Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Oczekiwania rodziców wobec szkoły”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Oczekiwania rodziców wobec szkoły”"— Zapis prezentacji:

1 „Oczekiwania rodziców wobec szkoły”
Opracowanie ankiety dla rodziców

2 Wstęp Ankieta została przeprowadzona w 123 –osobowej grupie rodziców uczniów klas 1-6. Jej celem było poznanie opinii i propozycji rodziców na temat współpracy ze szkołą. Ankieta była anonimowa, składała się z 10 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego. Dodać należy, iż każde pytanie zamknięte dawało możliwość udzielenia odpowiedzi innej niż proponowane. Rodzice udzielając odpowiedzi – zazwyczaj wybierali więcej niż jedną odpowiedź.

3 Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) wysłać dziecko do tej szkoły?
Starsze dziecko/członek rodziny uczęszcza do tej szkoły – 15,5% Tradycje religijne – 8,9% Dobra opinia o szkole w środowisku – 86,9% Inne – 16,2% Mała ilość uczniów w klasie - 5,6% Dobra lokalizacja – 2,4% Inne – 8,1 5. Brak odpowiedzi – 1,6%

4 Czego oczekuje Pan(i) od szkoły?
Wysokiego poziomu nauczania 73,9% Wychowywania 41,4% Zapewnienia bezpieczeństwa 69,1% Rozwijania zainteresowań 77,2% Rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych dziecka 63,4% Inne 3,2%

5 Jak zamierza Pan(i) uczestniczyć w życiu szkoły?
Pomagając finansowo (Rada Szkoły, sponsoring) 35,7% Wykonując użyteczne prace porządkowo-remontowe na rzecz szkoły 12,1% Pomagając w realizacji imprez szkolnych 49,5% Współpracując z wychowawcą i nauczycielami w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania dziecka 78% Inne 0% Brak odpowiedzi 0,8%

6 O jakich sprawach, Pana (i) zdaniem, rodzice w szkole powinni współdecydować?
Programy regulujące pracę szkoły39% Sposób sprawowania opieki na dziećmi 43% System pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej 35,7% Wycieczki klasowe 69,9% Uroczystości szkolne 23,5%

7 Czy bierzecie Państwo udział w zebraniach organizowanych przez szkołę?
Systematycznie 91% Od czasu do czasu 8,1% Nie bierzemy udziału 0,8% Brak odpowiedzi 0,8%

8 Czy w razie problemów kontaktujecie się Państwo w szkole z:
Wychowawcą 99% Pedagogiem szkolnym 14,6% Dyrektorem 8,9% Inne 0%

9 Czy zagadnienia pedagogiczne omówione podczas spotkań z rodzicami spełniają Pana(i) oczekiwania?
Tak 90,2% Nie 2,4% Trudno powiedzieć 7,3% Inne 0% Brak odpowiedzi 0,8%

10 Czy w wyniku przeprowadzonych prelekcji, warsztatów zmieniło się Pana(i) postępowanie wobec dziecka?
Tak 34,1% Nie 19,5% Trudno powiedzieć 42,2% Inne 19,5% Brak odpowiedzi 4,8%

11 Czy zdaniem Pana(i) w efekcie współpracy z wychowawcą/pedagogiem szkolnym/nauczycielem dziecko lepiej funkcjonuje w szkole? Tak 75,6% Nie 1,6% Trudno powiedzieć 18,6% Inne 0% Brak odpowiedzi 3,2%

12 Jaka zdaniem Państwa jest atmosfera współpracy rodziców ze szkołą?
Przyjazna współpraca 88,6% Stosunki obojętne 7,3% Stosunki konfliktowe 0% Inne 1,6% Brak odpowiedzi 4%

13 Co, Państwa zdaniem należałoby w pierwszej kolejności zmienić w kwestii współpracy rodziców ze szkoła? Nie ma żadnych zastrzeżeń 15,4% Wprowadzenie interaktywnej strony internetowej szkoły (forum, bieżące informacje) 2,4% Większe zaangażowanie ze strony rodziców 0,8% Więcej spotkań, ankiet 1,6% „Praca dla idei, nie dla zysku” 0,8% Brak odpowiedzi 78%

14 Podsumowanie ankiety Rodzice wybrali dla swojego naszą szkołę głownie ze względu na dobrą opinię o niej w środowisku lokalnym. Od szkoły rodzice oczekują przede wszystkim rozwijania zainteresowań swoich dzieci oraz wysokiego poziomu nauczania. Jako formę uczestnictwa w życiu szkoły rodzice wybrali współpracę z wychowawcą i nauczycielami dziecka oraz pomoc przy realizacji imprez szkolnych. W opinii rodziców powinni oni móc współdecydować przede wszystkim podczas organizacji wycieczek szkolnych. Rodzice swoje uczestnictwo w zebraniach z wychowawcami określali najczęściej jako systematyczne. W sytuacji problemowej dotyczącej dziecka prawie wszyscy rodzice przyznali, iż kontaktują się z wychowawcą (99%).

15 Podsumowanie ankiety Zagadnienia pedagogiczne podejmowane podczas spotkań z wychowawcami spełniają oczekiwania zdecydowanej części rodziców (90,2%). Spora grupa ankietowanych przyznała także , iż w/w organizowanych dla rodziców warsztatów, prelekcji zmieniła się ich postawa wobec dziecka (34,1%). Z kolei ponad połowa rodziców (75,6%) stwierdziła, że w efekcie współpracy z wychowawcą ich dziecko lepiej funkcjonuje w szkole. Atmosferę współpracy szkoły z rodzicami aż 88,6% osób oceniło jako przyjazną . Jedynie 7,3% ankietowanych określiło ją jako „obojętną” . Nikt spośród rodziców nie wybrał odpowiedzi określającej współpracę jako „konfliktowe stosunki”. Na ostatnie pytanie aż 78% badanych nie udzieliło odpowiedzi, natomiast wśród tych, którzy zdecydowali się odpowiedzieć – najczęściej zgłaszali oni swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy (15,4%) twierdząc, iż nie zmieniali by nic w niej.

16 Wnioski Szkoła nadal będzie dbać o interesujące zajęcia pozalekcyjne, które rozwijałyby zainteresowania dzieci, jak również nadal będzie pielęgnować wysoki poziom nauczania w szkole. Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę charakteru dotychczasowych spotkań oraz wzrost efektywności oddziaływania rodziców na własne dzieci poprzez te spotkania – szkoła w dalszym ciągu zamierza organizować warsztaty oraz prelekcje dla rodziców. Biorąc pod uwagę konieczność konstruowania nowych programów wychowawczych szkoły , Rada Pedagogiczna ma zamiar poprosić Radę Rodziców o zaopiniowanie nowego Programu wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2011/2012. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny oraz cały pozostali pracownicy szkoły dalej będą pracować na rzecz przyjaznej atmosfery współpracy z rodzicami .


Pobierz ppt "„Oczekiwania rodziców wobec szkoły”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google