Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Dz. U. tj. z 2009r. Nr 167, poz ze zm.

3 Zasiłek chorobowy wypadkowy
Uprawnieni to wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym. Zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu.

4 Wysokość świadczeń i okres wypłaty
Zasiłek chorobowy wypłacany z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez okres zasiłkowy 182 dni.

5 Podstawa wymiaru zasiłku
Podstawę wymiaru zasiłku z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy lub za pełne miesiące z faktycznego okresu ubezpieczenia po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki.

6 Dowody niezbędne do wypłaty zasiłku
Dowodem do podjęcia wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA oraz zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 dla ubezpieczonych będących pracownikami lub na druku ZUS Z-3b dla ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą i z nimi współpracujących oraz ZUS Z-3a dla nie będących pracownikami pozostałych ubezpieczonych.

7 c.d. Ponadto w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem należy przedłożyć: protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.

8 Świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie może zostać przyznane ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu 182 dni okresu zasiłkowego nie odzyskał zdolności do pracy ale dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to jest przyznawane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy, orzeka o tym lekarz orzecznik ZUS.

9 Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
Świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru wcześniej wypłacanego zasiłku chorobowego, po jej zwaloryzowaniu wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym na dzień przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Wskaźnik ten ogłasza Prezes ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

10 Zasady postępowania przy wypłacie świadczeń wypadkowych
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i ich wysokość ustalają oraz wypłacają te świadczenia: płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, oddziały ZUS w pozostałych przypadkach.


Pobierz ppt "Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google