Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W YNIKI AUTOEWALUACJI W S ZKOLE P ROMUJĄCEJ Z DROWIE PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W YNIKI AUTOEWALUACJI W S ZKOLE P ROMUJĄCEJ Z DROWIE PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie,"— Zapis prezentacji:

1 W YNIKI AUTOEWALUACJI W S ZKOLE P ROMUJĄCEJ Z DROWIE PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie, 8 grudnia 2011 r.

2 S TANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Wymiarocena I.Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,3 II.Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,1 Ocena łączna 4,2

3 S TANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

4 S TANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat Szkoły Promującej Zdrowie: Nauczyciele57% Uczniowie36% Rodzice74% Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami 58%.

5 S TANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

6 S TANDARD PIERWSZY Mocne strony: nowi członkowie społeczności szkolnej otrzymują wiedzę o koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie już na początku swojego pobytu w szkole w bibliotece szkolnej znajduje się wiele pozycji na temat promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej większość nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców uczestniczy w zajęciach na temat edukacji zdrowotnej większość nauczycieli akceptuje koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie i wdraża ją w życie społeczność szkolna dobrze zna i rozumie własną rolę w tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie członkowie społeczności szkolnej są gotowi do poszerzania wiedzy na temat Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

7 S TANDARD PIERWSZY Problemy wymagające rozwiązania: nie wszyscy uczniowie wiedzą, jak aktywnie mogą włączyć się w program Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie nie zawsze mają świadomość, że aktywności, w których uczestniczą, są zajęciami mieszczącymi się w koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie niektórzy rodzice uważają, że otrzymują mało informacji dotyczących programu Szkoły Promującej Zdrowie rodzice w zbyt małym stopniu włączają się w działanie na rzecz programu Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

8 S TANDARD PIERWSZY Wskazane działania: propagować wśród uczniów i rodziców koncepcję programu Szkoły Promującej Zdrowie poprzez np. akcje informacyjne na spotkaniach z rodzicami, zorganizowanie sesji plakatowej Moja szkoła to Szkoła Promująca Zdrowie aktywnie włączać rodziców do działań programu Szkoły Promującej Zdrowie poprzez organizowanie dla nich ciekawych zajęć tematycznych ze specjalistami, dzielenia się przez rodziców swoim doświadczeniem zawodowym poprzez prowadzenie warsztatów i prelekcji w trakcie spotkań z rodzicami poszukiwać nowych skutecznych sposobów zachęcania i angażowania rodziców w działania zespołu promocji zdrowia Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

9 S TANDARD PIERWSZY organizować spotkania członków zespołu z rodzicami i uczniami. Zachęcać ich do wspólnego budowania planu działań Szkoły Promującej Zdrowie w szerszym zakresie przekazywać informację na temat działań dotyczących promowania zdrowia podejmowanych w szkole aktywnie przypominać uczniom cechy Szkoły Promującej Zdrowie, proponować prowadzenie przez uczniów zajęć na ten temat systematycznie uzupełniać księgozbiór biblioteki szkolnej o nowości na temat edukacji zdrowotnej częściej udostępniać na stronie internetowej artykuły tematyczne i bibliografię dostępnych w bibliotece publikacji z zakresu promocji zdrowia Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

10 S TANDARD DRUGI Wymiarocena III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia 4,5 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia 4,4 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 4,6 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia 4,8 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,5 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,0 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia 4,5 Ocena łączna 4,5 Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań

11 S TANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań

12 S TANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: TAKNIE Nauczyciele43%57% Rodzice38%62%

13 S TANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań

14 S TANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań Mocne strony: zadania koordynatora ds. promocji zdrowia i zasady współpracy z pracownikami szkoły zostały jasno określone i przedstawione społeczności szkolnej Koordynator jest osobą znaną społeczności szkolnej członkowie szkolnego zespołu promocji zdrowia uczestniczą w konferencjach, kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej promocja zdrowia zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności szkoły, jest wpisana do pięcioletniego planu rozwoju szkoły w standardzie drugim Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo

15 S TANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań wyniki diagnoz w zakresie promocji zdrowia przedstawiane są na radach pedagogicznych, na stronie internetowej szkoły, gazetkach ściennych, zebraniach z rodzicami i przechowywane u koordynatora; są one wykorzystywane w planie działań zespołu promocji zdrowia na kolejne lata i w szczegółowym harmonogramie pracy na konkretny rok szkolny szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i sąsiednią szkołą, co podnosi efektywność i atrakcyjność aktywności szkolnej na rzecz promocji zdrowia w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia wzięło udział wielu członków społeczności szkolnej

16 S TANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań Problemy wymagające rozwiązania: uczniowie i rodzice wykazują zbyt małą aktywność w realizacji przedsięwzięć zespołu ds. promocji zdrowia uczniowie nie zawsze utożsamiają zadania podejmowane w ramach SzPZ z działaniami służącymi zdrowiu nauczyciele i rodzice nie widzą możliwości zwiększenia swojego udziału w działaniach na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie

