Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

komornik trzyma kas ę m ą drze wydaje pieni ą dze m ą drze planuje akcje finansowe szuka nowych ź róde ł finansowania Oddzia ł u ….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "komornik trzyma kas ę m ą drze wydaje pieni ą dze m ą drze planuje akcje finansowe szuka nowych ź róde ł finansowania Oddzia ł u …."— Zapis prezentacji:

1

2 komornik trzyma kas ę m ą drze wydaje pieni ą dze m ą drze planuje akcje finansowe szuka nowych ź róde ł finansowania Oddzia ł u ….

3 Skarbnik Zarz ą du w porozumieniu z prezesem kieruje gospodark ą finansow ą Stowarzyszenia. Do zada ń skarbnika nale ż y w szczególno ś ci: razem z prezesem, sk ł adanie w imieniu Stowarzyszenia o ś wiadczenia woli w sprawach finansowych; prowadzenie ksi ą g przychodów i wydatków; czuwanie nad prawid ł owo ś ci ą rozporz ą dze ń maj ą tkowych, za co osobi ś cie odpowiada. §14 REGULAMIN ZARZ Ą DU DIECEZJALNEGO I KIEROWNICTWA ODDZIA Ł U/KO Ł A

4 Je ż eli przepisy poni ż sze nie stanowi ą inaczej, do Kierownictwa Oddzia ł u/Ko ł a, zwanym dalej Kierownictwem stosuje si ę odpowiednio przepisy o Zarz ą dzie. (…) §18 REGULAMIN ZARZ Ą DU DIECEZJALNEGO I KIEROWNICTWA ODDZIA Ł U/KO Ł A

5 Regulowanie sk ł adek Posiadanie zeszytu sk ł adek Posiadanie zeszytu przychodów i rozchodów Korespondencja z Zarz ą dem i innymi instytucjami itp. (kopie pism wys ł anych przez oddzia ł i otrzymane odpowiedzi) Dbanie aby wszelkie mo ż liwe dokumenty ponumerowane w odpowiedniej kolejno ś ci, potwierdza ł y wydatki i wp ł aty

6

7 SAMODOSKONALENIE SI Ę

8 WSPÓ Ł PRACA

9 ODPOWIEDZIALNO ŚĆ

10 LIDER

11 Po co s ą i jak je zbiera ć ?

12 System naliczania składek: kwota: 3 do 5 os.7,00 zł 6 do 9 os.14,00 zł 10 do 14 os.21,00 zł 15 do 19 os.28,00 zł 20 do 24 os.35,00 zł 25 do 29 os.42,00 zł 30 do 34 os.49,00 zł 35 do 39 os.56,00 zł 40 i powyżej63,00 zł

13 10 os. w Oddziale Do zarz ą du 21 z ł /miesi ą c 2,1 z ł + 1,9 z ł = 4 z ł – przyk ł adowa kwota sk ł adki do Oddzia ł u od os. miesi ę cznie

14 Sk ł adki Akcja sianko Akcja palemka Akcja zió ł ka Akcja flaga Akcja pocztówka

15 Zbiórka pod ko ś cio ł em Sprzeda ż kubków parafialnych Ubieganie si ę o dofinansowanie ze ś rodków publicznych (urz ę dy marsza ł kowskie, gminne, miejskie, kuratoria o ś wiaty itp.) – za po ś rednictwem Zarz ą du Diecezjalnego Ubieganie si ę o dofinansowanie u ró ż nego rodzaju sponsorów, darczy ń ców itp. m.in. firm, hurtowni, sklepów itp.

16 Na co powinny by ć wydawane pieni ą dze Oddzia ł owe? Jak planowa ć wydatki?

17


Pobierz ppt "komornik trzyma kas ę m ą drze wydaje pieni ą dze m ą drze planuje akcje finansowe szuka nowych ź róde ł finansowania Oddzia ł u …."

Podobne prezentacje


Reklamy Google