Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
Kielce lipiec 2013

2 Dzień dobry Janusz Nowak

3 Rachunkowość… …jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowych jednostki gospodarczej.

4 Rachunkowość … … jest to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, umożliwiający uzyskanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji.

5 Rachunkowość finansowa…
…jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie (podmiocie gospodarczym), który dostarcza dane liczbowe do określenia jego kondycji finansowej. Rachunkowość finansową prowadzi się według standardowych wymagań, określanych z reguły przez przepisy prawne, sprawozdawczość finansową, na którą składają się: bilans (bilans majątkowy); rachunek strat i zysków (bilans wyników); sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

6 Rachunkowość zarządcza…
to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspierających kierownictwo podmiotów gospodarczych w procesie podejmowania decyzji, planowania, kontroli, a więc zarządzania.

7 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości
- tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami -

8 „Ustawa o rachunkowości jest fundamentem polskiego prawa bilansowego
„Ustawa o rachunkowości jest fundamentem polskiego prawa bilansowego. Zawarto w niej przepisy dotyczące zasad rachunkowości, a także badania i ogłaszania sprawozdań finansowych oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów sporządzanie sprawozdań finansowych,…

9 …zasad ochrony danych oraz odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości”
(ze wstępu do: R. Seredyński K. Szaruga KOMENTARZ do ustawy o rachunkowości Oddk Gdańsk 2011)

10 Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy]
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

11 Art. 2 [Zakres podmiotowy ustawy]
Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro; jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

12 gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, Państwowych funduszy celowych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa pkt 1 i 2; osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w porozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż

13 równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro
równowartość w walucie polskiej euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rozrachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanym dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

14 Sprawozdania finansowe…
…podstawowym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej są sprawozdania finansowe. Sprawozdania te zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej. Dlatego informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych są wykorzystywane przez szerokie grono użytkowników przy formułowaniu opinii i sądów oraz podejmowaniu decyzji ekonomicznych

15 Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje:
bilans; rachunek zysków i strat; rachunek przepływów pieniężnych; zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową uwzględniającą wyjaśnienia o składnikach bilansu oraz rachunku zysków i strat.

16 Przedsiębiorstwo (ujecie podmiotowe)…
…jest podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Korzyści te mogą być różnie rozumiane, ale w gospodarce rynkowej w większości daje się sprowadzić do maksymalizacji zysku w długim okresie.

17 Przedsiębiorstwo (w ujęciu przedmiotowym)…
…pojmowane jest jako kompleks majątkowy, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co określa się jako aktywa Aktywa składają się z: majątku trwałego i majątku obrotowego

18 Przychód z przedsiębiorstwa…
…jest to kwota należna ze sprzedaży towarów, produktów i usług nie zależnie czy kontrahent za nie zapłacił. Do przychodów zalicza się też inne świadczenia w naturze, nieodpłatne, subwencje i dotacje, odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z działalnością, otrzymane kary umowne, przychody ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątku firmy, odszkodowania za straty powstałe w tym majątku.

19 Pojęcie kosztów… … z ekonomicznego punktu widzenia kosztem jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Z przedstawionej definicji wynika, że koszty charakteryzują się czterema cechami: są wyrażone w pieniądzu, zostały poniesione w określonym celu, wyrażają zużycie czynników produkcji, są związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa.

20 Dziękuję za uwagę J. Nowak


Pobierz ppt "SZKOLENIE PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google