17 S TANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań Wskazane działania: systematycznie przekazywać uczniom informacje na temat działań zespołu ds. promocji zdrowia podczas lekcji wychowawczych oraz na gazetkach tematycznych wyjaśniać uczniom, w trakcie realizacji zajęć pozalekcyjnych i projektów z zakresu promocji zdrowia, cele przyświecające edukacji zdrowotnej angażować coraz większą grupę uczniów i rodziców w realizację działań z zakresu promocji zdrowia podczas budowania planu działań Szkoły Promującej Zdrowie brać pod uwagę opinie, sugestie i propozycje działań rodziców i uczniów zachęcać nauczycieli do włączania się w działania realizowane przez zespół promocji zdrowia

18 S TANDARD TRZECI Wymiarocena I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,6 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 3,6 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,33 IV. Szkoła prowadzi ewaluacje i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,05 Ocena łączna4,15 Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

19 S TANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

20 S TANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Mocne strony: szkoła stwarza dobre i sprzyjające warunki do prawidłowej realizacji edukacji zdrowotnej dyrektor szkoły, planując pracę szkoły, uwzględnia potrzebę edukacji zdrowotnej jako ważnego zadania z zakresu wychowania i profilaktyki nauczyciele współpracują ze sobą w prowadzeniu zajęć edukacji zdrowotnej; stosują różnorodne formy i metody pracy, przygotowują przedstawienia, realizują projekty

21 S TANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności szkoła dobrze współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym i zaprasza różnych specjalistów pomocnych w realizacji wybranych zadań w szkolnym programie edukacji zdrowotnej; wspólnie ze środowiskiem lokalnym organizuje konkursy, festyny, projekty zdrowotne; prowadzi dodatkowe zajęcia ruchowe dla rodziców i nauczycieli; włącza się do organizacji uroczystości dla seniorów z osiedla szkoła w pełni wykorzystuje wyniki z ewaluacji do planowania edukacji zdrowotnej

22 S TANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Problemy wymagające rozwiązania: uczniowie i rodzice mają mały wpływ na dobór treści realizowanych w ramach edukacji zdrowotnej w opinii uczniów poziom atrakcyjności zajęć edukacji zdrowotnej jest niewystarczający nauczyciele nie zawsze uwzględniają, przy planowaniu edukacji zdrowotnej, potrzeby i oczekiwania uczniów umiejętności samoobserwacji uczniów są na zbyt niskim poziomie nie każde zajęcia edukacji zdrowotnej podlegają ewaluacji

23 S TANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Wskazane działania: dawać uczniom możliwość większego wpływu na dobór treści realizowanych w ramach edukacji zdrowotnej, konsultować z nimi dobór konkretnych zagadnień i tematów tychże zajęć zachęcać uczniów do samodzielnego przygotowywania materiałów (nowości zdrowotnych, prezentacji multimedialnych, plakatów, ulotek) na zajęcia edukacji zdrowotnej podnosić poziom atrakcyjności zajęć z zakresu edukacji poprzez dobór ciekawej tematyki i interesujących form prowadzenia zajęć np. doświadczenia, obserwacja, warsztaty częściej stosować różne techniki umożliwiające uczniom samoobserwację – prowadzić arkusze obserwacji oraz dzienniczki poddawać ewaluacji wszystkie prowadzone zajęcia edukacji zdrowotnej i stosować urozmaicone jej formy

24 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Uczniowieocena Satysfakcja ze szkoły4,04 Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy3,73 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,50 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach3,08 Motywowanie do osiągania sukcesów4,31 Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena4,06 Relacje miedzy uczniami3,82 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole3,37 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,46

25 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

26 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Nauczycieleocena Satysfakcja z pracy w szkole 4,36 Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 3,67 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,34 Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach4,00 Relacje nauczyciele – nauczyciele4,10 Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 4,10 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy3,54 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,33

27 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

28 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielamiocena Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,17 Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,50 Relacje miedzy pracownikami, którzy nie są nauczycielami 4,54 Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami 4,15 Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy 3,33 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 3,23

29 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

30 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Rodziceocena Satysfakcja ze szkoły dziecka4,60 Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4,72 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,59 Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły4,33 Wsparcie dla rodziców4,49 Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole1,74

31 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

32 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Mocne strony: Uczniowie pozytywnie oceniają swoje samopoczucie i atmosferę panującą w klasie darzą sympatią nauczycieli, których opisują jako niosących pomoc, życzliwych i sprawiedliwych utożsamiają się ze swoją klasą i ze szkołą większość dzieci twierdzi, że szkoła jest bardzo ciekawym miejscem, w którym wiele się dzieje (wycieczki, imprezy szkolne, ciekawe zajęcia pozalekcyjne)

33 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Mocne strony: Nauczyciele twierdzą, że praca w szkole daje im satysfakcję czynnie uczestniczą w życiu szkoły bardzo wysoko oceniają pomoc, jaką niosą uczniom w sytuacjach trudnych mogą liczyć na pomoc i wsparcie dyrekcji bardzo wysoko oceniają relacje panujące w kontaktach nauczyciel – nauczyciel uważają, że w szkole panuje przyjemna atmosfera wysoko oceniają współpracę z rodzicami

