Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole
Szkoły promujące zdrowie

2 Zdrowie (wg Światowej Organizacji Zdrowia)
To stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa i niepełnosprawności

3 Związki między edukacją a zdrowiem
Warunki środowiska fizycznego i społecznego szkoły, panujący w niej klimat społeczny, sposób zarządzania i metody nauczania wpływają na poczucie własnej wartości, osiągnięcia i zadowolenie z życia, a tym samym zdrowie uczniów i pracowników.

4 Szkoła jako powszechna i masowa organizacja, umożliwia systematyczną edukację zdrowotną młodego pokolenia Zdrowie umożliwia dziecku systematyczne uczęszczanie do szkoły i satysfakcjonujące osiągnięcia szkolne.

5 Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i społeczne dziecka sprzyjają: Dobrej dyspozycji do uczenia się: procesom koncentracji uwagi, myślenia, pamięci, przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności Dobremu przystosowaniu do środowiska szkoły, motywacji do uczenia się i satysfakcji z uczęszczania do szkoły Rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i kreatywności Dobrym relacjom z rówieśnikami i dorosłymi

6 Historia Szkoły Promującej Zdrowie
Koncepcja Szkoły Promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80-tych. Projekt ten rozpoczęto w Polsce we wrześniu 1991 roku w 15 szkołach podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w tym projekcie. We wrześniu 1992 r powstała Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Od 2006 roku we wszystkich 16 województwach w Polsce istnieją Sieci Wojewódzkie SzPZ. Dziś należy do nich ponad 2000 szkół.

7 Model Szkoły Promującej Zdrowie

8 SzPZ tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
Dobremu samopoczuciu wszystkich członków społeczności szkolnej Podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska

9 Warunki, jakie powinny być stworzone, by działania były skuteczne:
Zrozumienie i akceptacja koncepcji SZPZ Zarządzanie projektami promocji zdrowia sprzyjające: uczestnictwu, partnerstwu i współpracy skuteczności i długofalowości działań

10 3 główne kierunki działań:
Zdrowe środowisko fizyczne Zdrowe środowisko społeczne Edukacja do zdrowia

11 Oczekiwane efekty: Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Dobre samopoczucie społeczności szkolnej

12 Główne kierunki pracy SzPZ wyznacza 5 standardów:
SZPZ dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i innych aktów prawnych i ponadto:

13 Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie
Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu i współdziałaniu społeczności szkolnej i lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników szkoły oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Tworzy klimat społeczny sprzyjający: osiąganiu satysfakcji z nauki, pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników współdziałaniu całej społeczności szkolnej i lokalnej Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

14 Tworzenie szkoły promującej zdrowie polega na wprowadzaniu wielu zmian
Tworzenie szkoły promującej zdrowie polega na wprowadzaniu wielu zmian. Wprowadzane zmiany mają charakter systemowy, tzn. dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania szkoły.

15 Struktura szkoły promującej zdrowie
Prace nad tworzeniem SzPZ organizowane są przez szkolnego koordynatora i zespół promocji zdrowia.

16 Szkolny zespół ds. promocji zdrowia
Powinien składać się z osób aktywnych, otwartych na nowości, zaangażowanych, twórczych, wspierających koordynatora. W skład zespołu wchodzą dobrowolnie zgłaszający się : Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Uczniowie Pielęgniarka szkolna (jako konsultant, doradca, łącznik ze służbą zdrowia) Rodzice Osoby z samorządu lokalnego lub innych organizacji

17 Zadania i organizacja pracy zespołu
Każdy zespół sam ustala reguły, zadania i organizację swej pracy. Najważniejsze zadania: Organizacja spotkań zespołu (cykliczność, określony temat, podsumowanie etapów, spotkania otwarte) Podejmowanie decyzji- zespołowo Podział pracy (ustalenie zakresu obowiązków, równomierne rozdzielenie pracy między wszystkich członków zespołu

18 Dokumentacja działań szkoły
Kroniki, albumy ze zdjęciami Teczki, segregatory z materiałami, planami, wynikami diagnozy wstępnej i ewaluacji wyników Plakaty ze spotkań i warsztatów Wycinki prasowe

19 Kryteria przynależności do Szkół Promujących Zdrowie
czyli jakie warunki musimy spełnić, by otrzymać certyfikat

20 Okres przygotowawczy Trwa od 1 roku do 3 lat. W tym czasie powinniśmy spełnić określone warunki i wykonać zaplanowane działania.

21 Warunki wstępne, które już spełniamy
Aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku Otwartość na zmiany Przekonanie o słuszności idei Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację form edukacji zdrowotnej Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie przystąpienia do projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” Powołanie Koordynatora i szkolnego zespołu

22 Co nas czeka: Doskonalenie Rady Pedagogicznej w zakresie zagadnień dotyczących Szkoły Promującej Zdrowie Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia- diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja Monitorowanie stopnia zadowolenia całej społeczności szkolnej (stopień zadowolenia ze szkoły) Opracowanie raportu

23 Po upływie okresu przygotowawczego Koordynator wojewódzki i zespół wspierający przyjmują szkołę do sieci pod warunkiem: Podtrzymywania przez 60% społeczności szkolnej gotowości wstąpienia do sieci. Przedstawienia raportu.

24 Dziękujemy


Pobierz ppt "Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google