Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
NR 25 W SOSNOWCU

2 DLA KOGO TAKA KLASA? Dla uczniów, którzy chcą zdobywać wiedzę gimnazjalną i jednocześnie pogłębiać znajomość języka angielskiego. Trzeba zatem mieć już opanowany język angielski co najmniej na poziomie wymagań programu klasy szóstej. Dla uczniów, którzy wytrzymają trudy przyjeżdżania do szkoły oddalonej od miejsca zamieszkania. Rejonem Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest miasto Sosnowiec Dla uczniów, którzy chcą się uczyć w jednym budynku z młodzieżą IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica Najstarsze sosnowieckie Liceum im. Staszica oraz najmłodsze sosnowieckie Gimnazjum nr 25 tworzą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.

3 CO NALEŻY ZROBIC, BY ZOSTAĆ UCZNIEM GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO?
Trzeba złożyć podanie-ankietę do dyrekcji szkoły Trzeba przystąpić do egzaminu przeprowadzanego w formie testu kompetencji językowych Trzeba poddać się pisemnemu i ustnemu testowi ze znajomości języka angielskiego Trzeba z obu testów zdobyć możliwe najwięcej punktów

4 JAK WYGLĄDA TEST KOMPETENCYJNY?
Test kompetencji językowych składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa zwykle 90 minut. Nie sprawdza on wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich, szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Tak więc do testu nie można się przygotować.     Test przeprowadzany jest w języku polskim lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacji składniowych (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań "rozsypanego" tekstu), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych, znajdujących się w znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysł językowy, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), rozumowanie przez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach).     Punktacja uwzględnia stopień trudności poszczególnych zadań oraz ilość zadań badających daną sprawność językową. ZA AUTORKAMI TESTU – Z. DZIEGIELEWSKĄ I K. KOZŁOWSKĄ

5 JAK WYGLĄDA SPRAWDZIAN Z ANGIELSKIEGO?
Test ten ma na celu wyselekcjonowanie spośród kandydatów uczniów o najlepszej znajomości języka angielskiego, by utworzona klasa miała wyrównany poziom. Ułatwi to prowadzenie zajęć w języku angielskim. Składa się on z: części pisemnej – trwającej 60 minut, będącej testem wyboru badającym znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, zadanie na rozumienie tekstu czytanego i uzupełnianie tekstu części ustnej – trwająca około 15 minut - opis ilustracji, dialog z egzaminatorem-krótka scenka z życia codziennego, wypowiedź na wylosowany temat (typu „szkoła”, „dom”, hobby” etc)

6 JAK WYGLĄDA NAUKA W GIMNAZJALNEJ KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?
Uczniowie mają takie same zajęcia jak w każdym gimnazjum. Różnica polega na tym, że niektóre przedmioty: geografia, fizyka, chemia, informatyka, biologia prowadzone są po polsku i po angielsku. O zakresie wykorzystywania języka angielskiego podczas tych lekcji decyduje nauczyciel przedmiotu. Na język angielski przeznacza się 6 godzin tygodniowo. Na drugi język obcy - 2 godziny tygodniowo.

7 DO GIMNAZJALNEJ KLASY DWUJĘZYCZNEJ
Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJALNEJ KLASY DWUJĘZYCZNEJ (skrót) Prawo ubiegania się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego mają uczniowie, którzy w danym roku ukończyli szkołę podstawową, uzyskali świadectwo ukończenia szkoły, którzy opanowali język angielski co najmniej na poziomie wymagań klasy szóstej Procedura naboru zakłada: dwuetapowe postępowanie konkursowe. 3. Pierwszym etapem jest test uzdolnień kierunkowych, opracowany przez pracowników Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (ogólnopolski). 4. Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 50 % punktów możliwych do uzyskania, przechodzą do etapu drugiego. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja może ustalić niższy próg punktowy dopuszczenia do drugiego etapu. 5. Etap drugi to pisemny i ustny sprawdzian znajomości języka angielskiego. 6. Kandydatów do klasy dwujęzycznej przyjmuje się na podstawie sumy punktów zdobytych łącznie w obu etapach. 7. Na rok szkolny 2010/2011 zakwalifikowanych zostanie 32 kandydatów, którzy uzyskali największą ilość punktów.

8 DO GIMNAZJALNEJ KLASY DWUJĘZYCZNEJ- ciąg dalszy
Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJALNEJ KLASY DWUJĘZYCZNEJ- ciąg dalszy 8. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów równej ilości punktów uprawniających do przyjęcia, decydować będą w kolejności: - Ilość punktów uzyskanych za test lingwistyczny - ilość punktów uzyskanych za sprawdzian pisemny z języka angielskiego - ilość punktów uzyskanych za sprawdzian ustny z języka angielskiego - oceny na świadectwie końcowym w klasie szóstej (...) 9. Za otrzymane oceny na świadectwie uzyskać można maksymalnie 32 punkty 10. Kandydatów przyjmuje się według ilości uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. 11.O przyjęciu kandydata decydują wyłącznie wyniki postępowania rekrutacyjnego.

9 UWAGA!! Ukończenie gimnazjalnej klasy dwujęzycznej w żadnym przypadku nie będzie uprawniać ucznia do przyjęcia go do liceum ogólnokształcącego z pominięciem obowiązującej procedury rekrutacyjnej

10 KALENDARIUM do 26 lutego 2010 r. – dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć. 9 kwietnia 2010 r. godz – spotkanie dla kandydatów i ich opiekunów 16 marca - 7maja – składanie ankiet 19 maja 2010 r. godz test uzdolnień kierunkowych 20 maja 2010 r. godz ogłoszenie wyników testu 21 maja 2010 r. godz pisemny i ustny z języka angielskiego 26 maja r. godz ogłoszenie wyników i listy zakwalifikowanych 25 i 28 czerwca 2010 r. do godz kandydat dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego. 30 czerwca 2010 r. - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google