34 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Mocne strony: Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami odczuwają duże zadowolenie z pracy w szkole twierdzą, że mają możliwość uczestnictwa w życiu szkoły bardzo dobrze oceniają wsparcie ze strony dyrekcji bardzo wysoko oceniają relacje miedzy pracownikami, którzy nie są nauczycielami twierdzą, że uczniowie darzą ich szacunkiem i są wobec nich życzliwi

35 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Mocne strony: Rodzice cenią szkołę, do której zapisali swoje dzieci uważają, że w szkole są przestrzegane prawa ucznia wysoko oceniają swoje zaangażowanie w życie klasy i szkoły dobrze oceniają wsparcie ze strony nauczycieli i dyrekcji większość rodziców uważa, że dzieci nie są zbyt obciążone pracą szkolną, a szkoła nie jest dla uczniów miejscem stresującym

36 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Problemy wymagające rozwiązania: liczni uczniowie mają niski poziom podejścia do nauki i słabo angażują się w pracę na lekcji niektórzy uczniowie niechętnie biorą aktywny udział w życiu swojej klasy wśród uczniów pojawiają się zachowania agresywne (przezwiska, wulgarne słownictwo, przepychanie, kłótnie i nieliczne bójki) rośnie poziom hałasu na przerwach

37 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Wskazane działania: skutecznie motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie ciekawych metod pracy (doświadczenia, obserwacje, warsztaty) oraz umożliwianie uczniom prezentowania swoich umiejętności podczas np. Olsztyńskich Dni Nauki, Szkolnych Festiwali Nauki, Dni Otwartych Szkoły i prezentacji konkursowych angażować wszystkie dzieci w pracę na lekcji poprzez uatrakcyjnianie metod i form pracy z uczniem systematycznie zmniejszać występowanie zachowań aspołecznych wśród uczniów poprzez stosowanie różnorodnych form zapobiegania agresji, realizowanie programów profilaktycznych

38 S TANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej opracować Szkolny Program Przeciwdziałania Agresji i Przemocy angażować uczniów w organizowanie ciekawych lekcji wychowawczych, spotkań klasowych, wyjść i wycieczek podejmować wspólne działania służące ograniczaniu hałasu w szkole poprzez zachęcanie uczniów do udziału w zorganizowanych zabawach oraz uświadamianie dzieciom, w trakcie lekcji, szkodliwych skutków przebywania w hałasie

39 S TANDARD PIĄTY Wymiarocena I. Budynek i teren szkoły3,85 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń4,27 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,60 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli4,62 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,75 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych4,88 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 4,77 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,73 Ocena łączna 4,55 Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

40 S TANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

41 S TANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Mocne strony: liczba uczniów w szkole jest odpowiednia do wielkości budynku budynek szkoły znajduje się w dobrym stanie technicznym, teren szkoły jest ogrodzony, zadbany i obsadzony roślinnością pomieszczenia szkolne są estetyczne, czyste i zadbane; korytarze, klatki schodowe i toalety są utrzymywane w czystości szkoła jest wolna od nikotyny przed szkoła znajdują się pojemniki do segregacji śmieci wszystkie okna w szkole zostały wymienione i są szczelne

42 S TANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników uczniowie rozpoczynają zajęcia w stałych godzinach, a lekcje rozłożone są równomiernie w tygodniowym planie szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, salę do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej i kompleks boisk sportowych, na których prowadzone są zajęcia ruchowe szkoła posiada nowoczesną kuchnię, w której przygotowywane są zdrowe, smaczne i tanie obiady produkty dostępne w sklepiku szkolnym są kontrolowane, a w ofercie znajdują się owoce i jogurty budynek i teren szkoły są zabezpieczone i systematycznie konserwowane nauczyciele i pracownicy nadzorują miejsca, w których przebywają uczniowie

43 S TANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Problemy wymagające rozwiązania: toalety szkolne są w złym stanie oświetlenie w niektórych pomieszczeniach szkolnych jest przestarzałe przed szkołą nie ma parkingu, na którym rodzice i nauczyciele mogliby bezpiecznie parkować samochody szkoła nie dysponuje rozwiązaniami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych nie wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy

44 S TANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Wskazane działania: zaplanować wykonanie remontu szkolnych toalet wykonać remont zadaszenia wejścia głównego do budynku szkoły wymienić przestarzałe oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach szkolnych dążyć do powstania przed szkołą parkingu, na którym rodzice i nauczyciele mogliby bezpiecznie parkować samochody zorganizować w najbliższym roku szkolnym szkolenie dla nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

45 W YNIKI AUTOEWALUACJI STANDARDY ocena STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie 4,20 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej skuteczności i długofalowości działań 4,50 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności 4,15 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej 4,15 i 3,14 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników 4,55 ŁĄCZNIE 4,26

46 W YNIKI AUTOEWALUACJI


Pobierz ppt "W YNIKI AUTOEWALUACJI W S ZKOLE P ROMUJĄCEJ Z DROWIE PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google