Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowie samo w sobie jest bogactwem. Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowie samo w sobie jest bogactwem. Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowie samo w sobie jest bogactwem

2 Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Publicznych w Błędowie Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły

3 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej. 4,2 II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej. 4,25 Ocena łączna4,23

4 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ: Nauczyciele - 10% Uczniowie - 12% Rodzice - 15% Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami - 50%

5

6 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie WNIOSKI Społeczność szkolna i lokalna zna, rozumie i akceptuje ideę SzPZ. Zbyt mało informacji o SzPZ otrzymują pracownicy niepedagogiczni, a jak widać z ewaluacji chętnie bardziej zaangażowaliby się w tę działalność.

7 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA W większym stopniu angażować pracowników niebędących nauczycielami w działania SzPZ.

8 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. WymiarOcena III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. 4,17 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 3,7 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły. 4,5 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. 3,5 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 3,5 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 3,6 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 3,0 Ocena łączna 3,71

9 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: TAKNIE Nauczyciele20%80% Rodzice30%70%

10

11 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań WNIOSKI Zwiększyć ilość działań prozdrowotnych szczególnie w gimnazjum i dokonywać ich ewaluacji. W większym stopni angażować w ich realizację członków Zespołu ds. Promocji Zdrowia.

12 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA We wrześniu przeprowadzać diagnozę potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. Dokonywać ewaluacji wyników działań prozdrowotnych na forum szkoły.

13 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności WymiarOcena I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. 4,4 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej. 4,0 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby. 4,0 IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej. 3,75 Ocena łączna 4,03

14

15 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności WNIOSKI Dzięki prozdrowotnej polityce szkoły w edukacji zdrowotnej aktywnie uczestniczy społeczność szkolna i lokalna. Dążąc do podniesienia jakości edukacji zdrowotnej należy ewaluować podejmowane działania i wykorzystywać wyniki ewaluacji do planowania kolejnych działań.

16 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA Dokumentować i gromadzić wszelkie działania prozdrowotne w tym wyniki ewaluacji.

17 STANDARD CZWARTY I Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej UczniowieOcena I. Satysfakcja ze szkoły. 3,66 II. Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy. 3,77 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 3,79 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 3,45 V. Motywowanie do osiągania sukcesów. 3,85 VI. Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena. 4,25 VII. Relacje między uczniami. 4,02 VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole. 3,7 IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2,69 Ocena łączna 3,83

18 STANDARD CZWARTY I Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej WNIOSKI Uczniowie nisko oceniają swoje podejście do nauki i zachowanie na lekcjach. Uczniowie są średnio usatysfakcjonowani ze swojej szkoły.

19 STANDARD CZWARTY II Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej NauczycieleOcena I. Satysfakcja z pracy w szkole. 4,8 II. Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 4,75 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 4,9 IV. Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 4,0 V. Relacje nauczyciele – nauczyciele. 4,95 VI. Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły. 4,5 VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy. 3,2 VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 3,0 Ocena łączna 4,65

20 STANDARD CZWARTY II Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej WNIOSKI Nauczyciele odnoszą satysfakcję z pracy w swojej szkole.

21 STANDARD CZWARTY III Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielamiOcena I. Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 4,4 II. Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości? uczestnictwa w życiu i pracy szkoły. 3,67 III. Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami. 3,4 IV. Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami. 3,47 V. Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy. 3,0 VI. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2,6 Ocena łączna 3,74

22 STANDARD CZWARTY III Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej WNIOSKI Pracownicy, którzy nie są nauczycielami uważają, że relacje między nimi, jak również stosunek uczniów do nich mogłyby być lepsze.

23 STANDARD CZWARTY IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej RodziceOcena I. Satysfakcja ze szkoły dziecka.4,2 II. Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły.4,13 III. Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.3,74 IV. Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły.3,62 V. Wsparcie dla rodziców.4,1 VI. Przeciążenie dziecka pracą w szkole i stres w szkole.2,86 Ocena łączna3,96

24 STANDARD CZWARTY IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej WNIOSKI Rodzice mają stwarzane możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, ale nie wszyscy z nich korzystają.

25 STANDARD CZWARTY

26 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej PODSUMOWANIEOCENA ŁĄCZNA Nauczyciele4,65 Uczniowie3,83 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami 3,74 Rodzice3,96

27

28 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami. Wsparcie dla uczniów oferowane przez nauczycieli, a oczekiwania uczniów. Większe zainteresowanie uczniem jako człowiekiem.

29 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły 4,57 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,45 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,5 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli 3,87 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,13 VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych 3,67 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 3,7 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,2 Średnia liczba punktów łącznie 4,06

30

31 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników WNIOSKI Warunki i organizacja zajęć ruchowych wymagają poprawy. Nawierzchnia boiska wymaga poprawy, a sprzęt gimnastyczny uzupełnienia. Meble dla uczniów i nauczycieli głównie w SP powinny być stopniowo wymienione.

32 PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA Wyeliminować niezdrową żywność ze sklepiku szkolnego, a wprowadzić jogurty, soki, owoce. Umożliwić dostępność wody do picia dla uczniów. Poprawić stan nawierzchni boiska i wyposażenie w sprzęt gimnastyczny.

33 WYNIKI AUTOEWALUACJI STANDARDYWYNIKI STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 4,23 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 3,64 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności I długofalowości działań. 4,03 STANDARD IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 4,05 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. 4,06 OCENA ŁĄCZNA4

34

35 PROBLEMY PRIORYTETOWE Prowadzić diagnozę potrzeb prozdrowotnych społeczności szkolnej. Zwiększyć ilość działań prozdrowotnych w gimnazjum. Wyjaśniać i przekonywać do idei szkoły promującej zdrowie nowych nauczycieli i uczniów przychodzących do gimnazjum i ich rodziców. Wyeliminować niezdrową żywność ze sklepiku szkolnego i zapewnić dostępność wody do picia.

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zdrowie samo w sobie jest bogactwem. Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google