Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2007 - 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2007 - 2010."— Zapis prezentacji:

1 Posumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2007 - 2010

2 Promocja zdrowia narodziła się w latach 70 XX wieku. W 1986r. w Karcie Ottawskiej sformułowano jej podstawowe założenia podczas I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie. Według tej Karty : Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy. Promocję zdrowia określa się także, jako sztukę interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk.

3 Koncepcja szkoły promującej zdrowie w Polsce (1992r.) Szkoła promująca zdrowie to siedlisko, w którym społeczność szkolna- pracownicy i uczniowie : podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia przez: zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego ; uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć przez: edukację zdrowotną oraz rozwój osobisty, społeczny i zawodowy ;

4 zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań przez: otwartość i dialog oraz partnerstwo współdziałania.

5 Nowy model szkoły promującej zdrowie (2002r.) Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowaniu rzecz członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenie zdrowego środowiska

6 W oparciu o model SzPZ opracowano pięć standardów jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia, które: wyznaczają główne kierunki pracy SzPZ stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ

7 Standardy szkoły promującej zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto: 1.Pomaga członkom społeczności szkolnej( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

8 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający : -osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, -zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, -uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

9 Polski model szkoły promującej zdrowie

10 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Wymiar Średnia liczba punktów I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie znajomość tej koncepcji społeczności szkolnej lokalnej 4,0 II. Zrozumienie akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie społeczności szkolnej 4,0 Ocena łączna4,0

11 Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, - skuteczności i długofalowości działań STANDARD DRUGI Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia4,0 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia4,4 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły4,0 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia4,5 VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia5,0 VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia4,5 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia5,0 Ocena łączna4,0

12 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. Wymiar Średnia liczba punktów I. Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej4,0 II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej3,3 III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem wykorzystuje jego zasoby4,0 IV. Szkoła prowadzi ewaluację wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,3 Średnia liczba punktów4,0

13 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności lokalnej, rodziców i osób ze społeczności szkolnej

14 Lp. Uczniowie Średnia liczba punktów ISatysfakcja ze szkoły3,5 IIStwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy3,2 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,2 IVPodejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach3,5 VMotywowanie do osiągania sukcesów4,0 VIPrzestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena4,0 VIIRelacje między uczniami4.0 VIIIPoczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole3,0 IXWystępowanie przemocy i zachowań aspołecznych3,0

15 Lp. Nauczyciele Średnia liczba punktów ISatysfakcja z pracy w szkole4,5 IIStwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,5 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,5 IVPodejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach4,1 VRelacje nauczyciele - nauczyciele4,0 VIUczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły3,5 VIIPoczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy3,5 VIIIWystępowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów2,6

16 Lp. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami Średnia liczba punktów ISatysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji4,1 IIStwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,0 IIIRelacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami4,0 IVStosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami4,0 VPoczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy3,2 VIWystępowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów4,0

17 Lp. Rodzice Średnia liczba punktów ISatysfakcja ze szkoły dziecka4,0 IIStwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4,3 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,3 IVUczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły3,9 VWsparcie dla rodziców4,4 VIPrzeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole2,3

18 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Wymiar Średnia liczba punktów I Budynek i teren szkoły4,3 II Warunki sanitarne i czystość pomieszczeń4,6 III Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,9 IV Meble dla uczniów i nauczycieli4,3 V Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,5 VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych3,8 VII Organizacja posiłków i napojów dla uczniów4,6 VIII Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy4,4 Średnia liczba punktów łącznie4,43

19 Przedstawione wyniki autoewaluacji. SUKCESY 1.Społeczność szkolna rozumie i akceptuje koncepcje szkoły promującej zdrowie. 2.Twórczo zarządzamy i tworzymy projekty promujące zdrowie. 3. Edukacja zdrowotna prowadzona jest we współpracy ze środowiskiem i wykorzystaniem jego zasobów. 4.Uczniowie mają poczucie satysfakcji z nauki i pracy w szkole, czują się motywowani do nauki i otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli. 5. Szkoła ma dobre warunki lokalizacyjne, jest wolna od hałasu zewnętrznego, zapewnia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniom i pracownikom.

20 Problemy wymagające rozwiązania 1.Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2.Niedostateczna popularyzacja działań szkoły w zakresie promocji zdrowia w środowisku lokalnym. 3.Brak sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci 5-6 letnich z oddziałów przedszkolnych


Pobierz ppt "Posumowanie projektu Szkoła Promująca Zdrowie 2007 - 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google