Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Miros ł aw Urbaczewski. W łą czenie si ę do ruchu to rozpocz ę cie jazdy po wcze ś niejszym postoju lub zatrzymaniu si ę, nie wynikaj ą ce z warunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Miros ł aw Urbaczewski. W łą czenie si ę do ruchu to rozpocz ę cie jazdy po wcze ś niejszym postoju lub zatrzymaniu si ę, nie wynikaj ą ce z warunków."— Zapis prezentacji:

1 Mgr Miros ł aw Urbaczewski

2 W łą czenie si ę do ruchu to rozpocz ę cie jazdy po wcze ś niejszym postoju lub zatrzymaniu si ę, nie wynikaj ą ce z warunków lub z przepisów ruchu drogowego. Kieruj ą cy jest zobowi ą zany ust ą pi ć pierwsze ń stwa innemu uczestnikowi ruchu drogowego, a w razie potrzeby (np. zmiana pasa ruchu) w łą czenie si ę do ruchu nale ż y odpowiednio zasygnalizowa ć.

3 Kiedy kieruj ą cy rozpoczyna jazd ę i kontynuuje j ą po tym samym pasie ruchu w tej sytuacji kieruj ą cy powinien sprawdzi ć, czy z ty ł u nie nadje ż d ż a inny pojazd,któremu móg ł by zajecha ć drog ę. W takim przypadku nie mo ż na sygnalizowa ć wykonania manewru kierunkowskazem, gdy ż wprowadzi ł oby to w b łą d innych uczestników ruchu. Takie zachowanie sugerowa ł oby zmian ę pasa ruchu a tak si ę nie dzieje.

4

5

6

7 Kieruj ą cy pojazdem, zbli ż aj ą c si ę do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowi ą zany: zatrzyma ć si ę, o ile kieruj ą cy tym autobusem poda ł sygna ł zatrzymania; zmniejszy ć pr ę dko ść, a w razie potrzeby zatrzyma ć si ę, aby umo ż liwi ć kieruj ą cemu tym autobusem wjazd na jezdni ę lub s ą siedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru. Kieruj ą cy autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa powy ż ej, mo ż e wjecha ć na s ą siedni pas ruchu lub jezdni ę dopiero po upewnieniu si ę, ż e nie spowoduje to zagro ż enia bezpiecze ń stwa ruchu drogowego.

8 Pojazd - ś rodek transportu przeznaczony do poruszania si ę po drodze oraz maszyn ę lub urz ą dzenie do tego przystosowane. Droga - wydzielony pas terenu sk ł adaj ą cy si ę z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łą cznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajduj ą cym si ę w obr ę bie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub p ę dzenia zwierz ą t. Droga twarda - drog ę z jezdni ą o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z p ł yt betonowych lub kamienno-betonowych, je ż eli d ł ugo ść nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi s ą drogami gruntowymi. Autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu wi ę cej ni ż 9 osób łą cznie z kierowc ą. Autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szko ł y, barwy pomara ń czowej, oznaczony z przodu i z ty ł u prostok ą tnymi tablicami barwy bia ł ej, z napisem barwy czarnej "autobus szkolny"


Pobierz ppt "Mgr Miros ł aw Urbaczewski. W łą czenie si ę do ruchu to rozpocz ę cie jazdy po wcze ś niejszym postoju lub zatrzymaniu si ę, nie wynikaj ą ce z warunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google