kontroli działa ń przedsi ę biorstwa w ramach strategii

4 Miejsca pracy Ka ż da decyzja ma swoje konsekwencje finansowe i nawet osoby nie zwi ą zane z finansami musz ą zna ć przedmiot na tyle, aby by ć w stanie przewidzie ć te konsekwencje.

5 Miejsca pracy Przedsi ę biorstwa stanowi ą najwi ę ksz ą grup ę pracodawców dla osób zwi ą zanych z finansami Kontroler i analityk finansowy (pełne spektrum zada ń zwi ą zane z zarz ą dzaniem finansami) Analityk inwestycyjny Dział analizy ryzyka Banki Osoby współpracuj ą ce z klientami korporacyjnymi Analityk ryzyka kredytowego Bankowo ść inwestycyjna

6 Miejsca pracy Fundusze inwestycyjne (w tym private-equity) Firmy konsultingowe Analityk ds. wyceny przedsi ę biorstwa Analityk ds. fuzji i przej ęć Sporz ą dzanie wniosków kredytowych i wniosków o dotacje z UE. Organizacje typu non-profit Fundacje i stowarzyszenia Organizacje samorz ą dowe Administracja pa ń stwowa

7 Oferta dydaktyczna Na studiach I – go stopnia oferujemy zestaw przedmiotów poszerzaj ą cy wiedz ę podstawow ą m. in. o: Podstawy wyceny przedsi ę biorstwa (nie tylko spółek giełdowych) Podstawy planowania finansowego Finanse przedsi ę biorstwa na rynku mi ę dzynarodowym Finanse małego i ś redniego przedsi ę biorstwa Finanse w samorz ą dach, zakładach ubezpiecze ń i bankach.

8 Oferta dydaktyczna – przedmioty (zamieszczam dodatkowo parę słów od siebie o przedmiotach wykładanych przez naszą Katedrę) Przedmioty specjalno ś ciowe obowi ą zkowe Strategie finansowe przedsi ę biorstwa (podstawy wyceny, przeobra ż enia przedsi ę biorstw, fuzje i przej ę cia) Rynki i instrumenty finansowe (zaj ę cia prow. przez Katedr ę prof. Jajugi) Usługi finansowe dla przedsi ę biorstw (Katedra Bankowo ś ci oraz Katedra Ubezpiecze ń ) Finanse samorz ą dowe (Katedra Finansów Mi ę dzynarodowych)

9 Oferta dydaktyczna – przedmioty (zamieszczam dodatkowo parę słów od siebie o przedmiotach wykładanych przez naszą Katedrę) Przedmioty specjalno ś ciowe do wyboru Zarz ą dzanie finansami banku Zarz ą dzanie finansami w zakładzie ubezpiecze ń Strategiczne zarz ą dzanie finansami (analiza opcji realnych (real options), in ż ynieria finansowa w działalno ś ci przedsi ę biorstwa) Finanse małego i ś redniego przedsi ę biorstwa (praktyczne aspekty funkcjonowania MSP, instytucje wspieraj ą ce rozwój MSP, pokonywanie ogranicze ń w dost ę pie do kapitału) Metody prognozowania finansowego (metody i tajniki sporz ą dzania planów i prognoz finansowych dla przedsi ę biorstw)

10 Co, a może kogo wybierasz? Zaj ę cia s ą realizowane przez naukowców i praktyków tworz ą cy jeden z najlepszych Instytutów Zarz ą dzania Finansami w kraju. Na podkre ś lenie zasługuj ą nie tylko walory naukowe Instytutu oraz współpraca Katedr z praktyk ą gospodarcz ą i wraz z programem szkole ń dla praktyki. Akademicy i praktycy podkre ś laj ą wysoki poziom nauczania na specjalno ś ciach Instytutu Zarz ą dzania Finansami na Wydziale.

11 Podsumowanie Utylitarny charakter wiedzy – przydatny w ka ż dej sferze biznesowej Liczne mo ż liwo ś ci pracy w zawodzie Zarz ą dzanie finansami stanowi fundament dalszego rozwoju biznesowego i naukowego Program dostosowany do jak pełniejszego zrozumienia tematyki finansów w wielu aspektach sfery gospodarczej

12 Osoba odpowiedzialna Opiekun kierunku Prof. Bogumił Berna ś, bogumil.bernas@ue.wroc.plbogumil.bernas@ue.wroc.pl Kontakt Dr Tomasz Sło ń ski tomasz.slonski@ue.wroc.pl Wi ę cej informacji na: http://tslonski.googlepages.com


Pobierz ppt "Wydział Zarz ą dzania, Informatyki i Finansów Instytut Zarz ą dzania Finansami Zarządzanie finansami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google