Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprac. Wioletta Sadowska. Komputer i Internet umo ż liwiaj ą dost ę p do szybkiej informacji U ł atwiaj ą naukowcom i studentom prowadzenie bada ń Dostarczaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprac. Wioletta Sadowska. Komputer i Internet umo ż liwiaj ą dost ę p do szybkiej informacji U ł atwiaj ą naukowcom i studentom prowadzenie bada ń Dostarczaj."— Zapis prezentacji:

1 Oprac. Wioletta Sadowska

2 Komputer i Internet umo ż liwiaj ą dost ę p do szybkiej informacji U ł atwiaj ą naukowcom i studentom prowadzenie bada ń Dostarczaj ą lekarzom informacji o odkryciach naukowych w dziedzinie medycyny

3 Zapewniaj ą szybk ą komunikacj ę mi ę dzy lud ź mi Pozwalaj ą zamieszcza ć zdj ę cia, tworzy ć prezentacje, ogl ą da ć filmy, s ł ucha ć muzyki

4 Umo ż liwiaj ą poznanie ludzi ró ż nych kultur i wymian ę informacji U ł atwiaj ą ż ycie codzienne (zakupy, przelewy bankowe, rezerwacje) Zapewniaj ą rozrywk ę

5 Zaniedbywanie obowi ą zków szkolnych, domowych oraz ż ycia osobistego Ograniczanie kontaktów towarzyskich na rzecz wirtualnych znajomo ś ci Nara ż anie si ę niebezpieczne kontakty i cyberprzemoc Zaniedbywanie zdrowia fizycznego Uzale ż nienia

6 Socjomania internetowa – uzale ż nienie od kontaktów w sieci Potrzeba ustawicznego ś ledzenia wszystkiego co si ę dzieje w sieci (gry, aukcje, zakupy) Obsesyjne przeszukiwanie baz danych i poszukiwanie informacji

7 Potrzeba ci ą g ł ego przesiadywania przed komputerem Zaburzenia psychiczne (rozdra ż nienie, depresja)

8 Niemo ż no ść funkcjonowania bez komputera i Internetu Zaniedbywanie obowi ą zków szkolnych oraz dotychczasowych zainteresowa ń zapominanie o posi ł kach Zaburzenia snu Zaburzenia zachowania (przejmowanie agresji z gier itp.)

9 Nie marnuj ca ł ego wolnego czasu na siedzenie przed ekranem komputera Wykorzystuj Internet do rozwijania swoich zainteresowa ń

10 Czytaj ksi ąż ki, uprawiaj sport, spotykaj si ę z przyjació ł mi Je ż eli uzale ż ni ł e ś si ę od Internetu, skorzystaj z fachowej pomocy psychologa lub terapeuty


Pobierz ppt "Oprac. Wioletta Sadowska. Komputer i Internet umo ż liwiaj ą dost ę p do szybkiej informacji U ł atwiaj ą naukowcom i studentom prowadzenie bada ń Dostarczaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google