Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12"— Zapis prezentacji:

1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
EWALUACJA WEWNETRZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013

2 Obszar i Przedmiot ewaluacji wewnętrznej
Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Przedmiot ewaluacji (wymaganie 1.3): Uczniowie są aktywni.

3 Cel ewaluacji wewnętrznej
Celem ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w tym roku szkolnym było: Pozyskanie informacji na temat aktywności uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole, angażowania się w różne formy działań oraz podejmowania i realizowania zadań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Zebranie informacji, które zostaną wykorzystane do wprowadzenia ewentualnej modyfikacji działań oraz sformułowanie wniosków do dalszej pracy.

4 PYTANIA EWALUACYJNE: Pytania kluczowe:
Czy szkoła, poprzez swoją ofertę edukacyjną, realizuje działania, dzięki którym dzieci uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych lub rozwijają swoje pasje i talenty? Czy nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe uczniów, indywidualnie podchodzą do możliwości i zainteresowań uczniów oraz wspierają działania inicjowane przez uczniów? Czy oferta edukacyjna zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych odpowiada potrzebom uczniów? Jaka jest frekwencja, zaangażowanie i aktywność uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole? Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych? Czy uczniowie angażują się w działania organizowane w szkole tj. akcje charytatywne, szkolne konkursy, przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, redagowanie gazetki szkolnej itp.? Czy uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych oraz zawodach sportowych? Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają na wzmacnianie właściwych zachowań i postaw? Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii rozbudzania i rozwijania zainteresowań oraz wspierania aktywności uczniów?

5 Kryteria ewaluacyjne:
Zgodność oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców. Skuteczność zachęcania uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i angażowania się w działania realizowane w szkole. Skuteczność działań wychowawczych wpływających na wzmacnianie właściwych zachowań i postaw. Sprawność organizacyjna w zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych adekwatnie do możliwości i bazy szkoły. Spójność i zgodność w ramach współpracy rodziców i szkoły w kwestii rozwijania zainteresowań i wspierania aktywności uczniów.

6 Metodologia badań Badanie dokumentów wewnątrzszkolnych:
-- Program wychowawczy, -- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, -- Plan pracy szkoły, -- Okresowe sprawozdania z działań, -- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Badania kwestionariuszowe: uczniów, rodziców, nauczycieli, Obserwacja Wywiad

7 wnioski z ewaluacji wewnętrznej
MOCNE STRONY szkoła proponuje szeroką i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, która jest adekwatna do zainteresowań i potrzeb uczniów i spełnia oczekiwania rodziców; jak wynika z przeprowadzonych badań 95% rodziców nie zgłosiło własnych propozycji zajęć pozalekcyjnych dla swoich dzieci, rodzice pozytywnie ocenili warunki jakie spełnia szkoła do realizacji zajęć pozalekcyjnych, uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych; w skali oceniającej zadowolenie i korzyści z zajęć 87% ankietowanych uczniów i 90% ankietowanych rodziców oceniło zajęcia na 5 i 6 (w skali 1-6), zdaniem uczniów o atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych  decyduje m.in. to, że są ciekawe, przebiegają w miłej atmosferze, prowadzi je twórczy nauczyciel, poruszają interesującą tematykę. świetlica i biblioteka szkolna realizują różnorodne działania (konkursy, akcje) mające na celu rozbudzanie i rozwijanie aktywności uczniów przed i po zajęciach szkolnych,

8 MOCNE STRONY uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, angażują się w akcje charytatywne, zbiórki oraz przygotowanie i organizację przedstawień, imprez szkolnych, samorządy klasowe i Samorząd Uczniowski działają w oparciu o rzeczywistą samorządność uczniów; samorząd uczniowski właściwie i aktywnie realizuje powierzone mu zadania, przeprowadzone badania ankietowe wykazały dużą aktywność uczniów w różnych dziedzinach.; wpływ na to ma z pewnością zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie i organizację zajęć, konkursów, zawodów sportowych, uroczystości szkolnych czy realizowanie różnych programów i projektów edukacyjnych, praca w Samorządzie Szkolnym, Poczcie Sztandarowym czy w redagowaniu Gazetki szkolnej to formy aktywności dla wybranej grupy uczniów.; nie mniej jednak uczniowie spełniają się w tych działaniach.

9 nie wszyscy nauczyciele promują sukcesy uczniów,
SŁABE STRONY stwarza się uczniom zbyt mało możliwości do eksperymentowania, działania zespołowego, nie wszyscy nauczyciele promują sukcesy uczniów, nauczyciele nie wskazali nowych propozycji do dalszej pracy mającej na celu wspieranie aktywności uczniów oraz angażowanie do współpracy rodziców.

10 REKOMENDACJE DO DLASZEJ PRACY
wzbogacenie szeroko pojętej bazy materiałów dydaktycznych w zależności od rodzaju i specyfiki zajęć to ważne zadanie szkoły, dokładne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych– analiza usprawiedliwień w celu wykluczenia uczniów niezainteresowanych uczęszczaniem na dane zajęcia, utrzymanie dotychczasowej oferty zajęć pozalekcyjnych; w miarę możliwości poszerzanie jej o dodatkowe zajęcia zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i zainteresowaniem uczniów oraz oczekiwaniami rodziców, kontynuowanie tradycji organizacji różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych uwzględniając zaangażowanie uczniów i rodziców, zachęcanie uczniów do większej aktywności w pracy na rzecz społeczności uczniowskiej w samorządach klasowych, motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej uczniów niechętnych do publicznych występów i uczestnictwa w konkursach oraz podejmowanie działań mających na celu podnoszenie i wzmacnianie ich samooceny oraz wiary we własne możliwości.

11 Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
Dziękujemy za uwagę! Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013 Skład zespołu ewaluacyjnego: Agnieszka Lubryka, Elżbieta Winiszewska- Bafia, Barbara Leśniak, Beata Kusek, Wioleta Sieradzan- Lorek


Pobierz ppt "W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12"

Podobne prezentacje


Reklamy Google