Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji wewn ę trznej w Zespole Szkó ł Ogólnokszta ł c ą cych w Pacynie rok szkolny 2011/2012r.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji wewn ę trznej w Zespole Szkó ł Ogólnokszta ł c ą cych w Pacynie rok szkolny 2011/2012r.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewn ę trznej w Zespole Szkó ł Ogólnokszta ł c ą cych w Pacynie rok szkolny 2011/2012r.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

2 pozyskiwanie informacji - czy oferta edukacyjna daje szanse realizacji podstawy programowej i jest z nią spójna? określanie dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie, formułowanie wniosków do dalszej pracy na wszystkich etapach edukacyjnych.

3 Metody badawczeNarzędzia badawcze wywiad zogniskowany analiza dokumentów wywiad z dyrekcją szkoły badanie ankietowe uczniów, rodziców, nauczycieli wywiad z nauczycielami ankieta kwestionariusze wywiadu

4 Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? Czy oferta edukacyjna odpowiada potrzebom i zainteresowaniom uczniów? Czy oferta edukacyjna jest zgodna z wymaganiami stawianymi w dalszej drodze edukacyjnej ucznia? Na jakich zajęciach pozalekcyjnych realizowane są treści podstawy programowej? Jakimi kryteriami kierują się nauczyciele tworząc ofertę programową? W jaki sposób monitoruje się realizację podstawy programowej?

5 18 nauczycieli przedmiotów z gimnazjum i szkoły podstawowej, 32 uczniów klas IV – VI, 30 uczniów klas I –III, szkoły podstawowej, 40 uczniów klas I - III gimnazjum, 32 rodziców uczniów szkoły podstawowej i 24 rodziców uczniów gimnazjum.

6

7 Systematycznie monitorowana jest realizacja podstawy programowej: raport zrealizowanych godzin, analiza podstawy programowej, sprawdziany pisemne, prowadzenie kart obserwacji umiejętności dziecka, sprawdziany diagnozujące, sprawdziany przyrostu umiejętności, arkusz monitorowania podstawy programowej, hospitacje.

8

9

10

11 Często organizowane wycieczki oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne są pozytywnie oceniane przez uczniów i ich rodziców.

12 Wszyscy nauczyciele w bieżącym roku szkolnym brali udział w wielu szkoleniach.

13 W programach nauczania wykorzystywane są wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i szkole podstawowej. W planach wynikowych zawarte są treści wykraczające poza podstawę programową i są realizowane na zajęciach lekcyjnych.

14 Wnioski z ewaluacji: Programy są zgodne z nową podstawą programową. Oferta edukacyjna daje szanse realizacji podstawy programowej i jest z nią spójna. Treści podstawy programowej realizowane są na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Podstawa programowa jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora. Nauczyciele organizują wyjazdy i wycieczki edukacyjne. Nauczyciele modyfikują plany wynikowe i sprawdziany. Słaba jest baza dydaktyczna szkoły. Niska jest motywacja i dojrzałość szkolna uczniów. Mało jest zajęć rozwijających zainteresowania i pasje uczniów.

15

16 Zespół w składzie: Maria St ę pniak Jolanta Majewska Ma ł gorzata Macha ł a Ewa Ró ż ycka Ireneusz Tr ę bacz Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji wewn ę trznej w Zespole Szkó ł Ogólnokszta ł c ą cych w Pacynie rok szkolny 2011/2012r.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google