Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy
Wybrane fragmenty

2 Koncepcja pracy to długoterminowy program rozwoju szkoły
Koncepcja pracy to długoterminowy program rozwoju szkoły. Stanowi zbiór celów w różnych obszarach pracy szkoły, jakie powinny być wypełniane przez Gimnazjum

3 Obszar pracy: 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminów.

4 1.1. Analizuje się wyniki egzaminów
Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: a) EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje, b) stanin szkoły, c) mediana, dane ilościowe, jakościowe, d) treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów

5 1.1. Analizuje się wyniki egzaminów
Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników egzaminów. Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

6 1.2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Nauczyciele prowadzą badania wyników nauczania i analizują osiągnięcia uczniów. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

7 1.3.Uczniowie są aktywni 1) Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły: samodzielnie odrabiają prace domowe, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w konkursach, biorą udział w imprezach szkolnych, środowiskowych, występują do szkoły/Samorządu Uczniowskiego z inicjatywami, angażują się w pracę Samorządu Uczniowskiego 2) Samorząd Uczniowski i szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczniów

8 1.4 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Nauczyciele modyfikują i wzbogacają ofertę edukacyjną. Rozwijane są zainteresowania uczniów. Nauczyciele realizują nowatorskie rozwiązania programowe.

9 1.5 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Nauczyciele prowadzą działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację.

10 Obszar pracy: Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie

11 2.1 W szkole respektowane są normy społeczne
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

12 2.1 W szkole respektowane są normy społeczne
Nauczyciele precyzują normy zachowań uczniów, zapoznają uczniów z kryteriami oceniania zachowania. Nauczyciele analizują podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele oceniają skuteczność podejmowanych działań. Nauczyciele modyfikują oddziaływania wychowawcze w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.

13 2.2 Kształtuje się postawy uczniów
Działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Nauczyciele analizują działania wychowawcze i wdrażają wnioski z tych analiz.

14 2.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami pracowni, sali gimnastycznej, obiektów sportowych, boisk, świetlicy, biblioteki, zachowania się podczas przerw. W ww. pomieszczeniach, na boisku znajdują się regulaminy instruujące. Pomieszczenia, do których wstęp uczniów jest zabroniony są odpowiednio oznakowane. Przeglądy stanu technicznego budynku, obiektów są wykonywane z należyta dokładnością. Nauczyciele są zobligowani do przestrzegania zasad Regulaminu pełnienia dyżurów. Z tym Regulaminem wychowawcy zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach/godzinach wychowawczych każdego roku.

15 Obszar pracy: Wszyscy nauczyciele czują się odpowiedzialni za wyniki nauczania, wychowania oraz bezpieczeństwo uczniów.

16 3.1. Szkoła ma koncepcję pracy
Nauczyciele działają zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy. Nauczyciele analizują i modyfikują koncepcję pracy szkoły w razie potrzeb. Wychowawcy zapoznają oraz angażują uczniów oraz ich rodziców do realizacji zadań z koncepcji pracy szkoły.

17 3.2 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Nauczyciele udzielają informacji o postępach w nauce, wspierając ucznia w planowaniu jego rozwoju i w indywidualnym procesie uczenia się. Nauczyciele analizują wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdrażają wnioski z tych analiz.

18 3.3 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

19 3.4.W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach
Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole lub placówce. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

20 W dokumencie: „ Koncepcja pracy Gimnazjum im. ks. abp. L
W dokumencie: „ Koncepcja pracy Gimnazjum im. ks. abp. L. Wałęgi w Moszczenicy” zapisane są terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania

21 Uzupełnieniem Koncepcji pracy Gimnazjum są inne dokumenty: Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Plan pracy szkoły – wszystkie dokumenty są umieszczane na stronie


Pobierz ppt "Koncepcja pracy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google