Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok 2010/11. W roku szkolnym 2011/12 zostanie przeprowadzony pomiar poziomu wiedzy i umiej ę tno ś ci uczniów. Po pierwszym etapie edukacyjnym (test.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok 2010/11. W roku szkolnym 2011/12 zostanie przeprowadzony pomiar poziomu wiedzy i umiej ę tno ś ci uczniów. Po pierwszym etapie edukacyjnym (test."— Zapis prezentacji:

1 Rok 2010/11

2

3 W roku szkolnym 2011/12 zostanie przeprowadzony pomiar poziomu wiedzy i umiej ę tno ś ci uczniów. Po pierwszym etapie edukacyjnym (test z Operonu i Ministerialny) Po klasie pierwszej i drugiej (wewn ą trzszkolny) Próbny sprawdzian po klasie szóstej (Operon) Sprawdzian po klasie szóstej (kwiecie ń 2012) Comiesi ę czne testy w klasie szóstej przygotowuj ą ce do sprawdzianu Badanie wyników nauczania po klasie pi ą tej (test ko ń cowy) Badanie wyników nauczania z j ę zyka angielskiego po klasie IV i VI Testy badaj ą ce zrozumienie czytanego tekstu w klasach I- VI Testy matematyczne w klasach IV – VI w ramach projektu Lepsza Szko ł a organizowane przez Gda ń skie Wydawnictwo O ś wiatowe

4 Akcje charytatywne - Hospicjum ś w. Ł azarza - Pomoc dla Melly w ramach Adopcji serca Wdra ż anie umiej ę tno ś ci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – projekt Ratujemy i uczymy ratowa ć Projekt EURONET 50/50 ( zysk 832,48) Wdra ż anie Programu Szko ł a bez przemocy Realizacja programu: Odblaskowa Szko ł a Udzia ł w akcji Sprz ą tanie Ś wiata Kszta ł towanie prawid ł owych nawyków ż ywieniowych poprzez udzia ł w programach Owoce w szkolei Mleko

5 W roku szkolnym 2011/12 szko ł a b ę dzie bra ł a udzia ł w cyklicznych konkursach organizowanych na terenie gminy i powiatu a tak ż e w wewn ą trzszkolnych na terenie placówki Konkurs o Patronie szko ł y Józefie Pi ł sudskim Powiatowy konkurs matematyczny Rachmistrz Kuratoryjny konkurs matematyczno – przyrodniczy Recytatorski Ortograficzny Pie ś ni patriotycznych Kol ę d i pastora ł ek Poezji i piosenki angielskiej Wiedzy o Wielkiej Brytanii Gminny konkurs informatyczny Konkurs organizowany przez KRUS na temat bezpiecze ń stwa dzieci na wsi

6 W roku szkolnym 2011/12 szko ł a organizuje dla uczniów nast ę puj ą ce zaj ę cia: Zaj ę cia wyrównawcze w klasach I – III Zaj ę cia wyrównawcze z j ę zyka polskiego w klasach V-VI Zaj ę cia wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VI Zaj ę cia wyrównawcze i rozwijaj ą ce z j ę zyka angielskiego w klasie III i IV Zaj ę cia rozwijaj ą ce z ekologii w klasie V Zaj ę cia wyrównawcze i utrwalaj ą ce z przyrody w klasie VI Pierwsza pomoc przedmedyczna w klasie IV Zaj ę cia muzyczne w klasie III Zabawy ruchowe przy muzyce i nie tylko w klasie II Zaj ę cia czytelnicze w klasie I i oddziale przedszkolnym Ko ł o biblijno – turystyczne Zaj ę cia sportowe, gry zespo ł owe Zaj ę cia na basenie w Niepo ł omicach

7 Wzbogacanie i uzupe ł nianie bazy dydaktycznej i lokalowej dla oddzia ł u przedszkolnego wraz z zapleczem Stworzenie sali multimedialnej z pe ł nym wyposa ż eniem (sala nr 20) Zakupienie pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej

8 W roku szkolnym 2011/12 uczniowie maja mo ż liwo ść udzia ł u w zaj ę ciach ś wietlicowych prowadzonych przez p. Paulin ę Wdaniec w nast ę puj ą cych godzinach: PONIEDZIA Ł EK 13.30-15.30 WTOREK 12.30-15.30 Ś RODA 12.30-15.30 CZWARTEK 11.30- 15.00 PI Ą TEK 12.30-15.00

9 1 IX ROZPPOCZ Ę CIE ROKU SZKOLNEGO 16 IX SPRZ Ą TANIE Ś WIATA 14 X Ś LUBOWANIE KLASY I 2 XI ZADUSZKI 10 XI IX SWI Ę TO SZKO Ł Y 11 XI Ś WI Ę TO NIEPODLEG Ł O Ś CI 6 XII MIKOLAJKI 18 XII JASE Ł KA 22 I DZIE Ń BABCI I DZIADKA 10 II WALENTYNKI 26-28 III REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2 IV DZIE Ń PAPIESKI 13 IV ROCZNICA KATY Ń SKA 4 V KONSTYTUCJA 3 MAJA 28 V DZIE Ń MATKI I OJCA 1 VI DZIE Ń DZIECKA I SPORTU 29 VI ZAKO Ń CZENIE ROKU SZKOLNEGO

10 14 IX 2011 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 12 X 2001 WYWIADÓWKA 16 XI 2011 DZIE Ń OTWARTY (informacje pisemne o ocenach) 14 XII 2011 WYWIADÓWKA 4 I 2012 INFORMACJA O PROGNOZOWANYCH OCENACH 8 II 2012 WYWIADÓWKA 21 III 2012 WYWIADÓWKA 18 IV 2012 DZIE Ń OTWARTY(informacje pisemne o ocenach) 23 V 2012 WYWIADÓWKA (INFORMACJA O PROGNOZOWANYCH OCENACH)


Pobierz ppt "Rok 2010/11. W roku szkolnym 2011/12 zostanie przeprowadzony pomiar poziomu wiedzy i umiej ę tno ś ci uczniów. Po pierwszym etapie edukacyjnym (test."

Podobne prezentacje


Reklamy Google