Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Rowerowe Ko ł o Krajoznawczo – Turystyczne PTTK KWADRANS SP – 15 14 maja 2004 r. odby ł o si ę w naszej szkole uroczyste spotkanie z Prezesem Oddzia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Rowerowe Ko ł o Krajoznawczo – Turystyczne PTTK KWADRANS SP – 15 14 maja 2004 r. odby ł o si ę w naszej szkole uroczyste spotkanie z Prezesem Oddzia."— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Rowerowe Ko ł o Krajoznawczo – Turystyczne PTTK KWADRANS SP – 15 14 maja 2004 r. odby ł o si ę w naszej szkole uroczyste spotkanie z Prezesem Oddzia ł u PTTK w Zielonej Górze Panem Adamem Ł ochowskim. Pan Prezes wr ę czy ł cz ł onkom Ko ł a Akt Powo ł ania Szkolnego Rowerowego Ko ł a PTTK Kwadrans SP – 15 oraz legitymacje i Ksi ąż eczki Wycieczek Kolarskich.

2 G ł ówne cele utworzenia Szkolnego Ko ł a Rowerowego Kwadrans SP – 15: popularyzowanie turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego stylu ż ycia, wdra ż anie do aktywnego sp ę dzania czasu wolnego, przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych; Podstawowym celem wycieczek rowerowych jest rozwijanie wiadomo ś ci teoretycznych dzieci (znajomo ść przepisów ruchu drogowego) poprzez mo ż liwo ść zdobywania do ś wiadcze ń bezpo ś rednio na drodze.

3 Wszystkie wycieczki odbywaj ą si ę w soboty. Miejscem zbiórki jest nasza szko ł a – st ą d wyruszamy w drog ę, pokonuj ą c za ka ż dym razem oko ł o 40 km. Ka ż da wycieczka poprzedzona jest jest omówieniem trasy, a tak ż e przypomnieniem zasad bezpiecznego poruszania si ę po drogach.


Pobierz ppt "Szkolne Rowerowe Ko ł o Krajoznawczo – Turystyczne PTTK KWADRANS SP – 15 14 maja 2004 r. odby ł o si ę w naszej szkole uroczyste spotkanie z Prezesem Oddzia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google