Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE
WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PRZEDSZKOLI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU Z DNIA 10 MAJA 2013 ROKU zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

2 Rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r
Rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Najważniejsze zmiany polegają na: - modyfikacji wymagań wobec szkół/placówek; - doprecyzowaniu działań podejmowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej, w tym: sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna; doprecyzowaniu terminów wymaganych przy dokonaniu niektórych czynności podejmowanych w ewaluacji zewnętrznej i kontroli; rozszerzeniu zakresu danych, które organ nadzoru pedagogicznego będzie zobowiązany zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego; - określeniu zakresu ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wymagań, w tym rezygnacji z grupowania ich w obszary oraz planów nadzoru pedagogicznego opracowywanych przez dyrektora szkoły/placówki, które wejdą w życie z dniem 1 września 2013 r.

3 Proces ewaluacji zewnętrznej służy opisaniu działań przedszkola w zakresie realizacji wymagań i określeniu, w jakim stopniu spełnia te wymagania.

4 12 wymagań, które są stawiane przedszkolom:
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Dzieci są aktywne. Respektowane są normy społeczne. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

5 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Rodzice są partnerami przedszkola. Wykorzystywane są zasoby przedszkola oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

6 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Skuteczność Skuteczność Powszechność Powszechność Użyteczność Wdrażanie POZIOM D POZIOM B Zarządzanie przedszkolem koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich ku temu warunków. Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne adekwatne do jej potrzeb.

7 Kryteria aksjologiczne:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Partycypacja rodziców Spójność Powszechność akceptacji POZIOM D POZIOM B Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą: potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom oraz przez nich akceptowana.

8 Monitorowanie pracy zespołów nauczycieli
ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANY WARTOŚCI Monitorowanie pracy zespołów nauczycieli Plany pracy zespołów nauczycieli. Plan doskonalenia nauczycieli, w tym metod i form współpracy. Plan nadzoru pedagogicznego Plany i harmonogramy ewaluacji wewnętrznej. ZESPOŁOWOŚĆ PRACY/WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI NOWATORSTWO/ INNOWACYJNOŚĆ DECYZJE PODEJMOWANE SĄ W SPOSÓB DEMOKRATYCZNY PARTYCYPACJA RODZICÓW Badanie/monitorowanie spójności koncepcji z potrzebami dzieci i oczekiwaniami środowiska

9 Kryteria aksjologiczne:
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Kryteria aksjologiczne: Powszechność Skuteczność Zespołowość Powszechność Przydatność POZIOM D POZIOM B Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

10 Kryteria aksjologiczne:
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Kryteria aksjologiczne: Powszechność Powszechność Użyteczność Różnorodność Użyteczność POZIOM D POZIOM B W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane. W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

11 Kryteria aksjologiczne:
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Powszechność Spójność Skuteczność Powszechność Adekwatność POZIOM D POZIOM B Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

12 Kryteria aksjologiczne:
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Kryteria aksjologiczne: Systemowość Adekwatność Adekwatność Powszechność Powszechność POZIOM D POZIOM B W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

13 Analiza efektów pracy zespołów (opis efektywności swoich działań)
ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANY WARTOŚCI Analiza efektów pracy zespołów (opis efektywności swoich działań) Analiza zewnętrznych badań oświatowych Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej Monitorowanie i analizowanie zachodzących procesów edukacyjnych Plany pracy zespołów cd. Nauczycielskie plany kształcenia – (rozkłady materiału, plany dydaktyczno-wychowawcze) uwzględniają: najnowsze strategie wychowania i kształcenia potrzeby edukacyjne i rozwojowym oraz możliwości psychofizyczne KAŻDEGO dziecka metody i formy pracy dostosowane do ww. potrzeb KORZYSTANIE Z OSIĄGNIEĆ NAUKI POTRZEBY I OCZEKIWANIA OTOCZENIA SPOŁECZNEGO PRACA ZESPOŁOWA/WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW/WZAJEMNA POMOC/AUTOEWALUCJA NOWATORSTWO/ INNOWACYJNOŚĆ CD. SKUTECZNOŚĆ/ EFEKTYWNOŚĆ WSPARCIE Dobór odpowiednich zajęć wspomagających Współpraca z instytucjami wspomagającymi Plany/programy pracy, ich przebieg i opis efektów Plany działań antydyskryminacyjnych

14 Kryteria aksjologiczne:
4. Dzieci są aktywne Kryteria aksjologiczne: Powszechność Powszechność Różnorodność Różnorodność Inicjatywa POZIOM D POZIOM B Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności. Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

15 Kryteria aksjologiczne:
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Skuteczność Spójność Różnorodność Powszechność Adekwatność POZIOM D POZIOM B Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

16 5. Respektowane są normy społeczne
Kryteria aksjologiczne: Powszechność Systemowość Równość Partycypacja uczniów i rodziców Spójność POZIOM D POZIOM B Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane. W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

17 Monitorowanie, analizowanie osiągnięć i postępów dzieci
ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANY WARTOŚCI Znajomość podstawy programowej w tym zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Monitorowanie, analizowanie osiągnięć i postępów dzieci Plany nauczycielskie uwzględniają cd. podstawę programową wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć DZIECI są modyfikowane w warstwie programowej oddziaływania wychowawcze ZAANGAŻOWANIE DZIECI ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ SAMODZIELNOŚĆ ROZWÓJ DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZASADY/NORMY/ SZACUNEK SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Monitorowanie działań wychowawczych nauczycieli (dot. wzmacniania i eliminowania)

18 8. Promowana jest wartość edukacji
Kryteria aksjologiczne: Powszechność udziału Systemowość Różnorodność POZIOM D POZIOM B Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

19 9. Rodzice są partnerami przedszkola Kryteria aksjologiczne:
Systemowość Zaangażowanie Adekwatność Otwartość Partycypacja Użyteczność POZIOM D POZIOM B Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

20 Kryteria aksjologiczne:
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Kryteria aksjologiczne: Adekwatność Wzajemność korzyści Systematyczność Celowość POZIOM D POZIOM B Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Przedszkole w sposób systematyczny, celowy, a jednocześnie pozwalający na uwzględnienie specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

21 Upowszechnianie informacji o przedszkolu i jego wychowankach
ZADANIA PRZEDSZKOLA PLANY WARTOŚCI Upowszechnianie informacji o przedszkolu i jego wychowankach Zbieranie opinii/ocen rodziców o pracy przedszkola Regulamin RR Plany pracy rady rodziców Harmonogramy ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami PROMOCJA PRZEDSZKOLA I EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA INFORMOWANIE O CELOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA ZAUFANIE ŚRODOWISKA KORZYSTANIE Z OPINII RODZICÓW TWORZENIE WARUNKÓW DO WSPÓŁDECYDOWANIA WZAJEMNY ROZWÓJ WZAJEMNE KORZYŚCI Rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego Rozpoznawanie zasobów środowiska lokalnego

22 Po ewaluacji przedszkole otrzyma informację
zwrotną w postaci raportu, który składa się z: informacji o przebiegu ewaluacji zewnętrznej, opisu metodologii badań; wyników przeprowadzonej ewaluacji; w odniesieniu do wymagań państwa w postaci opisów do i wymagań; informacji dotyczących stopnia spełnienia poszczególnych wymagań; wniosków z przeprowadzonego badania.

23 www.npseo.pl WAŻNE ADRESY: www.ore.edu.pl www.men.gov.pl
                                                                 


Pobierz ppt "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google