Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asystent Faktura. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asystent Faktura. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie."— Zapis prezentacji:

1 Asystent Faktura

2 Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu 6. Wprowadzanie danych 7. Narz ę dzia administracyjne 8. Sesja pyta ń i odpowiedzi

3 O programie Asystent Faktura to program g ł ównie do wystawiania faktur VAT, rachunków, prowadzenia sprzeda ż y us ł ug lub produktów. Aplikacja posiada szereg funkcji np. kontrol ę czy zap ł acono faktur ę czy rachunek, posiada mo ż liwo ść wystawianie Paragonów niefiskalnych, drukowania loga firmy na fakturze. Fakturowanie w Asystencie jest intuicyjne i nie wymaga wykonywania skomplikowanych dzia ł a ń. Program do fakturowania obs ł uguje dowoln ą liczb ę kont bankowych. Nie posiada limitów na ilo ść wprowadzonych danych. Posiada mo ż liwo ść wysy ł ania faktur w PDF poprzez zintegrowanego klienta pocztowego co daje du żą oszcz ę dno ść czasu.

4 Licencjonowanie Licencja Asystenta Faktura w wersji PRO i START jest uzale ż niona od ilo ś ci stanowisk, jedna wykupiona licencja na jedno stanowisko na, którym jest zainstalowanym. Natomiast Asystent CRM BIZNES i MAX nie maj ą ogranicze ń na ilo ść stanowisk, tylko na ilo ść aktywnych po łą cze ń do bazy. Jedna licencja pozwala na jedno aktywne po łą czenie do bazy danych.

5 Interfejs programu

6 Modu ł y i funkcje Faktury, Rachunki, Paragony – modu ł, w którym wystawiamy i ksi ę gujemy faktury i inne dokumenty sprzeda ż y lub zakupu. Magazyn – umo ż liwia na zaksi ę gowanie produktów oraz tworzenie i przechowywanie dokumentów magazynowych takich jak PZ, WZ itd. Dane kontaktowe – modu ł pozwala na gromadzenie szczegó ł owych danych o klientach i pracownikach. Dokumenty kasowe – w tym module tworzymy i przechowujemy dokumenty takie jak KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wyda).

7 Dostrajanie programu Okno Ustawie ń programu

8 Dostrajanie programu Okno otwierania bazy danych

9 Dostrajanie programu Konfiguracja danych firmy

10 Wprowadzanie danych Przycisk dodawania nowego rekordu Przycisk edycji rekordu Przycisk usuwania rekordu

11 Wprowadzanie danych Tworzenie nowej faktury

12 Wprowadzanie danych Dodawanie produktu

13 Wprowadzanie danych Tworzenie nowego kontaktu

14 Narz ę dzia administracyjne 1. Tworzenie baz danych – wymagania sieciowe 2. Zarz ą dzanie u ż ytkownikami (i ich uprawnieniami), oddzia ł ami, itp. 3. Tworzenie i odtwarzanie z kopii bezpiecze ń stwa bazy danych 4. Eksport i import danych 5. Edytor SQL 6. Narz ę dzia specjalne 7. Zarz ą dzanie konfiguracjami 8. Ustawienia szczegó ł owe

15 Pytania i odpowiedzi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

16 Koniec


Pobierz ppt "Asystent Faktura. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google