Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
LISTOPAD 2003 BADANIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH Autor: mgr inż.. B.Leszczyńska

2 STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK
Koncepcja pracy szkoły lub placówki Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka Kształcenie

3 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY OBSZAR I – ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Szkoła posiada jasno określone i akceptowane przez społeczność szkolną kierunki i cele działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania szkoły. Kadra, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła lub placówka chcą osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje społeczność szkolną do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju. Standard:

4 OBSZAR II - WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI
Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. STANDARD

5 OBSZAR III – PROMOCJA Szkoła dba o ukształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje w środowisku społecznym i gospodarczym oczekiwania edukacyjne i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła lub placówka potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działania edukacyjne. Nauczyciele i uczniowie oraz rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności. STANDARD

6 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA OBSZAR I – KADRA PEDAGOGICZNA
Kadra gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej i wykonywanych zadań organizacyjnych. Wprowadzane są eksperymenty, innowacje i modyfikacje oraz inne działania dające kierownictwu szkoły i nauczycielom szanse samorealizacji. Ustalone są standardy pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły, a także kierownictwa szkoły. System awansowania, oceniania pracy oraz nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa szkoły jest planowana i realizowana stosownie do podejmowanych przez nią działań. STANDARD

7 OBSZAR II – ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY
Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia związane z rozwojem szkoły z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie zorganizowane. Nauczyciele przenoszą zdobyte umiejętności do swych działań edukacyjnych, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe i zgodne z przepisami szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego są dobrze organizowane a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań. Oceny i opinie o ich pracy wskazują na potrzeby rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form doskonalenia. STANDARD

8 OBSZAR III – WARUNKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY LUB PLACÓWKI
Szkoła dysponuje obiektami, budynkami i pomieszczeniami, a także wyposażeniem i materiałami, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Baza i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizowania zadań statutowych szkoły i możliwość osiągania wysokiej jakości jej pracy. STANDARD

9 OBSZAR IV – ZDROWIE, HIGIENA, BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Wszyscy uczniowie, pracownicy i inne osoby przebywające w szkole funkcjonują w zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunkach. STANDARD

10 OBSZAR V – KIEROWANIE SZKOŁĄ I OBIEG INFORMACJI
Struktura kierownicza i administracyjna, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników oraz instytucji zewnętrznych. STANDARD

11 OBSZAR I – RÓWNOŚĆ SZANS
WYCHOWANIE I OPIEKA OBSZAR I – RÓWNOŚĆ SZANS Szkoła zaspokaja realizowanie potrzeb edukacyjnych i osobowy rozwój wszystkim uczniom. Wolna jest od jakichkolwiek uprzedzeń i niesprawiedliwości. STANDARD

12 OBSZAR II – PRACA WYCHOWAWCZA SZKOŁY
Szkoła realizuje własny program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy wsparcia pedagogicznego. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice uczniów i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają wyposażeniu uczniów w uniwersalne wartości. STANDARD

13 OBSZAR III – PRACA OPIEKUŃCZA SZKOŁY
Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze. STANDARD

14 OBSZAR IV – EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY
Postawy i zachowania uczniów wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uznanym powszechnie wartościom i normom postępowania. Szkoła podejmuje systematyczne i skuteczne działania wychowawcze. STANDARD

15 OBSZAR I – PROGRAMY NAUCZANIA
KSZTAŁCENIE OBSZAR I – PROGRAMY NAUCZANIA W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem oraz kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz planowania przez uczniów własnego rozwoju. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić każdemu uczniowi ciągły postęp. Jakość wybranych programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich sukcesy. STANDARD

16 OBSZAR II – ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągnięcia celów i założeń programowych. Organizacja procesu kształcenia w szkole zapewnia szansę rozwoju każdego ucznia. STANDARD

17 OBSZAR III – PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA
Proces kształcenia ma jasno określone cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów edukacyjnych szkoły. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się dzieci i młodzieży. STANDARD

18 OBSZAR IV – EFEKTY KSZTAŁCENIA
Miarą sukcesu szkoły jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami, potrzebami, uzyskiwany w toku realizacji odpowiednio dobranych programów kształcenia. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu nauczania w wybranej szkole. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów, wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia. STANDARD

19 Proponuję następujący podział zadań związanych z badaniem jakości pracy szkoły.
Opracowanie wieloletniego planu badania jakości pracy szkoły – wicedyrektorzy do r. Opracowanie narzędzi badawczych i diagnostycznych: Obszar I i II – Zarządzanie strategiczne – dyrekcja do 30 marca 2004 roku Obszar III – Wychowanie i opieka – Zespół opiekuńczo - wychowawczy do 30 marca 2004 Obszar IV – Kształcenie – Zespół matematyczno-przyrodniczo- informatyczny i zespół przedmiotów humanistycznych – do 30 marca 2004r.

20 INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OPRACOWANIA NARZĘDZI BADAWCZYCH DOSTARCZĄ WICEDYREKTORZY I DYREKTOR NA SPOTKANIACH ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google